Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc)

Title: Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc)
Variant title:
  • A series of early modern-age tiles from the Hradisko monastery complex (Olomouc district)
  • Eine Kollektion frühneuzeitlicher Kacheln aus dem Areal von Kloster Hradisch (Bezirk Olmütz)
Author: Hlubek, Lukáš
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 323-345
Extent
323-345
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předložený článek se zaměřuje na vyhodnocení kolekce raně novověkých kachlů, které pocházejí z plochy prvního nádvoří kláštera Hradiska u Olomouce. Kamnářské výrobky byly získány během záchranného archeologického výzkumu provedeného v letech 1995–1996. Konvolut tvoří celkem 167 fragmentů kachlů. Na čelních vyhřívacích stěnách se podařilo identifikovat celkem 19 různých výzdobných motivů. Mezi náměty jednoznačně dominuje ornament, méně jsou zastoupeny architektonické, fantaskní a heraldické motivy. Pro zařazení souboru jsou nejdůležitější zlomky kachlů s erbem hradiského opata Fridricha Valentina Schinala, včetně letopočtu 1654, což umožňuje tyto nálezy klást zejména do druhé poloviny 17. století.
This article focuses on the assessment of a series of early modern-age tiles from the first courtyard of the Hradisko monastery near Olomouc. These stove products were yielded by rescue archaeological research conducted in 1995–1996. The collection consists of 167 fragments of tiles. A total of 19 different decorative motifs could be identified on the front heating walls. Ornamentation clearly dominates among the subjects, while architectural, fantastic and heraldic motifs are less frequent. The fragments of tiles with the coat of arms of the Hradisko abbot, Fridrich Valentin Schinal including the year 1654 are the most important for the classification of the series as they enable the dating of these finds, chiefly to the second half of the 17th century.
References
[1] BISTŘICKÝ, M., 1993: Zakládací listiny kláštera Hradiska u Olomouce a počátky české panovnické listiny – Die Gründungsurkunden des Klosters Hradisch bei Olmütz und die Anfänge der böhmischen Herrscherurkunde, VVM XLV, 131–136.

[2] BELISOVÁ, N., 2017: Příspěvek k historii výroby kachlů na Děčínsku do konce 17. století, Minulostí Českého Švýcarska IX, 29–106.

[3] BERGROVÁ, K.–MĚCHUROVÁ, Z., 2019: K renesančním kachlům s delfíny z Brna a okolí – Renaissancekacheln mit delphinen aus Brünn und Umgebung, ČMM CIV, 161–183.

[4] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[5] BRYCH, V.–STEHLÍKOVÁ, D.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Katalog výstavy. Praha.

[6] BLÁHA, J., 1977: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historickoarcheologického průzkumu při OSSPPOP za léta 1974–1976, Okresní archiv v Olomouci 1976, 63–67.

[7] BLÁHA, J., 1980: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP za léta 1979, Okresní archiv v Olomouci 1979, 114–115.

[8] BLÁHA, J., 1995: Několik archeologických úvah k počátkům Kláštera Hradisko, Historická Olomouc X, 83–95.

[9] BLÁHA, J., 1998: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.–17. století) na území města Olomouce – Die Kommunikationen, Topographic und Importe im Mittelalter und in der Frühneuzeit (7.–17. Jh.) auf dem Gebiet der Stadt Olmütz, AH 23, 133–159.

[10] BLÁHA, J., 2001: Archeologické poznatky k vývoji a významu Olomouce v období Velkomoravské říše – Archäologische Erkenntnisse zur Entwicklung und Bedeutung von Olmütz zur Zeit des Großmährishen Reiches. In: Velká Morava mezi východem a západem. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17, 41–68. Brno.

[11] BLÁHA, J.–ČIŽMÁŘ, Z.–DROBNÝ, T.–KOHOUTEK, J., 1997: Útvar archeologických výzkumů, Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1996, 55–59.

[12] BLÁHA, J.–SEDLÁČKOVÁ, H., 1998: Slavnostní keramika – Festive ceramics. In: Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973–1996 (Sedláčková, H., ed.), 15–18. Olomouc.

[13] BOLOM-KOTARI, M., 2015: Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku. Červený Kostelec.

[14] BURIAN, V., 1955: Olomoucké kolo z houfnice z 15. století. In: Ročenka museí olomouckého kraje (Jochman, V., ed.), 131–132. Olomouc.

[15] BURIAN, V., 1974: Objev základů středověkého deversoria u kláštera Hradiska v Olomouci – Entdeckung von Grundmauern des mittelalterlichen Deversoriums bei dem Kloster Hradisko in Olomouc (Bez. Olomouc), PV 1974, 85–89.

