Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím?

Title: Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím?
Variant title:
  • Moving from a training-based to a competence-based approach in the education of career counsellors?
Source document: Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 3, pp. [113]-138
Extent
[113]-138
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem této studie je identifikovat rozdílné přístupy ve vzdělávání kariérových poradců a naznačit jejich potenciál pro další profesionalizaci kariérového poradenství v ČR. S oporou o zdroje týkající se vzdělávání kariérových poradců v evropských zemích, s ohledem na vývoj odborné přípravy profesních/kariérových poradců v ČR a výsledky analýz vzdělávacích příležitostí určených kariérovým poradcům v ČR v letech 2003, 2010 a 2017 jsou představeny tři přístupy ve vzdělávání kariérových poradců. Konkrétně to je přístup založený na vyučování, multiprofesionální přístup a kompetenční přístup, které jsou v současné době v ČR praktikovány paralelně vedle sebe. Otázkou ale zůstává, jak lze s ohledem na situaci v ČR podporovat silné stránky a eliminovat slabé stránky toho kterého přístupu, a tím vytvořit co nejoptimálnější systém vzdělávání pro velmi rozmanitou skupinu českých kariérových poradců.
The present study aims to identify various approaches to the education of career guidance counsellors and highlight the potential of these approaches for the further professionalization of career guidance counselling in the Czech Republic. The study introduces three approaches to the education of career guidance counsellors based on (i) sources on the education of career guidance counsellors in European countries, (ii) the development of professional educational opportunities for career guidance counsellors in the Czech Republic, and (iii) the results of analyses of educational opportunities available to career counsellors in the Czech Republic in 2003, 2010, and 2017. These approaches are a training-based approach, a multi-professional approach, and a competence-based approach, and all are practised alongside one another in the Czech Republic. Nonetheless, the question still remains as to how best to support the strong features and diminish the weak features of each approach to create the most optimal system of education for the very diverse group of Czech career guidance counsellors.
References
[1] Allan, G., & Moffett, J. (2016). Professionalism in career guidance and counselling – how professional do trainee career practitioners feel at the end of a postgraduate programme of study? British Journal of Guidance & Counselling, 44(4), 447–465. | DOI 10.1080/03069885.2015.1063111

[2] Bezanson, L., & Kellery, R. (2003). Integrace poradenských služeb a informací o kariéře na lokální úrovni. Praha: NÚOV.

[3] CEDEFOP. (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European reference tools. Thessaloniki. Dostupné z www.cedefop.europa.eu/files/4045_en.pdf

[4] CEDEFOP (2009). Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

[5] CEDEFOP (2010). Access to success lifelong guidance for better learning and working in Europe. Luxembourg: Publication office of the European Union. Dostupné z http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4092_EN.pdf

[6] Despotovič, M. (2012). Vzdělávání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem Studia paedagogica, 17(1), 75–90. | DOI 10.5817/SP2012-1-5

[7] Drahoňovská, P., & Eliášková, I. (2011). Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. Praha: NÚV. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/PORADCI_SKOLY_FINAL_pro_www_2opraveno.pdf

[8] Ertelt, B.-J. (2013). Vzdelávanie kariérových poradcov v EÚ a inde vo svete – skúsenosti a projekty. In L. Beková & Š. Grajcár. Vzdelávanie kariérových poradcov. Zboník príspevkov z medzinárodnej odbornej konference v Nitre. (s. 6–21). Bratislava: SAAIC. Dostupné z http://web.saaic.sk/nrcg_new/kniznica/2013/VZDELAVANIE_PORADCOV_Zbornik_Nitra_april_2013.pdf

[9] Evropská komise. (2004). Draft resolution of the Council and of the representatives of the governments of the member states meeting with inthe Council on strengthening policies, systems and practices in the field of guidance throughout life in Europe. (2004). Brusel: Council of the European Union. Dostupné z http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT

[10] Evropská komise. (2010). Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Brusel. Dostupné z http://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf

[11] Freibergová, Z. (2013). Metodika poradenského procesu realizovaného s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Certifikovaná metodika MPSV č. j. 2013/80685-141. Dostupné z https://www.mpsv.cz/files/clanky/17171/Metodika-poradenskeho-procesu.pdf

[12] Hansen, E. (2007). Kariérové poradenství. Příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Praha: DZS MŠMT.

