Archaeological evidence of independent iron production from the 9th-century rural settlement of Bořitov (Blansko District, Czechia)

Title: Archaeological evidence of independent iron production from the 9th-century rural settlement of Bořitov (Blansko District, Czechia)
Variant title:
  • Archeologické doklady nezávislé produkce železa z venkovské osady 9. století v Bořitově (okres Blansko)
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 763-794
Extent
763-794
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study attempts to show the potential of iron slags to answer questions about the organization of iron production in 9th-century Moravia. As a case study, it evaluates a small archaeological assemblage from the contemporary rural settlement of Bořitov, where basic contextual and macroscopic evaluation in combination with various archaeometric analyses (pXRF, ED-XRF, XRD, SEM/EDS) of iron slags made it possible to recognize the smelting of iron ore, as well as its further processing in a reheating hearth and smithy. Taking into account some other finds connected with iron production as well as the specific geographic position of Bořitov, these results also indicate that the community in Bořitov could have been beyond the reach of regional elites and might thus have acted as independent producers with the main purpose to saturate their own demand and/or exchange the surplus.
Studie se pokouší ukázat potenciál železářských strusek pro zodpovězení otázek spjatých s organizací železářské produkce na Moravě 9. století. Jako případovou studii vyhodnocuje menší archeologický soubor z dobové venkovské osady v Bořitově. Kontextuální a makroskopická analýza strusek v kombinaci s jejich analýzou archeometrickými metodami (pXRF, ED-XRF, XRD, SEM/EDS) umožnila na lokalitě potvrdit tavbu železa, stejně jako jeho následné zpracování ve vyhřívací výhni či kovárně. S přihlédnutím k některým dalším dobovým nálezům z Bořitova, jež jsou s produkcí železa spojeny, a ke geografickému umístění lokality tyto výsledky též naznačují, že místní komunita se již nacházela mimo bezprostřední dosah dobových regionálních elit, a místní řemeslníci tak mohli fungovat coby nezávislí producenti s hlavním cílem saturovat vlastní potřeby, případně nadbytek příležitostně směňovat.
Note
Předkládaná práce vznikla za finančního přispění výzkumného programu Akademie věd České republiky Strategie AV21 s podtitulem: Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita a institucionální podpory RVO: 68081758 Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno.
The present work has come into existence with financial support from the Czech Academy of Sciences' research programme Strategy AV21 subtitled "Anatomy of European Society – History, Tradition, Culture, Identity” and with institutional support RVO: 68081758 of The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno.
References
[1] BÁRTA, P.–HLAVICA, M., in print: Experimentální ověření možných historických tavidel v kovářském svařování, Archeologia technica 33.

[2] BURKART, E., 1953: Moravské nerosty a jejich literatura. Praha.

[3] COSTIN, C. L., 2005: Craft Production. In: Handbook of Archaeological Methods (Maschner, H. D. G.–Chippindale, C., edd.), 1032–1105. Lanham.

[4] DEMEK, J. et al., 2006: Demek, J.–Mackovčin, P.–Balatka, B.–Buček, A.–Cibulková, P.–Culek, M.–Čermák, P.–Dobiáš, D.–Havlíček, M.–Hrádek, M.–Kirchner, K.–Lacina, J.–Pánek, T.–Petr, S.–Vašátko, J., Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno.

[5] HAUPTMANN, A., 2021: Archaeometallurgy – Materials Science Aspects. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50367-3

[6] HLAVICA, M.–BÁRTA, P., 2021: The evolution of early medieval Moravian axe-shaped currency through the perspective of an archaeological experiment, PV 62, No. 2, 11–21. https://doi.org/10.47382/pv0622-01 | DOI 10.47382/pv0622-01

[7] HLAVICA, M.–BÁRTA, P.–MERTA, O., 2020: Příspěvek experimentální produkce velkomoravských sekyrovitých hřiven k pochopení jejich funkce v raně středověké ekonomice, Archeologia technica 31, 15–27.

[8] HLAVICA, M.–PROCHÁZKA, R., 2020: Basic Principles of the Great Moravian Economy. In: Great Moravian Elites from Mikulčice (Poláček, L., ed.), 75–78. Brno.

[9] HLAVICA, M.–PROCHÁZKA, R., 2020a: Market System. In: Great Moravian Elites from Mikulčice (Poláček, L., ed.), 79–81. Brno.

