Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad)

Title: Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad)
Variant title:
  • Research into medieval features in Švábovce (Poprad district)
  • Untersuchung mittelalterlicher Objekte in Švábovce (Bezirk Poprad)
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 595-623
Extent
595-623
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roku 2020 bolo v intraviláne obce Švábovce (okr. Poprad) preskúmaných sedemnásť stredovekých objektov a jedna novoveká odpadová jama. Stredoveké objekty možno rozdeliť na stavby, výrobné objekty, zásobné jamy, nepravidelné jamy a murovanú studňu. Jedenásť objektov je na základe rozboru keramiky datovaných do druhej až tretej tretiny 13. storočia, päť objektov je datovaných do prvej polovice 15. storočia. Datovanie vrcholnostredovekých objektov podporil nález denára Ondreja III. (1290–1301). Vývoj na lokalite súvisí s vývojom kuriálneho vlastníctva viažuceho sa ku skúmanej polohe. Nálezy z lokality ukazujú na jej hospodársky charakter, okrem iného aj na existenciu kováčskej a kovoliateckej dielne. Analýza pieskovcových kadlubov a predmetov zo zliatiny medi svedčí o spracovaní mosadze.
In 2020, seventeen medieval features and one modern-age refuse pit were investigated in the inner section of the village of Švábovce (Poprad district). The medieval features can be divided into buildings, production facilities, storage pits, irregular pits and a brick well. Eleven features are dated to the second to third third of the 13th century based on pottery analysis, and five features are dated to the first half of the 15th century. The dating of the features from the high Middle Ages was supported by the discovery of a denarius of King Andrew III (1290–1301). The development on the site is related to the development of curia ownership associated with the location. The finds from the site indicate its economic character including, for example, the existence of a blacksmith and metalworking workshop. The analysis of sandstone moulds and copper alloy items confirmed the processing of brass.
Note
Výskum podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Die Forschung wurde aus einem öffentlichen Fonds zur Förderung der Kunst gefördert.
References
[1] Archív GKÚ: Archív Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, zbierka Staré katastrálne mapy, mapový list č. 5 VS XIII-10-bf.

[2] ASB a, f. HMSK, AP č. 1 z rokov 1500–1520 a 1632–1639, pag. 59.

[3] ASB b, f. HMSK, AP č. 1 z rokov 1500–1520 a 1632–1639, pag. 60.

[4] ASB c, f. HMSK, AP č. 2/2 z rokov 1541–1547, pag. 121–123, 148, 149.

[5] ASB d, f. HMSK, AP č. 3 z rokov 1550–1560, pag. 20–22.

[6] ASB e, f. HMSK, AP č. 3 z rokov 1550–1560, pag. 188–191.

[7] MNL – OL a, f. DL (Q szekció), Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok), Magyar Nemzeti Múzeum törzsanyag (Q 10), sign. DL 40 235.

[8] MNL – OL b, f. Diplomatikai Fénykép gyűjtemény (ďalej DF) (U szekció), Spišský archív v Levoči, pobočka Poprad, Magistrát mesta Poprad (Q 922), sign. DF 280 300.

[9] MNL – OL c, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Görgey család, görgői (Q 83), sign. DL 71273.

[10] MNL – OL d, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Görgey család, görgői (Q 83), sign. DL 71 261.

[11] MNL – OL e, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Mattyasovszky család (Q 129), sign. DL 39 988.

[12] MNL – OL f, f. DL (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Máriássy család levéltára, márkusfalvi (Q 127), sign. DL 74 952.

[13] MNL – OL g, f. UC, fasc. 31, no. 58, pag. 1–4.

[14] MNL – OL h, f. UC, fasc. 164 no. 1, pag. 66.

[15] MNL – OL i, f. Máriássy Edvard (P 1190), rok 1846, doboz 1.

[16] MV SR, SAL a, fond KS-L Komasačné, krabica 320, inventárne číslo 918.

