Zapojení doktorských studentů do výzkumných projektů : (zkušenosti se specifickým výzkumem)

Variant title
Involvement of PhD students in research projects : (experience with specific university research grants)
Author: Šaur, Josef
Source document: Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 189-196
Extent
189-196
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek vyhodnocuje dosavadní zkušenosti Ústavu slavistiky FF MU s granty specifického vysokoškolského výzkumu, tj. s projekty zaměřenými na podporu publikační činnosti doktorandů. Tyto projekty řeší Ústav slavistiky pravidelně od roku 2010. Jedná se o projekty krátkodobé, trvající vždy jeden kalendářní rok. Kromě přípravy vystoupení na tuzemských i zahraničních konferencích je od roku 2013 vždy výstupem takového projektu kolektivní publikace doktorandů a pracovníků ústavu.
The paper evaluates the experience of the Department of Slavonic Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University, with the Specific University Research Grants, i.e. projects focusing on the support of publishing activities of PhD students. These projects have been solved at the Department of Slavonic since 2010. The projects are short-term lasting always for one calendar year. Apart from preparations to present at local as well as foreign conferences, the output of the projects has always been joint publication of doctoral students and the department staff since 2013.
Note
  • Tato studie vznikla na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu číslo MUNI/A/1125/2014 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2015.
Document
References:
[1] BERGER, Olga: Semantičeskaja struktura terminov Predloženie i Prostoe predloženie na materiale russkih i češskih grammatik. In: DULEBOVÁ, Irina – POSOKHIN, Ivan (eds.): Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III. Bratislava: STIMUL, 2015, s. 90–95.

[2] CVETANOVA CVETKOVA, Zornica: Avtentičnite materiali ot internet prostranstvoto kato alternativen podhod v komunikativno orientiranoto obučenie po bălgarski ezik za čuždenci. In: IVANOVA, Diana – ČOLAKOVA, Žoržeta (eds.): Paisievi četenija. Ezikoznanije. Naučni trudove, tom 51, kn.1, sb. B. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", 2014, s. 349–356.

[3] CVETANOVA CVETKOVA, Zornica: Multimedijnoto obučenie po bălgarski ezik za čuždenci v Masarikovija unviersitet v Bărno. In: BOJKOVA, Fani – PETKOVA, Elena – TOTKOV, Georgi (eds.): Ezik i literatura v e-obučenieto. Plovdiv: Rakursi, 2015, s. 140–156.

[4] CVETANOVA CVETKOVA, Zornica: Osobennosti funkcionirovanija glagolnogo vida v slavjanskich jazykah (syntaktiko-semantičesikij analiz glagolov). In: URKOM, Aleksander –VIRÓK, Attila (eds.): 3rd Conference for Young Slavists in Budapest. Budapest: István Lukács, 2015, s. 182–194.

[5] CVETANOVA CVETKOVA, Zornica: Úloha e-testů ve výuce bulharštiny pro cizince. In: KREJČOVÁ, Elena – KREJČÍ, Pavel (eds.): Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica 6, 2014, s. 405–411.

[6] GUNIŠOVÁ, Eliška: Žánrové rozpätie tvorby Terézie Vansovej. Slavica litteraria 18, 2015, č. 2, s. 169–179.

[7] KOLÁŘOVÁ, Kateřina: Časopisy Československo-jihoslovanské ligy: sonda do pramenů k dějinám meziválečných československo-jugoslávských styků. Porta Balkanica 7, 2015, č. 1, s. 47–62.

[8] KREJČÍ, Pavel: Hudební motivy s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii. In: Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii, 26. – 27. 9. 2014. Ed. Mária Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 168–179.

[9] KREJČOVÁ, Elena: Frazeologizmi s komponent Tăpan/baraban v bălgarski ezik. In: Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii, 26. – 27. 9. 2014. Ed. Mária Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 180–190.

[10] KREJČOVÁ, Elena: Predizvikatelstvata pred novite uchebni pomagala po t.nar. "malki slavjanski ezici". In: IVANOVA, Diana (ed.): Ezikova politika v evropejski i nacionalenkontekst. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", 2014, s. 135–141.