[16] BURIAN, V., 1977: Podzemní prostory v okruhu Kláštera Hradiska – Unterirdische Räumeim im Umkreis des Klosters Hradisko in Olomouc (Bez. Olomouc), PV 1975, 80–81.

[17] BURIAN, V., 1978: Přehled literatury o Klášteře Hradisku – Übersicht der literaturüber Kloster Hradisko (Hradisch), Zprávy Vlastivědného ústavu Olomouc 196, 6–35.

[18] BURIAN, V., 1980: Nálezy středověkých kachlů v klášteře Hradisku – Funde von mittelalterlichen Kacheln im Kloster Hradisko (Bez. Olomouc), PV 1977, 98–99.

[19] BURIAN, V., 1991: Erb opata Benedikta Bönische z roku 1717 v Olomouci-Černovíře – Wappen des Abtes Benedikt Bönisch aus dem Jahre 1717 in Olomouc-Černovír, VVM XLIII, 317–326.

[20] CRKAL, J.–SÝKORA, M., 2018: Přísečnické šance z třicetileté války – Přísečnice Sconces from the Thrity Years' War. In: Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy (Matoušek, V.–Sýkora, M., edd.), 55–92, 261–262. Praha.

[21] ČIŽMÁŘ, Z.–KOHOUTEK, J., 1997: Olomouc klášter Hradisko (srpen–prosinec 1996, číslo akce: 67/96). Rkp. nálezové zprávy uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

[22] ČIŽMÁŘ, Z.–KOHOUTEK, J., 1997a: K nejstaršímu raně středověkému osídlení bývalého kláštera Hradisko u Olomouce – Zur ältesten frühmittelalrerlichen Besiedlung des Klosters Hradisko bei Olomouc. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy (Michna, P.–Nekuda, R.–Unger, J. edd.), 279–288. Brno.

[23] ČIŽMÁŘ, Z.–KOHOUTEK, J., 1998: Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996 – Vorläufige Nachricht von der Grabung im Kloster "Hradisko" in Olmütz im Jahre 1996, AH 23, 335–352.

[24] ČIŽMÁŘ, Z.–KOHOUTEK, J., 1999: Olomouc (okr. Olomouc), PV 39, 444–446.

[25] DEHNEROVÁ, H.–FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P.–VEČEŘA, P., 2017: Olomouc (k. ú. Klášterní Hradisko, okr. Olomouc), PV 58, č. 2, 229–230.

[26] DEHNEROVÁ, H.–VEČEŘA, P., 2011: Olomouc (k. ú. Klášterní Hradisko, okr. Olomouc), PV 52, č. 2, 179.

[27] DOHNAL, V., 1980: Zjišťovací sondáž na Klášteře-Hradisku v Olomouci – Feststellungs sondage auf Kloster – Hradisko in Olomouc (Bez. Olomouc), PV 1978, 58.

[28] DOHNAL, V., 2001: Olomoucký hrad v raném středověku (10. až první polovina 13. století) – Die Olmützer Brug im frühen mittelalter (10. bis Mitte des 13. Jh.). Olomouc.

[29] DRNOVSKÝ, P.–HEJHAL, P.–PRŮCHOVÁ, E., 2021: Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod) – An Early Modern military camp as an archaeological site. The excavation of the field camp in Jaroměř–Semonice (northeast Bohemia), AR LXXIII, 102–141. https://doi.org/10.35686/AR.2021.4

[30] DVOŘÁK, J., 1999: Horninový materiál a postup stavebních prací nejstarších klášterů na Moravě – Gesteinmaterial ung Fortgang der Bauarbeiten an den Ältesten Klöstern in Mähren, Pravěk NŘ 8, 379–393.

[31] ELBEL, P., 2002: Hospodářské zázemí kláštera Hradiště u Olomouce v 11. a 12. století. In: Po stopách sv. Benedikta (Libor, J.–Obšusta, P., edd.), 39–56. Brno.

[32] FALTÝNEK, K., 2012: Litovelské masné krámy ve světle historických pramenů a archeologických výzkumů – Die Fleischbänke in Litovel (Littau) im Licht der historischen Quellen und archäologischen Forschungen. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2012, 32–47. Olomouc.

[33] FALTÝNEK, K.–HLUBEK, L.–CHURAVÁ, R.–PŘIDAL, T., 2021: Novověká keramika z Náměště na Hané (okr. Olomouc), Archeologie Moravy a Slezska XXI, 19–25.

[34] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2016: Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 2. díl. Kamnové kachle: Část první – Katalog der archäologischen Funde von der Burg Košumberk 2. Teil: Dir Ofenkacheln 1. Praha – Chrudim.

