Nemocí ke svobodě? : případ ženské homosexuality v Praze v letech 1942–1945

Title: Nemocí ke svobodě? : případ ženské homosexuality v Praze v letech 1942–1945
Variant title:
  • Through illness to freedom? : the case of female homosexuality in Prague 1942–1945
Source document: Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 125-151
Extent
125-151
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study focuses on the analysis of the criminal case of female homosexuality in Prague in 1942–1945, on which it presents the approach to the female body in the first half of the 20th century and the interconnection of medical disciplines that produced discourses on sexuality and gender. Women associated with homosexuality have been diagnosed with a number of associated diseases. In the reviews, we encounter concepts such as hysteria, intersexuality, narcissism and more. The doctors drew on the testimonies of the women themselves to assess their mental state, as well as the modest number of surviving love letters that the defendants sent to each other. How important was the role of doctors in criminal proceedings in assessing female homosexuality? What impact did the debated theoretical debates have on the criminal case in practice? For these reasons, the study focuses not only on the case itself, but also on the analysis of individual diseases that were closely related to homosexuality according to contemporary theories. It also focuses on medical literature, dictionaries and other sources. Within the case, a correlation is also observed with the described method on discourses, introduced by Michel Foucault.
References
[1] Státní oblastní archiv Praha. Fond: Krajský soud trestní v Praze. Karton č. VII., signatura: Tk VII 3103/43, spis: Marie Z., Božena P.

[2] Časopis lékařů českých. Praha 1938, ročník 77, č. 26, s. 806.

[3] Časopis lékařů českých. Praha 1937, ročník 76, č. 46, s. 1852d.

[4] Časopis lékařů českých. Praha 1939, ročník 78, č. 37–38, s. 1080c.

[5] Časopis lékařů českých. Praha 1939, ročník 78, č. 47, s. 1264o.

[6] Černocký, Karel: Psychologický slovník. Praha 1940.

[7] Ellis, Havelock: Pohlavní psychologie. Praha 1937.

[8] Heveroch, Antonín: Diagnostika chorob duševních pro mediky a praktické lékaře. Praha 1904.

[9] Knobloch, Edward: Duše a Zločin. Hradec Králové 1948.

[10] Kolektiv autorů: Mudr. Jaroslav Šindelář, 80 let. In: Časopis lékařů českých. Praha 1986, ročník 125., číslo 4, s. 128.

[11] Kolektiv autorů: Odborníci, lékaři, sanatoria a léčebné ústavy. In: Časopis lékařů českých. Praha 1939, r. 78, číslo 30, s. 752(f).

[12] Ostrčil, Antonín. Klinická gynekologie pro lékaře a mediky. Praha: František Řivnáč, 1933.

[13] Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, Praha 1888–1960.

[14] Panýrek, Duchoslav a kol.: Encyklopedie praktického lékaře: Abecední slovník současného lékařského vědění. Praha 1939–1962.

[15] Riegrův slovník naučný, Praha 1870, svazek č. 8

[16] Rožánek, Otakar: Pud pohlavní a prostituce: Vývoj a poruchy pudu pohlavního, výstřednosti v ukájení jeho. Vývoj, dějiny, zřízení prostituce a její vliv na choroby pohlavní a ženské. Praha 1903.

[17] Slovník zdravotní, populární, praktická kniha poučná. Praha, 1889.

[18] Stuchlík, Jaroslav: Příspěvky k pathologii vzrůstu u slabomyslných. In: Časopis lékařů českých, 15. 12. 1917, ročník 56, č. 50, s. 1295–1299.

[19] Tachezy, Rudolf: Prof. dr. Antonín Ostrčil – porodník. In: Časopis lékařů českých. Praha 1941, r. 80, číslo 46, s. 1744.

[20] Vondráček, Vladimír:. Hysterie. Praha, 1944.

[21] Vondráček, Vladimír: Konání a jeho poruchy. Praha 1982.

[22] Černoušek, Michal: Šílenství v zrcadle dějin: Pojednání pro inteligentní čtenáře. Praha 1994.

[23] Faderman, Lillian: Krásnější než láska mužů: Romantické přátelství a láska mezi ženami od renesance po současnost. Praha 2002.

