Česká literatura v srbském časopisu Zlatna greda

Title: Česká literatura v srbském časopisu Zlatna greda
Variant title:
  • Czech literature in the journal Zlatna greda (Golden Beam)
Source document: Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 145-152
Extent
145-152
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek zkoumá přítomnost překladů poezie a prózy českých autorů v časopise pro literaturu, umění, kulturu a myšlenky Obce spisovatelů Vojvodiny Zlatna greda v období od roku 2001 do současnosti. Díky překladům Milana Čoliće a Zorana Đeriće tento časopis nepřetržitě již patnáct let seznamuje srbské čtenáře s literární tvorbou klasiků české literatury, ale také i se spisovateli mladší generace, kteří do té doby nebyli přeloženi do srbštiny. Je analyzován výběr a kvalita překladů a jejich zastoupení ve vztahu k překladům z jiných slovanských jazyků. Součástí zájmu je i úvaha o přínosu tohoto časopisu k propagaci české literatury ve srovnání s přínosem jiných srbských časopisů pro literaturu, umění a kulturu vydávaných ve stejném období.
The paper investigates the existence of translations of Czech authors' poetry and prose in Zlatna greda (Golden Beam) publication, the Society of Writers of Vojvodina's Journal for literature, art, culture, and philosophy, from 2001 to the present. This journal has successfully introduced our readers to the literary works of the Czech literature classics for fifteen years thanks to the translations of Milan Čolić and Zoran Djerić, as well as to writers of the younger generation who had not yet been translated in our country. The selection and quality of the translations, as well as their share in comparison to translations from other Slavic languages, are also examined. In comparison to other Serbian journals for literature, art, and culture published during the same period, the contribution of this publication to the promotion of Czech literature is also observed.
References
[1] Zlatna greda, 1-256 (2001-2022). Novi Sad: Društvo književnika Vojvodine.

[2] Koraci, 1-12 (2007-2016). Kragujevac: Narodna biblioteka "Vuk Karadžić".

[3] KORDA-PETROVIĆ, Aleksandra: Novi period recepcije češke književnosti u srpskoj sredini. Srpska slavistika (kolektivna monografija), tom 2. Beograd: Međunarodni kongres slavista, 2018, s. 185-198.

[4] Pismo, 82-90 (2005-2007). Beograd: Književno društvo Pismo.

[5] Polja, 412-496 (1999-2015). Novi Sad: Kulturni centar.