[35] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku – Gotische und Renaissancekacheln aus der Burg Točník, Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd 33. Praha.

[36] HAZLBAUER, Z., 1990: An interesting chamber-type stove tile with bas-relief decoration from the castle Točník, Studies in Post-Mediaeval Archaeology 1 (Smetánka, Z.–Žegklitz, J., edd.), 203–210.

[37] HAZLBAUER, Z.–ŠPAČEK, Z., 1986: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí – Bemerkungen zur Herstellung von Reliefkacheln aus der Renaissance im Hinblick auf Funde im Mittleren Elbetal, ČNM A CLV, 146–166.

[38] HLUBEK, L., 2017: Kolekce kachlů z Loštic uložená ve Vlastivědném muzeu v Olomouci – Collection of Stove Tiles from Loštice in the Regional Museum in Olomouc, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 314, 130–145.

[39] HLUBEK, L., 2019: Raně novověký archeologický objekt v Hnojicích, VVM LXXI, 46–54.

[40] HLUBEK, L., 2019a: Raně novověká dýmka ze Šternberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci, Střední Morava 48, 108–112.

[41] HLUBEK, L., 2020: Olomouc (k. ú. Klášterní Hradisko, okr. Olomouc), PV 61, č. 2, 170.

[42] HLUBEK, L., 2020a: Gotické a renesanční kachle z areálu města Litovle – Gothic and renaissance stove tiles from the town area of Litovel. Rkp. nepubl. rigorózní práce, FPF SU.

[43] HLUBEK, L., 2020b: Raně novověké nálezy z Jižní ulice v Olomouci-Slavoníně – Early Modern Findings from Jižní Street, Olomouc-Slavonín, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 320, 92–106.

[44] HLUBEK, L., v tisku: Nové archeologické nálezy z hradu Rabšejna (okr. Šumperk). In: Quod bene Notandum 3 (Pohanka, J.–Pohanka, V.–Stanzel, V.–Přikrylová-Nesetová, Z.–Karel, R., edd.). Bruntál.

[45] HLUBEK, L.–JANÍČKOVÁ, P., 2021: Neznámá raně novověké forma na výrobu kachlů ve sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku, Severní Morava 107, 59–62.

[46] HLUBEK, L.–ŠLÉZAR, P., 2016: Raně novověká kolekce kachlů ze Zahradní ulice v Litovli – Frühneuzeitliche Kollektion von Kacheln aus der Zahradní-Straβe in Litovel. In: Sborník památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2016, 51–65. Olomouc.

[47] HOLUB, P.–JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2009: Early Modern period Brno stove tiles with a mosaic (tapestry) pattern, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 273–288.

[48] CHYBOVÁ, H., 2009: Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb historie ukrytá pod dlažbou města. Kroměříž.

[49] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2002: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci – Špilberker Kachelöfen und ihre Besteller, AH 27, 555–587.

[50] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2012: Brno dolphins in archaeological, iconographic and archive sources from the 16th–17th centuries, Studies in Post-Medieval Archaeology 4 (Žegklitz, J., ed.), 123–144.

[51] KAISER, L., 2009: Olomouc (k. ú. Klášterní Hradisko, okr. Olomouc), PV 50, 418.

[52] KOUDELA, M.–KAŠPAR, Z., 1995: Švédové v Olomouci (1642–1650). Olomouc.

[53] KOHOUTEK, J.–PAVLÍK, Č., 2008: Soubor kachlů z hradu Lukova – Die Kachelsammlung aus Burg Lukov, AH 33, 499–527.

[54] KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy – Medieval and Modern Stove-Fitting in Opava. Archaeologiae Regionalis Fontes 8. Olomouc.

[55] LOSKOTOVÁ, I., 2008: Architektonické motivy. In: Krása, která hřeje (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 117–137. Uherské Hradiště.

[56] LOSKOTOVÁ, I.–PAVLÍK, Č., 2006: Kamnové kachle z hradu Pernštejna – Ofenkacheln aus der Burg Pernštejn, CB 10, 307–316.

[57] LOSKOTOVÁ, I.–SCHENK, Z., 2020: Gotické, renesanční a raně barokní kachle Přerovska. Dávné příběhy zobrazené v reliéfech kachlových kamen. Výběrový katalog. Přerov.

[58] MATĚJEK, F., 1986: Švédové v Olomouci za třicetileté války – Die Schweden in der Gegend von Olomouc im Dreißigjährigen Kreig, VVM XXXVIII, 41–53.

[59] MENOUŠKOVÁ, D., 2004: Nefigurální renesanční kachle z Dambořic – Nichtfigurale Renaissancekacheln aus Dambořice, Slovácko XLVI, 161–181.

