Mocenské konstelace ve výukové komunikaci

Title: Mocenské konstelace ve výukové komunikaci
Variant title
Constellations of power in educational communication
Source document: Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. [89]-118
Extent
[89]-118
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Článek je věnován otázce mocenských vztahů mezi učitelem a žáky na druhém stupni základní školy. Rozlišujeme mezi sociální mocí, vázanou na instituci školy, a individuální mocí, vázanou na osobnost a komunikační styl učitele, v realitě však spolu oba tyto typy moci fúzují a nelze je od sebe oddělit. Ačkoli je komunikace ve školní třídě velmi asymetrická, jistou dávkou moci disponují také žáci, kteří mohou být rezistentní vůči požadavkům učitele, nebo dokonce mohou prosazovat svou vlastní agendu a požadavky. Cílem příspěvku je na datech z terénního výzkumu výukové komunikace ukázat, jak se učitelé a žáci vzájemně dostávají do určitých mocenských konstelací podle toho, jak definují a utvářejí své vzájemné vztahy.
This paper addresses the question of power relations between teacher and pupils at lower secondary schools. As her starting point the author takes differences in social power as bound to the institution of school and individual power as bound to the personality and communication style of the teacher, showing how in reality both these types of power merge and cannot be separated from each other. Although communication in the classroom is to a great extent asymmetrical, pupils, too, have a certain amount of power at their disposal; they may resist the teachers' demands, or even urge their own agenda and demands. The aim of this contribution is to show – based on data obtained from fieldwork research on educational communication – how teachers and pupils are placed in certain power constellations in relation to each other that depend on how relations between them are defined and formed.
Note
  • Tento článek vznikl v rámci projektu Komunikace ve školní třídě GA406/09/0752 financovaného Grantovou agenturou České republiky. Autorka a výzkumný tým děkují za poskytnutou podporu.
References
[1] APPLEBEE, A. N., LANGER, J., NYSTRAND, M., GAMORAN, A. Discussion-Based Approaches to Developing Understanding: Classroom Instruction and Student Performance in Middle and High School English. American Educational Research Journal, 2003, roč. 40, č. 3, s. 685–730. ISSN 0002-8312. | DOI 10.3102/00028312040003685

[2] BALL, S. J. Initiatial encounters in the classroom and the process of establishment. In WOODS, P. Pupil Strategies. Explorations in the Sociology of the School. London: Croom Helm, 1980, s. 143–159. ISBN 0-7099-0343-X.

[3] BARQUIST HOGELUCHT, K. S., GEIST, P. Discipline in the Classroom: Communicative Strategies for Negotiating Order. Western Journal of Communication, 1997, roč. 61, č. 1, s. 1–34. ISSN 1057-0314. | DOI 10.1080/10570319709374560

[4] BENDL, S. Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-624-4.

[5] BERNSTEIN, B. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. London: Taylor and Francis, 1996. ISBN 0-7484-0372-8.

[6] BROPHY, J. Classroom Management as Socializing Students into Clearly Articulated Roles. Journal of Classroom Interaction, 1998, roč. 33, č. 1, s. 41–45. ISSN 0749-4025.

[7] BRUNER, J. S. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986. ISBN 06-740-0365-9.

[8] CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-406-0.

[9] CAZDEN, C. Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman, 1988. ISBN 0-435-08445-3.

[10] FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-86019-96-9.

[11] GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1.

[12] KAŠČÁK, O. Moc školy. O formativnej sile organizácie. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnavensis a Veda, 2006. ISBN 80-224-0905-7.

[13] McCROSKEY, J., RICHMOND, V., McCROSKEY, L. An Introduction to Communication in the Classroom. Boston: Pearsons Education Inc., 2006. ISBN 0-205-39615-1.

[14] MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

[15] MERCER, N. Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-22476-4.

[16] MERTON, R. K. Sociální struktura a anomie. In MERTON, R. K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-92-3.

[17] MYHILL, D., WARREN, P. Scaffolds or straitjackets? Critical moments in classroom discourse. Educational Review, 2005, roč. 58, č. 1, s. 55–69. ISSN 1465-3397. | DOI 10.1080/0013191042000274187

[18] PLAX, T. G., KEARNEY, P., HAYS, E. R., IVEY, M. J. College teacher misbehaviors: What students don't like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 1991, roč. 39, č. 3, s. 309–324. ISSN 1057-0314. | DOI 10.1080/01463379109369808

[19] RICHMON D, V., ROACH, D. Power in the Classroom: Seminal Studies. In RICHMON D, V., McCROSKEY, J. Power in the Classroom: Communication, Control and Concern. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1992, s. 47–66. ISBN 0-8058-1027-7.

[20] SMITH, H., HIGGINS, S. Opening classroom interaction: the importace of feedback. Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 36, č. 4, s. 485–502. ISSN 0305-764X. | DOI 10.1080/03057640601048357

[21] ŠEĎOVÁ, K. Co víme o výukovém dialogu? Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 2, s. 11–28. ISSN 1803-7437.

[22] ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 2010a, roč. 20, č. 3, s. 24–48. ISSN 1211-4669.

[23] ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Zamlčené hodnocení. Zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 2010b, roč. 15, č. 2, s. 61–86. ISSN 1803-7437.

[24] VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-624-4.

[25] Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.

[26] VERKUYTEN, M. Making Teachers Accountable for Students' Disruptive Classroom Behaviour. British Journal of Sociology of Education, 2002, roč. 23, č. 1, s. 107–122. ISSN 0142-5692. | DOI 10.1080/01425690120102881

[27] WATZLAWICK, P., BEAVIN BAVELASOVÁ, J. Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, 2000. ISBN 80-8608-804-9.

[28] WHITINGTON, J. B., MURRAY, V. O. Teachers' View on School Discipline: a theoretical framework. Cambridge Journal of Education, 1994, roč. 24, č. 2, s. 261–276. ISSN 0305-764X. | DOI 10.1080/0305764940240209

[29] WOODS, P. The Divided School. London: Routledge, 1979. ISBN 0-7100-0124-X.

[30] ZUCKERMAN, J. T. Classroom Management in Secondary Schools: A Study od Student Teachers' Successful Strategies. American Secondary Education, 2007, roč. 35, č. 2, s. 4–16. ISSN 0003-1003.