[24] Foucault, Michel: Dějiny sexuality I–III. Praha 2003.

[25] Foucault, Michel: Dějiny šílenství: Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha 1993.

[26] Hlaváčková, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. In: Historia-medicina-cultura: sborník k dějinám medicíny. Praha 2006. s. 133–159.

[27] Hustvedt, Asti: Lékařské múzy: Hysterie v Paříži 19. století. Praha 2015.

[28] Jahodová, Martina: Věznice a vězeňský systém v českých zemích a v Brně od 80. let do prvního desetiletí 20. století. Diplomová práce. Brno 2006.

[29] Krčál, Jan: Nemiluj mě, tohle se nedělá: Homosexualita na Pardubicku. Diplomová práce. Pardubice 2019.

[30] Lenderová, Milena: Tělo intimní. Poznámky k sexualitě 19. věku. In: Lenderová, Milena– Hanulík, Vladan–Tinková, Daniela (eds.). Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie. Červený Kostelec 2014.

[31] Lišková, Kateřina: Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the science of the desire, 1945–1989. Cambridge 2018.

[32] McCann, Hannah – Monaghan, Whitney: Queer Theory Now: From Fundations to Futures. New York 2020.

[33] Nozar, Lukáš: Momenty života a díla Václava Kršky do roku 1945. In: Putna, Martin C. a kol. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha, 2013. s. 402–413.

[34] Putna, Martin C.: Homosexualita v dějinách české kultury. Praha 2013.

[35] Rupp, J. Leila: Sapphistries: A global history of love between women. New York 2009.

[36] Rupp, J. Leila: Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost. Praha 2001.

[37] Řídký, Josef: "Neexistuje dobře přizpůsobený a šťastný homosexuál": homosexualita v českých populárně-sexuologických příručkách 30.–90. let 20. století. In: Himl, Pavel–Seidl, Jan–Schindler, Franz. (edd.). "Miluji tvory svého pohlaví": Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha 2013. s. 387–410.

[38] Řídký, Josef: Dlouholetá měření dokazují, že ženy patří za plotnu, pane kolego: esej o genderech a ideologii popularizační sexuologie v českých zemích. In: Dějiny–teorie–kritika. 7, č. 1. Praha 2010, s. 30–56.

[39] Scull, Andrew: Hysteria: The disturbing body. Oxford 2009.

[40] Seidl, Jan (a kol.): Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Brno 2012.

[41] Seidl, Jan: Křižácké tažení, či pocit relativního bezpečí? Perzekuce homosexuality v Protektorátu Čechy a Morava. In: Himl, Pavel–Seidl, Jan–Schindler, Franz. (edd.). Miluji tvory svého pohlaví. Praha, 2013. s. 207–271.

[42] Seidl, Jan: Úsilí o odtrestnění homosexuality za první republiky. MU, FF, Brno, 2007. Rigorózní práce

[43] Seidl, Jan: Zhýralci a psychopati. Trestání homosexuality za první republiky a česká medicína. In: Theatrum Historiae. No 11(2012), s. 209–228.

[44] Sokolová, Věra: Identity Politics and the (B)orders of Heterosexism. Lesbians, Gays and Feminists in the Czech Media after 1989. In: Leeuwen-Turnovcová, J. van Riter, N. (eds.). Mediale Welten in Tschechien nach 1989. Genderprojektionen und Codes des Plebejismus. München, 2005. s. 29–44.

[45] Sokolová, Věra: Koncepční pohled na sexuální menšiny aneb vše je jen otázka správné orientace. In: Hašková, Hana. Křížková, Alena. Linková, Marcela (eds.). Mnohohlasem – vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha, 2006.

[46] Sokolová, Věra: Representations of Homosexuality and the Separation of Gender and Sexuality in the Czech Republic Before and After 1989. In: ISAACS, Ann Katherine (eds.) Political systém and definitions of gender roles. Pisa: Pisa University Press, 2001.

[47] Sokolová, Věra: Queer Encounters with Communist Power. Praha, 2021.

[48] Weiss, Petr a kol.: Sexuologie. Praha 2010.

[49] Whisnant, J. Clayton: Queer Identities and Politics in Germany: A History 1880–1945. New York 2016.