[17] MV SR, SAL b, f. HSS, fasc. 35, k. 7, no. 8.

[18] MV SR, SAL c, f. Spišská župa I., inventárne číslo 1945, k. 997, no. 18.

[19] MV SR, SAL d, fond KS-L Komasačné, Švábovce, inv. č. 920, č. mapy 347, č. puzdra 133. | doi:10.56623/ms.2022.54.1.4

[20] ASB, f. HMSK, AP – Archív Spišského biskupstva, fond Hodnoverné miesto Spišská kapitula, autentický protokol

[21] MV SR, SAL – Štátny archív v Prešove, Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči

[22] MNL – OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

[23] f. DL – fond Diplomatikai Levéltár

[24] f. DF – fond Diplomatikai Fénykép gyűjtemény

[25] f. UC – fond Urbaria et consriptiones

[26] BAXA, P., 1981: Podkúvanie na Slovensku v 11.–13. storočí – Der Hufbeschlag in der Slowakei in 11.–13. Jh., SlArch XXIX, 425–443.

[27] BÉREŠ, J.–ULIČNÝ, M., 1998: Výsledky archeologického výskumu v centre Košíc – Ergebnisse der archäologischen Grabung im Zentrum der Stadt Košice, SlArch XLVI, 333–351.

[28] BŘEZINOVÁ, G.–SAMUEL, M. a kol., 2007: "Tak čo, našli ste niečo?" Svedectvo archeológie o minulosti Mostnej ulice v Nitre. Nitra.

[29] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku – Beitrag zur Erkenntnis des mittelalterlichen Dorfes in der Ostslowakei, SlArch XVIII, 167–188.

[30] ČAPLOVIČ, D., 1990: Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc – Die neuesten Erkenntnisse über die mittelalterliche Entwicklung und das Leben der Einwohner von Košice, AH 15, 87–98.

[31] ČAPLOVIČ, D.–JAVORSKÝ, F., 1983: Archeologický výskum profánnej stredovekej architektúry v Pavľanoch – Fortsetzung der Grabung in der mittelalterlichen Dorfwüstung Krigov in Pavľany, AVANS 1982, 70–72.

[32] ČAPLOVIČ, D.–SLIVKA, M, 1980: Stredoveká hrnčiarska pec z Bardejova, Nové obzory 22, 83–104.

[33] ČURNÝ, M., v tlači: Keramika z druhej polovice 17. storočia z tehliarskej pece z Levoče – Červenej chyžky. In: Hlinené nádoby 1000–1700 (Chovanec, J., ed.).

[34] DEJMAL, M., 2007: Chlebová pec na opevněných šlechtických sídlech v ČR na příkladu hradu Rokštejn. Bakalářská diplomová práce. ÚAM FF MU, Brno.

[35] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1985: Stredoveké pece na pečenie chleba vo Veľkom Grobe (okr. Galanta) – Mittelalterliche Brotbacköfen in Veľký Grob (Bez. Galanta), AH 10, 209–220. | DOI 10.17846/cl.2018.11.1.16-39

[36] GIERTLOVÁ, M., 2003: Ukončenie výskumu zaniknutej stredovekej osady v katastri Slovenskej Vsi – Abschluss der Grabung von einer mittelalterlichen Wüstung im Kataster von Slovenská Ves, AVANS 2002, 43–44.

[37] GLASER-OPITZOVÁ, R.–SLOBODOVÁ, M., 2012–2013: Súčasný stav poznania archeologického výskumu na hrade Ľubovňa, Sandecko-spišské zošity 7. Nowy Sącz, Stará Ľubovňa, 83–89.

[38] HAJNÁLOVÁ, M., 2021: Výskumná správa archeobotanická č. 2021/13. Švábovce, poloha Sad (IBV). Katedra Archeológie FF UKF, Nitra.