[11] KRULIŠOVÁ, Kateřina Judith: Terorista revolucionář, narušování mýtu. In: DUBELOVÁ, Irina – POSOKHIN, Ivan (eds.): Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III. Bratislava: STIMUL, 2015, s. 194–202.

[12] NENIČKOVÁ, Veronika – SUDICKÝ, Petr: iPad in Academic Settings: A Pilot Project. In: BESEDA, Jan – MACHÁT, Zbyněk (eds.): DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2014, s. 209–215.

[13] NENIČKOVÁ, Veronika – SUDICKÝ, Petr: Tablet v práci učitele. In: ROSECKÝ, Jan (ed.): Počítač ve škole 2014 – sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2014.

[14] NENIČKOVÁ, Veronika: Možnosti využití slovního mraku ve výuce cizího jazyka. In: KREJČOVÁ, Elena – KREJČÍ, Pavel (eds.): Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica 6, 2014, s. 253–265.

[15] POSPÍŠIL, Ivo – GAZDA, Jiří – HOLZER, Jan: Integrovaná žánrová typologie: (komparativní genologie): projekt, metodologie, terminologie, struktura oboru, studie. Brno: Masarykova univerzita, 1999.

[16] POSPÍŠIL, Ivo – PRZYBYLSKI, Michal – ŠAUR, Josef a kol.: Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). Brno: Masarykova univerzita, 2015.

[17] POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Areál – sociální vědy – filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002.

[18] POSPÍŠIL, Ivo: Aksiologičeskij fenomen v "neistoričeskom romane" Jevgenija Vodolazkina "Lavr". In: DOHNAL, Josef (ed.): Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, s. 591–601.

[19] POSPÍŠIL, Ivo: Areál a filologická studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

[20] POSPÍŠIL, Ivo: Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (Několik tezí a paradoxů místo úvodního slova). Slavica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 5–24.

[21] POSPÍŠIL, Ivo: Rusko a ruská literatura jako katalyzátor politického myšlení Tomáše G. Masaryka a několik souvislostí. Europa Masaryka – Jevropa Masarika – Evropa Masarykova, Colloquia Litteraria Sedlcensia, Studia Minora, volumen 7, 2, 2015, č. 1, s. 11–21.

[22] POSPÍŠIL, Ivo: Střední Evropa: posuny důrazu. In: POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. Kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015, s. 9–20.

[23] PRZYBYLSKI, Michal – ŠAUR, Josef a kol.: Mladá slavistika: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[24] PRZYBYLSKI, Michal – ŠAUR, Josef a kol.: Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

[25] STEHLÍK, Petr: Bosna, Zach i Načertanije: O nekim aspektima programa Ilije Garašanina iz 1844. godine. Slavistika 18, 2014, s. 353–360.

[26] STRMISKA, Milan: Polská menšina v Žytomyrské oblasti. In: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: literatura a kultura. Eds. Halyna Myronova – Oxana Čmelíková – Petr Kalina – Krystyna Kuznietsova – Ihor Shysterov (eds.): Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 543–549.

[27] ŠPAČKOVÁ, Stanislava: Cizí propria v ruských žurnalistických textech 19.–21. století. In: GAZDA, Jiří (ed.): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, s. 145–150.

[28] ŠPAČKOVÁ, Stanislava: K probleme peredači jediničnych antroponimov v mežjazykovoj kommunikacii. In: DUBELOVÁ, Irina – POSOKHIN, Ivan (eds.): Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III. Bratislava: STIMUL, 2015, s. 125–134.

[29] ŠPAČKOVÁ, Stanislava: The impact of political changes on the use of Latin script in Russian texts. Opera Slavica 25, 2015, č. 2, s. 47–58.

[30] TIMOFEEVA, Anastasiia – KUDRJAVCEVA, Ekaterina: Mifologizacija vlasti i globalizacija lichnosti: kinoobraz I. Stalina na zanjatii v vuze. Novaja rusistika/Nová rusistika 8, 2015, č. 1, s. 62–68.