Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze

Title: Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze
Variant title:
  • Ethics of social consequences and Evolutionary Ontology in contemporary environmental ethics
Author: Pazdera, Martin
Source document: Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 45-64
Extent
45-64
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Predkladaná štúdia analyzuje, porovnáva a hodnotí koncept evolučnej ontológie Josefa Šmajsa a etiku sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. Na jednej strane sa zameriava na určité podobnosti, ktoré tieto dve teórie spájajú, na druhej strane identifikuje odlišnosti, a to najmä v kontexte environmentálnej etiky. Obidve koncepcie vznikali ako originálne teórie približne v rovnakom období v dvoch susediacich krajinách, pričom sú stále veľmi inšpiratívne, otvorené kritike a pomerne reflektované filozoficko-etickou obcou.
The article deals with an analysis, comparison and evaluation of Evolutionary Ontology by Josef Šmajs and Ethics of Social Consequences by Vasil Gluchman. It focuses on the similarities between the two theories as well as on some of their differences, especially in relation to environmental ethics. Both theories were created simultaneously in two bordering countries and are still to a great extent inspirational, open to criticism and reflected in the philosophical and ethical community.