[39] HANULIAK, M., 2018: Stredoveké sídlisko z 13. storočia v Beckove – Mittelalterliche Siedlung aus dem 13. Jahrhundert in Beckov, SlArch LXVI, 107–177.

[40] HUDÁK, M., 2021: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na území stavby Švábovce – IBV Sad, v k. ú. Švábovce, parcela KN-C-3/13, 3/21. Archeológia Spiš, č. ns. 5/2021.

[41] HUSZÁR, L., 1979: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München.

[42] CHALUPECKÝ, I., 2013: Dejiny Slovenskej Vsi do roku 1918. In: Slovenská Ves v premenách času (Chalupecký, I., ed.), 10–26. Slovenská Ves.

[43] JAVORSKÝ, F., 1983: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV – Notgrabungen und Geländebegehungen der Forschungsexpedition Spiši, AVANS 1982, 99–124.

[44] JAVORSKÝ, F., 2000: Výskum v historických jadrách miest Gelnica a Spišská Nová Ves – Grabungen in historischen Stadtkernen von Gelnica und Spišská Nová Ves, AVANS 1998, 98–100.

[45] KASENČÁKOVÁ, Z.–ĎURICA, P., 2022: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu zámer obnovy NKP – Dom meštiansky na Mariánskom nám. č. 35 v Spišskom Podhradí (súp. č. 5603, parc.

[46] KN-C č. 10, k. ú. Spišské Podhradie). Tročany.

[47] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jahrhundert), AH 29, 523–547.

[48] KUČEROVÁ, M., 2013: Záchranné archeologické výskumy v Kežmarku s dôrazom na stredoveké a novoveké nálezy – Archaeological researches in Kežmarok focusing on medieval and post-medieval archaeology, Východoslovenský pravek 10, 141–169.

[49] KUČEROVÁ, M.–HUDÁKOVÁ, M., 2021: Nález denára Ondreja III. vo Švábovciach (okr. Poprad) – Find of an Andrew III of Hungary Denarius in Švábovce (Poprad district), Denarius 9, 34–42.

[50] KUČEROVÁ, M.–KASENČÁKOVÁ, Z.–ĎURICA, P., 2019: Záchranný výskum na Hlavnom námestí v Kežmarku – Rettungsgrabung auf dem Hauptplatz in Kežmarok, AVANS 2014, 92–94.

[51] KUČEROVÁ, M.–SOJÁK, M.–FECKO, P., 2012: Prvé včasnoslovanské nálezy zo Spiša – Erste früslawische Funde aus der Zips (Lokalität Spišský Štvrtok, Bezirk Levoča). In: Pocta Ivanovi Chalupeckému (Fetko, F.–Števík, M., edd.), 19–29. Levoča.

[52] LABANC, P., 2013: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava.

[53] LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, M., 1964: Kontrolný výskum v Ostrovanoch roku 1963 – Kontrollgrabung in Ostrovany im Jahre 1963, ŠZ 13, 233–264.

[54] LENGYEL, A., 2019: Ezüstkönyv I. 997–1307. Budapest.

[55] NOVOTNÝ, B., 1984: Výskum na Hrachovisku-Zemskom pri Štrbe – Grabung auf Hrachovisko – Zemské bei Šuňava, AVANS 1983, 164.

[56] NOWAK, M.–VIZDAL, M.–ULIČNÝ, M., 2013: Vrcholnostredoveký objekt z Moravian, okr. Michalovce – Developed medieval object from Moravany, Michalovce district, Východoslovenský pravek 10, 257–266.

[57] OLEJNÍK, V.–JANOVSKÁ, M.–STEJSKAL, M., 2015: Spišský hrad ako kráľovské sídlo. In: Spišský hrad. Levoča (Olejník, V., ed.), 78–81. SNM – Spišské múzeum v Levoči.

[58] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[59] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu. Bratislava.

