Schützova koncepce sociální intersubjektivity

Title: Schützova koncepce sociální intersubjektivity
Variant title:
  • Schutz's conception of social intersubjectivity
Source document: Pro-Fil. 2018, vol. 19, iss. 2, pp. 12-27
Extent
12-27
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve svém přístupu k intersubjektivitě Schütz odhlíží od radikálně filozofické analýzy toho, jak je druhý (alter ego) konstituován v mém vědomí. Namísto toho bere existenci druhých a jejich subjektivit za zaručenou a zkoumá intersubjektivní vztahy rozumění a jednání mezi jedinci. Přiblížení fenomenologické teorie žitého světa k sociologii Schützovi umožňuje studovat sociální interakci a řád. Článek věnuje pozornost Schützově pohledu na subjektivitu, smysl a struktury relevance. Rozlišuje mezi spoluprožívanou a typizovanou intersubjektivitou, přičemž typizovaná je prezentována jako originální příspěvek k interpretativní sociologii. Díky analýze intersubjektivity Schütz překračuje pozici (metodického) individualismu, která je mu někdy připisována.
Schütz's concept of intersubjectivity departs from radical, philosophical analyses of the constitution of the other (alter ego) in my consciousness. Instead, he takes the existence of the other and his or her subjectivity for granted and investigates the intersubjective relations of understanding and action among individuals. The shifting of phenomenological lifeworld theory from philosophy to sociology enables Schütz to study social interaction and order. The article identifies the premises of this concept in Schütz's view of subjectivity, meaning and structures of relevance. It also distinguishes between co-lived and typified intersubjectivity and treats the latter as an original contribution to interpretative sociology. Due to the analysis of intersubjectivity, Schütz goes beyond the position of (methodological) individualism, which is sometimes attributed to him.
Note
Článek vznikl v rámci grantu GA ČR Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity (projekt č. 15-03295S) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378025.
References
[1] Alieva, D. – Tížik, M. (eds.) (2013): Príspevok Alfreda Schütze k sociologickej teórii, SLON.

[2] Bauman, Z. (2010): Hermeneutics and Social Science, Routledge.

[3] Berger, P. I. – Luckmann, T. (1999): Sociální konstrukce reality, CPSDK.

[4] Bergson, H. (1994): Čas a svoboda, Filosofia.

[5] Buber, M. (2005): Já a ty. Votobia.

[6] Crossley, N. (1996): Intersubjectivity. The Fabric of Social Becoming, SAGE.

[7] Dilthey, W. (1981): Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Suhrkamp.

[8] Endress, M. – Psathas, G. – Nasu, H. (eds.) (2005): Explorations of the Live-world. Continuing Dialogue with Alfred Schütz, Springer.

[9] Esser, H. (1991): Alltagshandeln und Verstehen: Zum Verhältnis von erklärender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und "rational choice", Mohr.

[10] Fay, B. (2002): Současná filosofie sociálních věd, SLON.

[11] Ferguson, H. (2006): Phenomenological Sociology, SAGE.

[12] Figal, G. (2000): Phänomenologie der Freiheit, Beltz Athenäum.

[13] Fischer, P. (2012): Phänomenologische Soziologie, Transcript Verlag.

[14] Gadamer, H.-G. (1999): Die phänomenologische Bewegung, in Gadamer, H.-G., Gesammelte Werke 3: Neuere Philosophie, Moh & Siebeck, 105–146.

[15] Gadamer, H.-G. (2010): Pravda a metoda I, Triáda.

[16] Garfinkel, H. (1967): Studies in Ethnometodology, Prentice Hall.

[17] Giddens, A. (1993): New Rules of Sociological Method, Stanford University Press.

[18] Gurwitsch, A. (1971): Einführung, in Schütz, A., Gesammelte Aufsätze I: Das Problem der sozialen Wirklichkeit, Martinus Nijhoff, XV‒XXXVIII.

[19] Habermas, J. (1988): Theorie des kommunikativen Handelns II, Suhrkamp.

