František Matouš Klácel a zdroje jeho utopických vizí

Title: František Matouš Klácel a zdroje jeho utopických vizí
Variant title:
  • František Matouš Klácel and the sources of his utopian visions
Author: Lee, Lenka
Source document: Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 23-40
Extent
23-40
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zabývá utopickými úvahami brněnského augustiniána Františka Matouše Klácela (1808–1882), jejich zdroji a pokusy o uvedení do praxe a také možnými důvody, kvůli kterým své vize nedokázal realizovat tak, jak si předsevzal. Klácel v teoretických reflexích ideálního uspořádání lidské společnosti i při projektování návrhů utopických komunit (Svojanovů) čerpal jednak z prací svých předchůdců, jež se snažili formulovat či uvést do praxe myšlenky sociální utopie (Saint-Simon, Fourier, Jednota bratrská, Komenský), z hlediska ontologického se ovšem opíral o svůj koncept vesměrnosti, jemuž se věnoval od počátku čtyřicátých let až do konce života.
The study deals with the utopian aspirations of the member of the Augustinian order in Brno František Matouš Klácel (1808–1882), with their sources and attempts to put them into practice, as well as with the possible reasons why he was unable to realise his visions as he intended. Klácel – in designing ideal communities (Svojanovs) – drew on the works of his predecessors, who had tried to formulate or put into practice the ideas of social utopia (Saint-Simon, Fourier, Unity of the Brethren, Comenius), but from the ontological point of view he relied on his concept of cosmopolitism (vesměrnost), which he pursued from the early 1840s until the end of his life.
Note
Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu "Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění" MUNI/FF-DEAN/0130/2021.
References
[1] BOHÁČ, Lubomír. F.M. Klácel a jeho utopismus: ranně socialistická ideologie v revolučních létech 1848–1849: studie k dějinám socialismu u nás. Praha: Filosoficko-historická fakulta University Karlovy (diplomová práce) 1952.

[2] BRDÍČKO, Jakub. Cíl veškeré lásky a vědy (Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela). In VOSYKA, Stanislav (ed.). František Matouš Klácel: Filosof, spisovatel a novinář: Sborník ze sympozia konaného ve dnech 24.–26. září 2008 v České Třebové. Česká Třebová: Městské muzeum Česká Třebová 2008, s. 25–46.

[3] ČAPEK, Tomáš. Padesát Let Českého Tisku V Americe: Od vydání "Slowana Amerikánského" v Racine, dne 1. ledna 1860 do 1. ledna 1910: S doplňky do začátku 1911. New York: Správní radové Bank of Europe v New Yorku 1911.

[4] DVOŘÁKOVÁ, Zora. František Matouš Klácel. Praha: Melantrich 1976.

[5] FEUERBACH, Ludvík. Přednášky o podstatě náboženství. Přeložil Zbyněk Sekal. Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1953. Živé odkazy 10. svazek, řada 2.

[6] KLÁCEL, František Matouš. Ateismus In KLÁCEL, František Matouš (autor) – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964, s. 239–242. | DOI 10.1553/0x002828d5

[7] KLÁCEL, František Matouš. Františka Matauše Klácela Dobrowěda. Praha: W kommissí u Kronbergra a Řiwnáče 1847. Malá encyklopedie nauk VII. Spisy muzejní (W kommissí u Kronbergra a Řiwnáče) XXVI.

[8] KLÁCEL, František Matouš. Klácelova závěť In DVOŘÁKOVÁ, Zora. František Matouš Klácel. Praha: Melantrich 1976, s. 271–274. | DOI 10.1553/0x002828d5

[9] KLÁCEL, František Matouš. Kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním ohledem na Moravu. In KLÁCEL, František Matouš (autor) – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964, s. 35–55.

[10] KLÁCEL, František Matouš. Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu. In KLÁCEL, František Matouš (autor) – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964, s. 95–228.

[11] KLÁCEL, František Matouš. Slova a smysl In KLÁCEL, František Matouš (autor) – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964, s. 233–238. | DOI 10.1553/0x002828d5

[12] KLÁCEL, František Matouš. Veronice Vrbíkové In KLÁCEL, František Matouš (autor) – JEŘÁBEK, Dušan (ed.). Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1964, s. 275–286. | DOI 10.1553/0x002828d5

[13] KLÁCEL, František Matouš. Vesměrnost In DVOŘÁKOVÁ, Zora. František Matouš Klácel. Praha: Melantrich 1976, s. 275–280. | DOI 10.1553/0x002828d5

[14] KLÁCEL, Ladimír. Amerika. Slovan amerikánský. 1869, 1, s. 1.

[15] LORENCOVÁ, Helena. Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760–1860. Praha: KLP & Ústav dějin umění AV ČR 2005.

[16] LORENCOVÁ, Helena. Klácelova Průklesť ku ladovědě. Estetika. 1983, XX(3), s. 175–183.

[17] PAPOUŠEK, Vladimír. USA jako prostor utopických projekcí Ladimíra Klácela. Česká literatura. 1996, 44(2), s. 160–170 [on-line cit. 31. 1. 2022]. Dostupné z http://www.jstor.org/stable/43322232.

[18] PERNÝ, Lukáš. Utopisti: Vizionári světa budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu Martin: Matica slovenská 2020. | DOI 10.17846/pc.2020.6.2.91-94

[19] STEIN, Lorenz von. Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreich. Leipzig: Wigand 1842.

[20] STIBRAL, Karel. Krása a vznešenost přírody v Průklesti ku Ladovědě Františka Matouše Klácela In STIBRAL, Karel – DADEJÍK, Ondřej – ZUSKA, Vlastimil. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán 2009. | DOI 10.14712/24647055.2018.13

[21] SZACKI, Jerzy. Utopie. Přeložil Jan SEDLÁČEK. Praha: Mladá fronta 1971. Edice Most 5.

[22] TRAPL, Miloslav. František Matouš Klácel: Život a dílo. Olomouc: Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 1999.

[23] ZAMAROVSKÝ, Vojtěch (ed.). Utopisti: (výber). Přeložil Vojtěch ZAMAROVSKÝ. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1961.