"Nature's Bastards" z Royal Society: obhajoba přírodní filosofie v díle Margaret Cavendishové (1623-1673)

Title: "Nature's Bastards" z Royal Society: obhajoba přírodní filosofie v díle Margaret Cavendishové (1623-1673)
Source document: Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. [42]-57
Extent
[42]-57
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V této studii se pokouším předložit postoj Margaret Cavendishové (1623-1673) ke zkoumání přírody ve druhé polovině 17. století. Pro tento účel jsem analyzovala především dílo Observations upon Experimental Philosophy (1666), které představuje nejucelenější filosofický výklad přírody této autorky. Prostřednictvím něho postihuji ontologické i epistemologické námitky Cavendishové k charakteru zkoumání přírody členy nově založeného vědeckého společenství – Royal Society. Z tohoto důvodu se zaměřuji rovněž na dílo Micrographia (1665) Roberta Hooka, který pro autorku tuto společnost reprezentuje. Cílem studie není rehabilitovat osobu a dílo Margaret Cavendishové, nýbrž charakterizovat způsob, jímž se pokusila zhodnotit myšlenky nové experimentální, tj. zkušenostní vědy.
The object of this study is to present the attitude of Margaret Cavendish (1623-1673) to the research of nature in the second half of the 17th century. For this purpose I analysed primarily work Observations upon Experimental Philosophy (1666), which represents the most comprehensive philosophical interpretation of nature of this woman author. Through this work I introduce Cavendish's ontological and epistemological objections to the research of nature, which practised members of the newly established scientific community – Royal Society. In connection with this research I also concentrate on work Micrographia (1665) of Robert Hooke, who represents this company for Cavendish. The aim of my work is not to rehabilitate the status of Margaret Cavendish, but to characterize the way she tried to evaluate ideas of new experimental, i.e. empirical science.
References
[1] Atherton, M. Cavendish, Margaret. In: The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge:

[2] Cambridge University Press, 1999.

[3] Atherton, M. Women Philosophers in Early Modern England. In: A Companion to Early

[4] Modern Philosophy. Oxford: Blackwell, 2002, s. 404-422.

[5] Bacon, F. Nová Atlantida a eseje. Praha: Mladá fronta, 1980.

[6] Blair, A. Natural Philosophy. In: The Cambridge History of Science, vol. III. Cambridge:

[7] Cambridge University Press, 2006, s. 365-406.

[8] Broad, J. Woman Philosophers of the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University

[9] Press, 2002.

[10] Cavendish, M. Observations upon Experimental Philosophy. Cambridge: Cambridge

[11] University Press, 2001.

[12] Cavendish, M. The Blazing World and Other Writings. London: Penguings Books. 1994.

[13] Coreth, E. – Schöndorf, H. Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,

[14] 2002.

[15] Descartes, R. Principy filosofie. Praha: Filosofia, 1998.

[16] Hooke, R. Micrographia. London: Royal Society, 1665.

[17] Kalnická, Z. Filozofky v dějinách evropské filozofie. Ostravská univerzita: Ostrava, 2007.

[18] Long, A., A. Helénistická filosofie. Praha: Oikoymenh, 2003.

[19] O´Neill, E. Introduction. In: Margaret Cavendish. Observations upon Experimental

[20] Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[21] Purrington, R. D. Robert Hooke and the Royal Society of London. Berlin: Birkhäuser, 2009.

[22] Röd, W. Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2001.

[23] Sarasohn, L. T. Cavendish Margaret. In: New Dictionary of Scientific Biography. Vol 2.

[24] Detroit: Charles Scribner’s Sons, 2008.

[25] Sarasohn, L., T. The Natural Philosophy of Margaret Cavendish. Baltimore: The Johns

[26] Hopkins University Press, 2010.

[27] Seneca, Lucius Annaeus. Výbor z listů Luciovi. Praha: Svoboda, 1969.

[28] Schiebinger, L. Women of Natural Knowledge. In Daston, L. – Park, K. The Cambridge

[29] History of Science, vol III. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 192-205.

[30] Wilson, C. Matter, Mortality, and the Changing Ideal of Science. In Sorell, T. et al. Scientia in

[31] Early Modern Philosophy. Dordrecht: Springer, 2010, s. 35-52.

[32] Špelda, D. Bůh v Newtonově univerzu, Religio 2/2003, roč. 11, s. 187-206.

[33] Valenta, L. Experiment. In Filosofický slovník, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998.