Niektoré problémy transhumanistickej koncepcie lásky

Title: Niektoré problémy transhumanistickej koncepcie lásky
Variant title:
  • Some problems of the transhumanist conception of love
Source document: Pro-Fil. 2020, vol. 21, iss. 1, pp. 51-68
Extent
51-68
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Transhumanistická koncepcia lásky obecne predpokladá, že by sme mali romantickú lásku transformovať prostredníctvom súčasných možností vedy a techniky. Zástancovia transhumanistickej koncepcie lásky zvyčajne tvrdia, že správna technologická transformácia biologických základov lásky môže vyriešiť niektoré naše súčasné problémy s láskou. Proponenti transhumanistickej koncepcie lásky sa preto zvyčajne domnievajú, že korektná realizácia ich návrhu by taktiež viedla k vylepšeniu romantickej lásky. Hlavný zámer tejto štúdie spočíva v kritickej analýze niektorých filozofických a konceptuálnych nedostatkov, ktoré sú spojené s predstavou, že je vhodné aby pokročilé technológie transformovali lásku. Prvá časť štúdie je venovaná deskripcii filozofie transhumanistickej koncepcie lásky. Druhá časť štúdie je zameraná na analýzu predpokladov transhumanistickej koncepcie lásky. Tretia časť článku je sústredená na problémy prípadného zneužitia transhumanistickej lásky. V poslednej časti štúdie sa pokúsim ukázať, že aj korektná realizácia transhumanistickej lásky môže viesť k dôsledkom, ktoré sú problematické z hľadiska filozofických domnienok o výhodách transhumanistickej lásky.
The transhumanist conception of love broadly states that we should transform romantic love through the means of science and advanced technology. Advocates of the transhumanist conception of love usually claim that the right technological transformation of biological groundings of romantic love could solve some of our current problems with love. Proponents of the transhumanist conception of love therefore typically believe that the correct realization of their proposal would also lead to the enhancement of romantic love. In this study I will, however, argue that this may not be the case. The first part of the study is dedicated to the description of the concept and philosophy of the transhumanist conception of love. The second part of the study is centered on the analysis of the premises for the transhumanist conception of love. The third part is focused on the possibility of misuses of transhumanist love. And in the last part I will try to show that the correct realization of transhumanist love could implicate consequences that may be troublesome for the philosophical assumptions about the benefits of the conception of transhumanist love.
References
[1] Ashkan, K. – Rogers, P. – Bergman, H. – et al. (2017): Insights into the Mechanisms of Deep Brain Stimulation, Nature Reviews Neurology 13(9), 548–554. | DOI 10.1038/nrneurol.2017.105

[2] Averill, J. R. (1985): The social construction of emotion: With special reference to love, in Gergan, K. – Davis, K. (eds.) The social construction of the person, Springer, 89–109.

[3] Brogaard, B. (2015): On Romantic love: Simple truths about a complex emotion, Oxford University Press.

[4] Conrad, P. (2007): The Medicalization of Society: On the transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, The John Hopkins University Press.

[5] Sousa, R. de (2015): Love: A Very Short Introduction, Oxford University Press.

[6] Dupré, J. (2012): Against Maladaptationism: Or, What's Wrong with Evolutionary Psychology 1, in Dupré, J (ed.) Processes of Life: Essays in the Philosophy of Biology, Oxford University Press, 245–260.

[7] Earp, B. D. (2019): Love and Enhancement Technology, in Grau, C. – Smuts, A. (eds.) The Oxford Handbook of Philosophy of Love, [online ahead of print] Oxford University Press, available at: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199395729.001.0001/oxfordhb-9780199395729-e-36.

[8] Earp, B. D. – Sandberg, A. – Savulescu, J. (2012): Natural Selection, Childrearing, and the Ethics of Marriage (and Divorce): Building a Case for the Neuroenhancement of Human Relationships, Philosophy & Technology 25(4), 561–587. | DOI 10.1007/s13347-012-0081-8

[9] Earp, B. D. – Savulescu, J (2020): Love is the Drug: The Chemical Future of Our Relationships, Manchester University Press.

[10] Earp, B. D. – Savulescu, J. (2018): Love Drugs: Why Scientists Should Study the Effects of Pharmaceuticals on Human Romantic Relationships, Technology in Society 52(1), 10–16. | DOI 10.1016/j.techsoc.2017.02.001

[11] Earp, B. D. – Wudarczyk, O. A. – Foddy, B. – Savulescu, J. (2017): Addicted to love: What is love addiction and when should it be treated?, Philosophy, psychiatry, & psychology: PPP 24(1), 77–92. | DOI 10.1353/ppp.2017.0011

[12] Earp, B. D. – Wudarczyk, O. A. – Sandberg, A. – Savulescu, J. (2013): If I could just stop loving you: Anti-love biotechnology and the ethics of a chemical breakup, The American journal of bioethics: AJOB 13(11), 3–17.

[13] Emmerich, N. (2016): Limitations in the Bioethical Analysis of Medicalisation: The Case of Love Drugs, Social Theory & Health 14(1), 109–128. | DOI 10.1057/sth.2015.20

[14] Fisher, H. – Aron, A. – Brown, L. L. (2005): Romantic Love: An fMRI Study of a Neural Mechanism for Mate Choice, The Journal of Comparative Neurology 493(1), 58–62. | DOI 10.1002/cne.20772

[15] Fisher, H. (2016): Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray., W. W. Norton & Company.