[60] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů – Mähren im 10. Jahrhundert im Lichte der archäeologischen Funde, PA LXXVII, 18–80.

[61] MICHNOVÁ, V., 1998: Nález brakteátů z kostrového hrobu v Klášteře Hradisku (Archeologický výzkum 1996), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 276, 9–17.

[62] MLČÁK, L., 2000. K dějinám raně barokního konventního kostela premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce – Zur Geschichte der Frühbarockkirche der Prämonstratenserkanonie in Hradisch bei Olmütz (Hradisko u Olomouce), Střední Morava 10, 4–25.

[63] MLČÁK, L., 2003: Heraldika opatů premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce v 17. a 18. století, ČSM B 52, 220–234.

[64] MLČÁK, L., 2020: Farní kostel sv. Štěpána prvomučedníka v Olomouci na Klášterním Hradisku. Místo posledního odpočinku olomouckých přemyslovských knížat. Olomouc.

[65] NOVOTNÝ, B., 1959: Výzkum v Olomouci – Hradisku – Die Ausgrabung in Olomouc – Hradisko, PV 1959, 127–128.

[66] NOVOTNÝ, B., 1964: K otázce osídlení Olomouckého kopce a kláštera – Hradiska ve střední a pozdní době hradištní – Zur Frage des Besiedlung des olomoucer Berges und des Klášterní hradisko in der mitteleren und späten Burgtwallzeit, PA LV, 392–415.

[67] OPPELTOVÁ, J.–KROUPA, P., 2005: Olomouc-Klášterní Hradisko (Olomouc). In: Foltýn, D. a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

[68] PAJER, J., 1972: Nález obilní jámy s bohatým kachlovým inventářem z 18. století ve Strážnici, Český lid 59, 98–101.

[69] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici – Anfäge der Neuzeitlichen Keramik in Strážnice. Strážnice.

[70] PAVLÍK, Č., 2008: Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova – Imposante Reste von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov, CB 11, 495–536.

[71] PAVLÍK, Č., 2011: Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009) – Die bei Rettungsarbeiten (bis zum Jahr 2009) entdeckte Kachelkollektion von Burg Lukov, AH 36, 557–571.

[72] PAVLÍK, Č., 2017: Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů. Čechy, Morava, české Slezsko – Grosser Bildatlas gotischer Kachelreliefs. Böhmen – Mähren – Bömisch Schlesien. Praha.

[73] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[74] PROCHÁZKA, R., 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku – Die Entwicklung der Befestigungstechnik in Mähren nd Tschechisch-Schlesien im Früh- und Hochmittelalter. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 38. Brno.

[75] RICHTER, V., 1959: Raněstředověká Olomouc – Frühmittelalterliches Olomütz. Praha – Brno.

[76] ŠLÉZAR, P.–FALTÝNEK, K., 2020: Šternberk (okr. Olomouc), PV 61, č. 2, 177–180.

[77] ŠRÁMEK, J., 2011: Vzestup a pád rodové fundace olomouckých Přemyslovců. Několik slov ke konci benediktinského konventu v klášteře Hradiště u Olomouce – The rise and fall of the family foundation of the Přemyslid dynasty from Olomouc. A few words about the end of Benedictine convent oin the monastery Hradiště by Olomouc, Střední Morava 32, 4–15.

[78] ŠRÁMEK, J., 2021: Sociální sítě moravských benediktinských klášterů v době Přemyslovské (část 1: Hradiště u Olomouce), Historica Olomucensia 60, 13–29.

[79] TRŇÁČKOVÁ, Z., 1961: Zachraňovací výzkumy archeologického oddělení Vlastivědného ústavu v roce 1960, Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 94, 18–19.

[80] TYMONOVÁ, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů, I.–III. díl – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/kn8ah/Dil_I.Text.pdf, cit. 18. 12. 2021.

[81] TYMONOVÁ, M., 2017: Příspěvek k datování zrcadlových kachlů – Ein Beitrag zur Datierung von Spiegelkacheln, AH 42, 875–889. https://doi.org/10.5817/AH2017-2-23

[82] WIHODA, M., 2010: Morava v době knížecí 906–1197. Praha.

[83] ŽEGKLITZ, J.–VITANOVSKÝ, M.–ZAVŘEL, J., 2009: Soubor kachlových forem z pražské hrnčířské dílny Adama Špačka a její kachlová produkce v letech 1531–1572 – An assemblage of stove tile moulds from Prague pottery workshop of Adam Špaček and the tile production of this facility in the years 1531–1572, AR LXI, 427–466.