[10] HODDER, I.–ORTON, C., 1976: Spatial analysis in archaeology. Cambridge.

[11] CHRISTALLER, W., 1966: Central Places in Southern Germany. New Jersey.

[12] KALHOUS, D., 2014: Náčelnictví, nebo stát? Několik poznámek k článku Jiřího Macháčka o charakteru Velké Moravy, AR LXVI, 177–180.

[13] KALHOUS, D., 2020: Moravia under the Mojmirid Dynasty in the 9th Century. In: Great Moravian Elites from Mikulčice (Poláček, L,. ed.), 15–21. Brno.

[14] KRUŤA, T., 1966: Moravské nerosty a jejich literatura. Brno.

[15] KUČERA, B., 1923: Seznam nerostů moravských a jich nalezišť, Sborník klubu přírodovědeckého v Brně 5, 70–279.

[16] LOFTSGARDEN, K., 2019: The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages, Fornvännen 2019, No. 2, 75–87.

[17] MACHÁČEK, J., 2012: "Velkomoravský stát" – kontroverze středoevropské medievistiky, AR LXIV, 775–787.

[18] MACHÁČEK, J., 2015: O Velké Moravě, archeologii raného středověku i o nás samých, AR LXVII, 464–494.

[19] MACHÁČEK, J., 2021: Slave Trade in Great Moravia: Reality or Fiction? In: The Archaeology of Slavery in Early Medieval Northern Europe: The Invisible Commodity (Biermann, F.–Jankowiak, M., edd.), 113–126. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73291-2_9 | DOI 10.1007/978-3-030-73291-2_9

[20] MALACH, R., 2011: Raně středověké osídlení Lysické sníženiny a Malé Hané. Manuscript of bachelor thesis deposited at Masaryk University. Available at: https://is.muni.cz/th/mqv95/.

[21] MERTA, D.–MERTA, J., 2000: Archeologický výzkum raněstředověké železářské huti v Habrůvecké bučině, Archeologia technica 11, 33–42.

[22] MERTA, O., 2019: Známé nálezy raně středověkých železářských naseknutých lup z území Moravy, Archeologia technica 30, 3–13.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2014: Production, Crafts and Trade in the Pre-Great Moravian and Great Moravian Periods in Moravia and Silesia. In: Great Moravia and the Beginning of Christianity (Kouřil, P., ed.), 105–131. Brno.

[24] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2014a: The Staré Zámky near Brno-Líšeň. In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity (Kouřil, P., ed.), 200–208. Brno.

[25] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1998: Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku – Handelsstraßen in Südmähren und Niederösterreich bis zur Zeit des Hochmittelalters, AH 23, 173–181.

[26] MINC, L. D., 2006: Monitoring regional market systems in prehistory: Models, methods, and metrics, Journal of Anthropological Archaeology 25, No. 1, 82–116. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2005.09.003 | DOI 10.1016/j.jaa.2005.09.003

[27] PLEINER, R., 1955: Výroba železa ve slovanské huti u Želechovic na Uničovsku. Praha.

[28] PLEINER, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Vývoj přímé výroby železa z rud od doby halštatské do 12. věku. Praha.

[29] PLEINER, R., 1962: Staré evropské kovářství. Praha.

[30] PLEINER, R., 1969: Experimental Smelting of Steel in Early Medieval Furnaces, PA LX, 458–487.

[31] PLEINER, R., 2000: Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters. Praha.

[32] POULÍK, J., 1957: Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti "Valy" u Mikulčic, PA XLVIII, 241–388.

[33] PROFANTOVÁ, N.–PROFANT, M., 2014: Modernizace moravské medievistiky? AR LXVI, 127–140.

[34] PROCHÁZKA, R., 1992: Záchranný výzkum slovanského sídliště v Kuřimi, okr. Brno-venkov, Pravěk NŘ 2, 317–341.

[35] PROCHÁZKA, R., 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Brno.

[36] PROCHÁZKA, R., 2014: Raně středověké osídlení (2. pol. 6. století – 1200). In: Pravěk Boskovicka. Vlastivěda Boskovicka (Jarůšková, Z.–Štrof, A., edd.), 231–272. Boskovice.

