On the modern Greek origin of the Albanian KACA-prefixoids

Title: On the modern Greek origin of the Albanian KACA-prefixoids
Source document: Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. [5]-18
Extent
[5]-18
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article argues that, contrary to current views, the Albanian prefixoid kaca- (e.g. kacadre 'stag beetle' < dre 'stag; deer'), as well as its occasional variants kaça-, kaci-, kaçi- and kacu- (e.g. kaçadredhë 'curled object; curl; curl of hair' < dredhë 'twist, curve, curl'; kacimare 'water chestnut' < mare 'strawberry tree and its fruit'; kaçirubë 'crest; rooster's comb; forelock; mane' < rubë '(black) kerchief; head kerchief; handkerchief'; kacubri 'beetle' < bri 'horn; antenna') are neither just expressive, nor borrowed from the Greek prefix kata- [κατα- ], but rather from identical Modern Greek prefixoids, all of which may ultimately go back to the Greek word άκανθα 'thorn; spine', which is most probably also the source of Modern Greek katsarós [κατσαρός] 'curly' and possibly variously connected with other Albanian and Modern Greek words denoting pointedness, sharpness, scaliness, protrusion, roughness and the like. Such conclusions are reached through a close diachronic and synchronic examination and comparison of phonological, morphological and semantic properties of those affixes and lexemes.
References
[1] AJETI, I. (2017) Formimi i fjalëve dhe pasurimi i gjuhës shqipe. In R. Ismajli (Ed.) Studime për gjuhën shqipe: Vepra të zgjedhura. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, str. 511–539.

[2] ANDRIŌTĪS, N.P. [Ἀνδριώτης, Ν.Π.] (1967) Ἐτυμολογικό λεξικό τῆς κοινῆς νεοελληνικῆς (β' έκδοση). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

[3] BAMPINIŌTĪS, G. [Μπαμπινιώτης, Γ.] (2002) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

[4] BAMPINIŌTĪS, G. [Μπαμπινιώτης, Γ.] (2009) Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

[5] BERISHA, N. (2017) Vëzhgime leksikofrazeologjike në të folmet e Rrafshit të Dukagjinit. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

[6] BOKSHI, B. (2014) Për parashtesat e shqipes standarde. In M. Kraja (Ed.), Besim Bokshi: Varia. Prishtinë: AshAK, str. 81–82.

[7] ÇABEJ, E. (2014) Studime etimologjike në fushë të shqipes V: K–M. Tiranë: Çabej.

[8] ÇEPANI, A. (2005) Rreth problemit të sindajshtesave në gjuhën shqipe. Studime filologjike 3–4, str. 141–159.

[9] CORTELAZZO, M. – C. MARCATO (2005) Dizionario etimologico dei dialetti italiani. Torino: UTET Libreria.

[10] FILĪNTAS, M. [Φιλήντας, Μ.] (1924) Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία (ελληνική): τόμος Α', τεύχος 1ο–4ο. Αθήνα: Ράλλης.

[11] GASHI, S. M. (2012) Rruga e formimit të shqipes letrare në Kosovë. In M. Osdautaj (Ed.), Kumtesat nga konferenca vjetore e shkencës 'Java e Shkencës 2012'. Prishtinë: MAShT, str. 301–304.

[12] GEORGACAS, D. J. (1982) A Graeco-Slavic controversial problem reexamined: The -ΙΤΣsuffixes in Byzantine, Medieval, and Modern Greek; their origin and ethnological implications. Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών.

[13] ĪLIOUDĪS, I. N. [Ηλιούδης, Ι.Ν.] (2001) Καλοπετεινός > τσαλοπετεινός > τσαλαπετεινός και άλλες ετυμολογικές ερμηνείες λέξεων στις οποίες παρατηρείται η δημώδης αλλοίωση του κ σε τσ (τζ) (τσιτακισμός). Νέα Εστία Roč. 1737, str. 344–349.

[14] KARANASTASĪS, A. [Καραναστάσης, Α.] (1984) Ιστορικόν λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμ. Α'. Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών.

[15] KARANASTASĪS, A. [Καραναστάσης, Α.] (1988) Ιστορικόν λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμ. Γ'. Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών.

[16] KRIMPAS, P. G. (2017) Albanian. In G. Kanarakis (Ed.), The Legacy of the Greek Language. New York (NY)/Boston (MA): Peridot, str. 425–459.

[17] KUTELI, M. (1990[1965]) Tregime të moçme shqiptare. Tiranë: Naim Frashëri.

[18] KYRIAZĪS, D.K. [Κυριαζής, Δ.Κ.] (2001) Ελληνικές επιδράσεις στην αλβανική: Ι. Φωνητική και μορφολογική προσαρμογή των ελληνικών δανείων (Disertační práce). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

[19] LAZRI, K. (2017) Tipat e fjalëformimit në Fjalorin e të emrave të bimëve dhe të kafshëve, ShqipLatinisht/Latinisht-Shqip (Disertační práce). Shkodër: Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

[20] LKN (Λεξικό της κοινής νεοελληνικής). In https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/

[21] LSJ (LSJ:GreekEnglishLexicon). In https://lsj.gr/wiki/LSJ:GreekEnglishLexicon

[22] MEYER, G. (2007[1891]) Fjalor etimologjik i gjuhës Shqipe. Tiranë: Çabej.

[23] MŌYSIADĪS, Th. [Μωυσιάδης, Θ.] (2005) Ετυμολογία: Εισαγωγή στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Ετυμολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

[24] NEWMARK, L. (Ed.) (1999) Albanian-English Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

[25] NIKOLAIDIS, K. [Νικολαΐδης, Κ.] (1909) Ἐτυμολογικόν Λεξικόν τῆς Κουτσοβλαχικῆς Γλώσσης. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.

[26] OREL, V. (1998) Albanian Etymological Dictionary. Leiden/Boston/Köln: Brill.

[27] OREL, V. (2000) A Concise Historical Grammar of the Albanian Language. Leiden/Boston/Köln: Brill.

[28] SOMMER, F. (1937) Aḫḫijavā and kein Ende? Indogermanische Forschungen 55(1), str. 169–297. | DOI 10.1515/if-1937-0146

[29] URUÇI, A. (2013). Prirje fjalëformuese e ngjyresa ligjërimore në krijimtarinë e shkrimtarit Martin Camaj (Disertační práce). Tiranë: Universiteti i Tiranës.

[30] XHUVANI, A. – E. ÇABEJ (1980 [1956]) Parashtesat e gjuhës shqipe. In M. Domi – E. Çabej (Eds.) Aleksandër Xhuvani, Vepra, I. Tiranë: Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë i Akademisë së Shkencave, str. 359–418.