[60] POTAŠ, A., 2018: Prírodné pomery. In: Švábovce (Malovcová, B., ed.), 11–28. Švábovce.

[61] RDS: Regesta diplomatica necnon epistolaria Slovaciae I. (Sedlák, V., ed.). Bratislava 1980.

[62] REPKA, D.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2018: Stredoveké zahĺbené kupolové pece z Ponitria – Medieval Recessed Cupola Ovens from the Nitra Region, Konštantínove listy 11, č. 1, 16–39.

[63] https:doi.org/10.17846/CL.2018.11.1.16-39

[64] ROTH, P.–SOJÁK, M.–LUKÁČ, G., 1998: Záchranný výskum pri kláštore minoritov v Levoči – Rettungsgrabung beim Minoritenkloster in Levoča, AVANS 1996, 139–140.

[65] RUSNÁK, R., 2011: Dve stredoveké parcely v Košiciach – Two medieval Allotments in Košice, SlArch LIX, 149–187.

[66] RUTTKAY, A., 1969: Včasnostredoveký príbytok z Veľkého Slavkova, Nové obzory 11, 271–283.

[67] RUTTKAY, A., 1983: Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska v stredoveku – Die Problematik der Herstellungund des Vorkommens mittelalterlicher dekorativer Gegenstände aus Metall auf dem Gebiet der Slowakei, AH 8, 347–363.

[68] RUTTKAY, A., 1990: Pece na ranostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska – Öfen auf frühmittelalterlichen Siedlungen der südwestlichen Slowakei, AH 15, 337–348.

[69] SLIVKA, M., 1980: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku II., Historica Carpatica 11, 218–288.

[70] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, 3. časť, Historica Carpatica 12, 211–250.

[71] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty, Slovenská numizmatika 11, 83–112.

[72] SOJÁK, M., 2018: Dejiny obce od praveku po prvé písomné pramene. In: Švábovce (Malovcová, B., ed.), 29–44. Švábovce.

[73] ŠIMUNKOVÁ, K., 2021: Švábovce – Sad, okr. Poprad. Archeozoologická analýza. Katedra Archeológie FF UKF, Nitra.

[74] ŠVÁBOVCE, 2018: Švábovce (Malovcová, B., ed.). Švábovce.

[75] ŠVAŇA, K.–RÁKOŠ, J.–FEČO, P., 2020: Nálezy z neskorostredovekého objektu na hrade Markušovce – Finds from the Late Medieval pit at Castle Markušovce, ZbSNM CXIV, Archeológia 30, 333–345.

[76] TOMÁŠOVÁ, B.–COMISSO, M., 2007: Výskumná správa zo stavby Dostavba dvorového krídla na Námestí slobody č. 22, 24, 26 na pozemkoch p. č. 1064, 1009/60, 1060, 1061 k. ú. Sabinov. Krajské múzeum Prešov 8/2007.

[77] ULIČNÝ, M., 2003: Archeologické nálezy z Hrnčiarskej ulice v Košiciach – Archaeological finds from Hrnčiarska street in Košice, Východoslovenský pravek 6, 189–196.

[78] ULIČNÝ, M., 2013: Vrcholnostredoveká keramika z hradu Šariš – Developed medieval pottery from the castle Šariš, Východoslovenský pravek 10, 107–140.

[79] ULIČNÝ, M., Neskorostredoveká keramika z hradu Šariš – Late medieval pottery from the castle Šariš, Východoslovenský pravek 11, 205–246.

[80] ULIČNÝ, M.–HARČAR, P., v tlači: Neskorostredoveká hrnčiarska pec z Prešova. Hlinené nádoby 1000–1700 (Chovanec, J., ed.).

[81] ŽÁKOVSKÝ, P., 2011: Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic. Příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora – Auswertung von Eisenartefakten aus Nedakonice. Ein Beitrag zur Lokalisierung des hussitischen Neu Tabor, AH 36, 485–521.