[16] Frankfurt, H. G. (1999): Necessity, volition, and love, Cambridge University Press.

[17] Greif, A. (2019): Drug Laws, Ethics, and History, Filozofia 74(2), 95–110.

[18] Gupta, K. (2012): Protecting Sexual Diversity: Rethinking the Use of Neurotechnological Interventions to Alter Sexuality, AJOB Neuroscience 3(3), 24–28. | DOI 10.1080/21507740.2012.694391

[19] Hatfield, E. – Feybesse, C. – Narine, V. – Rapson, L. R. (2016): Passionate Love: Inspired by Angels or Demons?, in Aumer, K. (ed.) The Psychology of Love and Hate in Intimate Relationships, Springer, 65–82.

[20] Hoffman, P. (1991): Three Dualist Theories of the Passions, Philosophical Topics 19(1), 153–200. | DOI 10.5840/philtopics199119116

[21] Jankowiak, W. R. – Fischer, E. F. (1992): A cross-cultural perspective on romantic love, Ethnology 31(2), 149–155. | DOI 10.2307/3773618

[22] Jenkins, C. (2017): What Love Is: And What It Could Be, Basic Books.

[23] Keiper, A. (2012): The Age of Neuroelectronics, in Giordano, J. (ed.) Neurotechnology. Premises, Potential, and Problems, CRC Press, 143–174.

[24] Lacko, I. (2020): Ani úmysel, ani náhoda – skôr niečo medzi tým: posthumanistické témy vo filme ex machina, Filozofia 75(2), 148–157. | DOI 10.31577/filozofia.2020.75.2.6

[25] Levine, R. – Sato, S. – Hashimoto, T. – Verma, J. (1995): Love and marriage in eleven cultures, Journal of Cross Cultural Psychology 26(5), 554–571. | DOI 10.1177/0022022195265007

[26] Moynihan, R. – Heath, I. – Henry, D. (2002): Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering, BMJ (Clinical research ed.) 324(7342), 886–891. | DOI 10.1136/bmj.324.7342.886

[27] Nozick, R. (1990): Examined life: Philosophical meditations, Simon and Schuster.

[28] Payne, J. – Černý, D. – Doležal, A. – et al. (2015): Dobrý, nebo lepší život? Human enhancement, Ústav státu a práva AV ČR.

[29] Pazdera, M. (2019): Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko– etickom diskurze, Pro–Fil 20(1), 45–64. | DOI 10.5817/pf19-1-1847

[30] Pismenny, A. – Prinz, J. (2017): Is Love an Emotion?, in Grau, C. – Smuts, A. (eds.) The Oxford Handbook of Philosophy of Love, [online ahead of print] Oxford University Press, available at: < https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199395729.001.0001/oxfordhb-9780199395729-e-10 >.

[31] Savulescu, J. – Persson, I. (2012): Moral Enhancement, Freedom and the God Machine, The Monist 95(3), 399–421. | DOI 10.5840/monist201295321

[32] Savulescu, J. – Sandberg, A. (2008): Neuroenhancement of Love and Marriage: The Chemicals Between Us, Neuroethics 1(1), 31–44. | DOI 10.1007/s12152-007-9002-4

[33] Savulescu, J. – Sandberg, A. (2012): Engineering love, The New Scientist 214(2864), 28–29. | DOI 10.1016/S0262-4079(12)61221-4

[34] Savulescu, J. (2009): Genetic Interventions and The Ethics of Enhancement of Human Beings, in Steinbock, B (ed.) The Oxford Handbook of Bioethics, Oxford University Press, 516–535.

[35] Shaver, P. R. – Morgan, H. J. – Wu, S. (1996): Is love a "basic" emotion?, Personal Relationships 3, 81–96 | DOI 10.1111/j.1475-6811.1996.tb00105.x

[36] Sýkora, P. (2019): K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti, Filozofia 74(7), 511–529. | DOI 10.31577/filozofia.2019.74.7.1

[37] Tvrdý, F. (2019): Antiscientismus, konceptuální analýza, naturalismus, Pro–Fil 19(1), 49–61. | DOI 10.5817/pf18-1-1764

[38] Velleman, J. D. (1999): Love as a moral emotion. Ethics 109(2), 338–374. | DOI 10.1086/233898

[39] Višňovský, E. – Jankechová, M. (2020): Dobrý život v ére info–techno–kultúry?, in Kallová, N. – Lukšík, I. (eds.) Kvalita života a kvalita vzťahov. Zborník z konferencie Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 109–124.

[40] Wudarczyk, O. A. – Earp, B. D. – Guastella, A. – et al. (2013): Could Intranasal Oxytocin Be Used to Enhance Relationships? Research Imperatives, Clinical Policy, and Ethical Considerations, Current Opinion in Psychiatry 26(5), 474–484. | DOI 10.1097/YCO.0b013e3283642e10

[41] Young, L. J. (2009): Being human. Love: Neuroscience reveals all, Nature 457 (7226), 148. | DOI 10.1038/457148a