Aristotelské vplyvy na Marxa v súvislosti s pojmom zóon politikon

Title: Aristotelské vplyvy na Marxa v súvislosti s pojmom zóon politikon
Variant title:
  • Aristotelian influences on Marx in relation to zōon politikon term
Author: Ličko, Dušan
Source document: Studia philosophica. 2023, vol. 70, iss. 1, pp. 49-61
Extent
49-61
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento článok si kladie za cieľ preskúmať možnú nadväznosť medzi Aristotelovými úvahami o polis a Marxovou filozofiou v prípade pojmu zóon politikon. Na to, aby sme tento problém mohli objasniť, tak bude nutné si položiť dve otázky: 1) Je skutočne možné doložiť, že Marx tento termín reflektoval či sa ním inšpiroval? 2) Sú v tomto prípade tvrdenia moderných bádateľov opodstatnené, pokiaľ ide o vplyv Aristotela na Marxa? Na prvú otázku odpoviem kladne, avšak v odpovedi na tú druhú vyjadrím značné pochybnosti, ktoré budú založené na analýze primárnych textov. Dospejem tak k zisteniu, že niektorí bádatelia sa snažia za každú cenu nájsť aristotelské motívy u Marxa aj tam, kde to nie je jednoznačne preukázateľné.
This article attempts to analyse the possible intellectual link between Aristotle's polis-related thought and Marx's philosophy in the case of zōon politikon term. In order to clarify this problem, we need to ask two questions: 1) Is it really possible to document that Marx reflected this concept or was inspired by it? 2) Are, in this case, statements of modern scholars well-founded when it comes to Aristotle's influence on Marx? I will present an affirmative answer to the first question, while the second one will be answered with significant doubts that will be based on an analysis of the primary texts. This will lead to my proposition that some scholars are trying to discover Aristotelian motifs in Marx at any cost, even in cases where it is not unequivocally provable.
References
[1] ARISTOTELÉS. Politika. Preložil Antonín KŘÍŽ. Praha: Petr Rezek 21998.

[2] KATZ, Claudio. The Socialist Polis: Antiquity and Socialism in Marx's Thought. The Review of Politics. 1994, 56(2), s. 237–260.

[3] LIČKO, Dušan. Aristotelské vplyvy u Karla Marxa [online]. Brno 2022. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/qgglp. Bakalárska práca. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

[4] MARX, Karel. Rukopisy "Grundrisse" (Ekonomické rukopisy z let 1857 – 1859) I. Preklad Mojmír HRBEK a Ruth HRBKOVÁ. Praha: Svoboda 1971.

[5] MARX, Karel. Rukopisy "Grundrisse" (Ekonomické rukopisy z let 1857 – 1859) II. Preklad Mojmír HRBEK a Ruth HRBKOVÁ. Praha: Svoboda 1974.

[6] MARX, Karel – ENGELS, Bedřich. Spisy I. Preklad Bohumil FRANĚK a Jaroslav BÍLÝ. Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1956.

[7] MARX, Karl – ENGELS, Friedrich. Marx-Engels-Werke: Band 1. Berlin: Dietz Verlag 131981.

[8] MARX, Karl – ENGELS, Friedrich. Marx-Engels-Werke: Band 42. Berlin: Dietz Verlag 1983.

[9] ROSS, William David (ed.). Aristotelis Politica. Oxford: Oxford University Press 1957.

[10] SCHWARTZ, Nancy. Distinction between Public and Private Life: Marx on the Zōon Politikon. Political Theory. 1979, 7(2), s. 245–266.