[37] PROCHÁZKA, R.–ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku, VVM XXXV, 46–58.

[38] SERNEELS, V.–PERRET, S., 2003: Quantification of smithing activities based on the investigation of slag and other material remains. In: Archaeometallurgy in Europe, 24–25–26 September 2003, Milan, Italy. Proceedings. Vol. 1, 469–478. Milano.

[39] SCHIRMEISEN, K., 1903: Systematisches Verzeichnis mährisch-schlesischer Mineralien und ihrer Fundorte. Brünn.

[40] SKUTIL, J., 1931: Pravěk Boskovska. Boskovice.

[41] SOUCHOPOVÁ, V., 1975: Sídliště ze střední doby hradištní u Bořitova, PV 19, 48.

[42] SOUCHOPOVÁ, V., 1976: Vesnické osídlení z 10. století v Bořitově, trať Niva, AH 1, 153–157.

[43] SOUCHOPOVÁ, V., 1979: Hutnictví železa v 9.–11. století na území ČSSR ve světle nových výzkumů. Manuscript of dissertation deposited at Masaryk university, Faculty of Arts.

[44] SOUCHOPOVÁ, V., 1986: Hutnictví železa v 8.–11. století na západní Moravě. Praha.

[45] SOUCHOPOVÁ, V., 1995: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy. Brno.

[46] SOUCHOPOVÁ, V.–STRÁNSKÝ, K., 2000: Raněstředověké středoevropské polotovary železa, Archeologia technica 11, 22–32.

[47] SOUCHOPOVÁ, V.–STRÁNSKÝ, K., 2008: Tajemství dávného železa. Archeometalurgie objektivem mikroskopu. Brno.

[48] SPENCER, C. S., 2010: Territorial expansion and primary state formation, Proceedings of National Academy of Sciences 107, No. 16, 7119–7126. https://doi.org/10.1073/pnas.1002470107

[49] STRÁNSKÝ, K. et al., 1996: Stránský, K.–Souchopová, V.–Rek, A.–Hoch, V., Nejstarší železářské nálezy na Kunštátsku a jejich analýza, Archeologia technica 10, 45–50.

[50] STRÁNSKÝ, K. et al., 2002: Stránský, K.–Hoch, V.–Kavička, F.–Buchal, A.–Souchopová, V., K lokalizaci železných hutí na Kunštátském panství, Archeologia technica 13, 57–64.

[51] SVENSON, E. et al., 2008: Svenson, E.–Emanuelsson, M.–Johansson, A.–Nilsson, S.–Pettersson, S., The periphery and the market. In: Peripheral Communities. Crisis, Continuity and Long-term Survival (Emanuelsson, M.–Johansson, E.–Ekman, A.-K., edd.), 131–142. Uppsala.

[52] ŠTEFAN, I., 2011: Great Moravia, Statehood and Archaeology. The 'Decline and Fall' of One Early Medieval Polity. In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa (Macháček, J.–Ungerman, Š., edd.), 333–354. Bonn.

[53] ŠTEFAN, I., 2014: Mocní náčelníci od řeky Moravy? Poznámky ke +struktuře raných států, AR LXVI, 141–176.

[54] ŠTROF, A., 1979: Pravěké osídlení Lysické sníženiny a Malé Hané na základě hmotné kultury. Manuscript of diploma thesis deposited at Masaryk university, Faculty of Arts.

[55] ŠTROF, A., 1989: Rettungsgrabung in der flur Badálek bei Bořitov (Bez. Blansko), PV 31, 63.

[56] TOBLER, W., 1993: Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling. Technical report No. 93-1, deposited at National Center for Geographic Information and Analysis, University of California, Santa Barbara. Available at: https://escholarship.org/uc/item/05r820mz/.

[57] TŘEŠTÍK, D., 2001: Eine grosse Stadt der Slawen namens Prag. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 (Sommer, P., ed.), 93–138. Praha.

[58] VERMOUZEK, R., 1971: Poznámky k Trstenické stezce, VVM XXIII, 167–187.

[59] VLKOLINSKÁ, I., 1995: Zur Typologie der Keramik aus Gräberfeldern des 9.–11. Jahrhunderts in der Slowakei. In: Slawische Keramik in Mitteleluropa von 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung (Poláček, L., ed.), 35–38. Brno.