Islamofobie a identity českých konvertitek k islámu : transformace kulturní sebeidentifikace a strategie (sebe)prezentace k úspěšné reintegraci

Title: Islamofobie a identity českých konvertitek k islámu : transformace kulturní sebeidentifikace a strategie (sebe)prezentace k úspěšné reintegraci
Variant title:
  • Islamophobia and identities of Czech women-converts to Islam : transformation of cultural self-identification and strategies of (self)presentation to successful reintegration
Author: Sláma, Bohumil
Source document: Sacra. 2023, vol. 21, iss. 2, pp. 7-24
Extent
7-24
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article deals with the issue of the reintegration of Czech women converts to Islam into Czech society. It follows the transformations in the self-identifications and self-presentations of these women after conversion, which may lead to their excluded and stigmatized position in society. The paper analyses, along the lines of Erving Goffman's dramaturgical approach, stigma and the narrative-autobiographical paradigm in the life stories of four Czech Muslim women, the possible strategies of self-presentation and impression management through which they try to reverse stigma and segregated position in their existing community or, the path of reintegration, without major losses to their own new (Muslim) identity. It also examines the negative and possibly Islamophobic experiences of these women, who, as members of marginalized minority, acquire a wide variety of daily interactions with Czech majority society, which is often generally biased against Islam.
Note
Příprava tohoto textu byla podpořena grantem "Víra, vědění a kolektivní jednání: Informační technologie a kolektivní zvládání výzev antropocénu" (ITACCA), realizovaným jako specifický výzkum MUNI/A/1417/2022 Ústavem religionistiky Masarykovy univerzity v roce 2023.
References
[1] Atkinson, R. (1989). The Lifestory Interview. Thousand Oaks: SAGE Publications.

[2] Bernard, J. (2006). Sociální integrace přistěhovalců z velkoměsta na vesnici v České republice a Rakousku. Sociologický časopis, 42(4), pp. 741–760.

[3] Bürgerová, Z. (2012). Muslimové a občanská společnost. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.

[4] Čermák, I., Chalupníková, L., Chrz, V., & Plachá, V. (2013). Narativní analýza. In I. Čermák, et al. Kvalitativní analýza: Čtyři přístupy (pp. 75–104). Brno: Masarykova univerzita.

[5] Čermáková, E., Janků, T., & Linhartová, L. (2016). Polistopadový islám: Muslimové v České republice. In D. Topinka (Ed.). Muslimové v Česku: Etablování muslimů a islámu na veřejnosti (pp. 23–35). Brno: Barrister & Principal.

[6] Černý, K. (2019). Anatomie české islamofobie v éře migrační krize. Lidé města, 21(3), pp. 277–313.

[7] Denzin, N. K. (1989). Interpretative Biography. Newbury Park: SAGE Publications.

[8] Gilbert, B. (1991). Bez dcerky neodejdu [film]. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures.

[9] Goffman, E. (2003). Stigma: Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství.

[10] Goffman, E. (2018). Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Portál.

[11] Hall, N. (2013). Hate Crime. London: Routledge.

[12] Handcock, M. S. & Gile, K. J. (2011). Comment: On the Concept of Snowball Sampling. Sociological Methodology, 41(1), pp. 367–371.

[13] Hayesová, N. (2003). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.

[14] Kalibová K., Petruželka, B., & Walach, V. (2017). Islamofobie a násilí z nenávisti v České republice. In B. Ostřanský(Ed.). Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy (pp. 249–267). Praha: Vyšehrad.

[15] Knotková-Čapková, B. et al. (2010). Tváří v tvář: Gender jako metodologická kategorie literáráních analýz. Praha: Gender Studies, o.p.s.

[16] Konopásek, Z. (1996). Text a textualita v sociálních vědách: Druhá část – metodologické motivace. Biograf, 8, pp. 9–23.

[17] Kropáček, L. (2002). Islám a Západ: Historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad.

[18] Křížek, D. (2017). Vývoj západních představ o islámu a muslimech: O stereotypech a předsudcích. In B. Ostřanský (Ed.). Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy (pp. 105–154). Praha: Vyšehrad.

[19] Kunst, J. R., Tajamal, H., Sam, D. L., & Ulleberg, P. (2012). Coping with Islamophobia: The Effects of Religious Stigma on Minorities' Identity Formation. International Journal of Intercultural Relations, 36(4), pp. 518–532.

[20] Mareš, P. (2002). Marginalizace, sociální vyloučení. In T. Sirovátka (Ed.). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice (pp. 9–24). Brno: Masarykova univerzita.

[21] Mead, G. H. (2017). Já, mysl a společnost. Praha: Portál.

[22] Mucha, V. & Vodáková, A. (2017, prosinec). Diskriminace sociální. In Sociologická encyklopedie. Nalezeno [17.2.2023] na: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Diskriminace_sociáln%C3%AD.

[23] Nasriová, T. (2019). Cizinkami ve své zemi: Identita, stigma a strategie integrace českých muslimek. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita.

[24] Nešporová, O. (2010). Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? Rozdíly v chování a postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. Lidé města / Urban People, 12(1), pp. 61–88.

[25] Ostřanský, B. (2017). Islamofobie jako koncept i kolbiště. In B. Ostřanský (Ed.). Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy (pp. 33–104). Praha: Vyšehrad.

[26] Özel Volfová, G. & Holt, M. (2019). Muslimské feministky a jejich hledání genderově rovnostářského islámu. Gender a výzkum, 20(2), pp. 3–24.

[27] Petrusek, M. (2017, prosinec). Asimilace. In Sociologická encyklopedie. Nalezeno [20.2.2023] na: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Asimilace.

[28] Rákoczyová, M. & Pořízková, H. (2009). Sociální integrace přistěhovalců – teoretická východiska výzkumu. In M. Rákoczyová & R. Trbola (Eds.). Sociální intergrace přistěhovalců v České republice (pp. 23–34). Praha: Sociologické nakladatelství.

[29] Riessman, C. K. (1993). Narrative Analysis. Newbury Park: Sage.

[30] Silverman, D. (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

[31] Stahnke, T. (2015). Proselytism. In S. Ferrari (Ed.). Routledge Handbook of Law and Religion (pp. 395–413). London: Routledge.

[32] Václavík, D. (2014). Religionistická typologie a taxonomie. Brno: Masarykova univerzita.