Transcendující myšlení Petra Liby : (několik poznámek a komentářů)

Title: Transcendující myšlení Petra Liby : (několik poznámek a komentářů)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [171]-178
Extent
[171]-178
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor přítomného příspěvku sumarizuje vědeckou aktivitu prof. Petra Liby, jež překračuje hranice literární vědy směrem ke kulturologii a interdisciplinaritě ve smyslu stálé prostupnosti a srovnávacího výzkumu. Autor komentuje tři části Libova myšlení manifestované v souboru studií Kultúra/Literatúra (2005): kulturní ráz společenské komunikace, jako je věda, globalizace, národní charakter kulturní tvořivosti a cesta ke kořenům tradice a duchovnosti včetně díla ruského náboženského filozofa Vl. Solovjova. Ve svých komentářích autor zdůrazňuje Libovu schopnost překračovat vrstvy lidského myšlení a jeho intuitivní uchopení všeho podstatného v kulturní činnosti lidstva.
The author of the present contribution summarizes the scholarly activity of professor Peter Liba who transcends the boundaries of literary criticism towards cultural studies and interdisciplinarity in the sense of the permanent permeability and comparative character of the research. The author comments upon the three parts of Liba's thought manifested in a volume of his studies Culture/Literature (2005): cultural character of social communication, such as science, globalization, the national character of cultural creativeness, and the way to the roots of tradition and spirituality including the works of the Russian religious poet and philosopher Vladimir Solovyov. In his comments the author accentuates Liba's ability to transcend the layers of human thinking and his intuitive grasp of all the substantial in cultural activity of mankind.