[20] Havrancsik, D. (2015): Methodological Individualism: The Merits of Schutzian Perspective. Schutzian Research 7, 65–88. | DOI 10.5840/schutz201575

[21] Heidegger, M. (1996): Bytí a čas, OIKOYMENH.

[22] Husserl, E. (1993): Karteziánské meditace, Svoboda.

[23] Husserl, E. (1995): Erfahrung und Urteil, Meiner.

[24] Husserl, E. (1996): Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Academia.

[25] Joas, H. (1996): Die Kreativität des Handelns, Suhrkamp.

[26] Levinas. E. (1997): Totalita a nekonečno, OIKOYMENH.

[27] Liberman, K. (2009): The Itinerary of Intersubjectivity in Social Phenomenological Research. Schutzian Research 1, 149–164. | DOI 10.7761/SR.1.149

[28] Mead, G. H. (2017): Mysl, já a společnost, Portál.

[29] Mertens, K. (1996): Zwischen Letzbegründung und Skepsis, Karl Alber.

[30] Morris, C. W. (1972): Introduction: Georg H. Mead as Social Psychologist and Social Philosopher, in Mead, G. H., Mind, Self and Society, Chicago University Press, ix–xxxv.

[31] Nohejl, M. (2001): Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze, SLON.

[32] Parsons, T. (2003): Evaluation and Objectivity in Social Science: an Interpretation of Max Weber's contribution, in Hamilton, P. (ed.) Max Weber: Critical Assessments, Routledge, 327–343.

[33] Psathas, G. (2004): Alfred Schutz's Influence on American Sociologists and Sociology. Human Studies 27 (1), 1‒35. | DOI 10.1023/B:HUMA.0000012249.47522.56

[34] Reich, W. (2010): Three Problems of Intersubjectivity – And One Solution. Sociological Theory 28 (1), 40‒63. | DOI 10.1111/j.1467-9558.2009.01364.x

[35] Ricoeur, P. (1986): Du texte à l'action, Seuil.

[36] Ricoeur, P. (2000): Čas a vyprávění I, OIKOYMENH.

[37] Ricoeur, P. (2002): Čas a vyprávění II, OIKOYMENH.

[38] Ricoeur, P. (2004): A l'école de la phénoménologie, VRIN.

[39] Ricoeur, P. (2007): Čas a vyprávění III, OIKOYMENH.

[40] Schleiermacher, F. D. E. (1977): Hermeneutik und Kritik, Suhrkamp.

[41] Schütz, A. (1960): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Springer.

[42] Schütz, A. (1982): Collected Papers I: The Problem of Social Reality, Martinus Nijhoff.

[43] Schütz, A. (2011): Collected Papers V: Phenomenology and the Social Sciences, Springer.

[44] Schütz, A. (2013): Cudzinec. Esej zo sociálnej psychológie, in Alieva, D. – Tížik, M. (eds.) Príspevok Alfreda Schütze k sociologickej teórii, SLON, 387‒406.

[45] Schütz, A. – Luckman, T. (2003): Strukturen der Lebenswelt, UVK.

[46] Simmel, G. (2013): Soziologie, Duncker & Humblot.

[47] Šrubař, I. – Vaitkus, S. (eds.) (2003): Phänomenologie und Soziale Wirklichkeit, Springer.

[48] Šrubař, I. (2007): Phänomenologie und soziologische Theorie, VS Verlag für Sozialwissenschaften.

[49] Von Mises, L. (1988): Human Action, Ludwig von Mises Institute.

[50] Waldenfels, B. (2003): Der Fremde und der Heimkehrer. Fremdheitsfiguren bei Alfred Schütz, in Srubar, I. – Vaitkus, S. (eds.) Phänomenologie und Soziale Wirklichkeit, Springer, 175‒188.

[51] Weber, M. (1998): Metodologie, sociologie, politika, OIKOYMENH.

[52] Welz, F. (1996): Kritik der Lebenswelt. Eine soziologische Auseinandersetzung mit Edmund Husserl und Alfred Schütz, Westdeutscher Verlag.

[53] Zahavi, D. (2014): Self & Other, Oxford University Press.