[13] Hiebert, B. (2009). Raising the profile of career guidance: educational and vocational guidance practitioner International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9(1), 3–14. | DOI 10.1007/s10775-008-9152-x

[14] Hloušková, L. (2011). Vzdělávání a příležitosti k profesnímu rozvoji kariérových poradců v ČR. In Kariérové poradenství v České republice. Zpráva o stavu v roce 2010 (s. 32–55). Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance.

[15] Hloušková, L. (2013). Vývoj vzdělávání kariérových poradců v České republice. In L. Beková & Š. Grajcár. Vzdelávanie kariérových poradcov. Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konference v Nitre (s. 36–42). Bratislava: SAAIC. Dostupné z http://web.saaic.sk/nrcg_new/kniznica/2013/VZDELAVANIE_PORADCOV_Zbornik_Nitra_april_2013.pdf

[16] Hloušková, L. (2014). Role škol v oblasti kariérového poradenství. In. D. Knotová et al., Školní poradenství (s. 161–175). Praha: Grada, a. s.

[17] Hloušková, L., et al. (2004). Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond.

[18] Hooley, T. (2017). Redefining career guidance. Is it time to move on beyond the OECD definition? Prezentace na sympoziu # BERA 2017. Dostupné z https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/2017/09/06/redefining-career-guidance-bera2017/

[19] Hřebíček, L. (1996). Školní poradenství ve světle teoretické a empirické analýzy. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U1, 33–49.

[20] Instrukce o soustavě výchovného poradenství v oboru působnosti Ministerstva školství ČSR. (1976). Čj. 8172/76-201.

[21] Klímová, M., et al. (1987). Teorie a praxe výchovného poradenství. Praha: SPN.

[22] Kohoutek, R. (1999). Historie pedagogicko-psychologického poradenství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o.

[23] Kraatz, S., & Ertelt, B.-J. (Eds.). (2011). Professionalisation of career guidance in Europe. Tübingen: Dgvt-Verlag.

[24] Kuczera, M. (2010). Učení pro praxi. Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy prováděné OECD. Česká republika. Praha: NÚOV.

[25] McCarthy, J. (2004). The skills, training and qualifications of guidance workers International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4(2–3), 159–178. | DOI 10.1007/s10775-005-1024-z

[26] MPSV ČR (1993). Celostátní přehled povolání. Praha: Oliva.

[27] MPSV ČR. (2017a). Kariérový poradce. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/p/karierovy-poradce/103421.html

[28] MPSV ČR. (2017b). Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/tp/karierovy-poradce-pro-ohrozene-rizikove-a-znevyhodnene-skupiny-obyvatel/102333.html

[29] MPSV ČR. (2017c). Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/tp/karierovy-poradce-pro-vzdelavaci-a-profesni-drahu/102342.html

[30] MPSV ČR. (2017d). Kouč. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/p/kouc/101573.html

[31] MPSV ČR. (2017e). Personalista specialista. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/p/personalista-specialista/103425.html

[32] MPSV ČR. (2017f). Psycholog práce a organizace. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/tp/psycholog-prace-a-organizace/102598.html

[33] MPSV ČR. (2017g). Specialista náboru pracovních sil. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/tp/specialista-naboru-pracovnich-sil/102145.html

[34] MPSV ČR. (2017h). Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/tp/specialista-vzdelavani-a-rozvoje-zamestnancu/102148.html

[35] MPSV ČR. (2017i). Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost. In Národní soustava povolání. Dostupné z https://nsp.cz/odborny-smer/povolani-vyrazena-z-kategorickeho-trideni-pro-svoji-neaktualnost

[36] MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). (2000). Metodický pokyn čj. 22067/2000-2 k zařazení učiva Úvodu do světa práce do vzdělávacích programů středních škol. Praha.

[37] MŠMT ČR. (2001). Metodický pokyn čj. 19458/2001-22 k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Praha. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-pokyn-k-zarazeni-vzdelavaci-oblastivychova-k-volbe-povolani-do-vzdelavacich-programu-pro-zakladni-vzdelavani-cj-19458-2001-22

[38] MŠMT ČR. (2005). Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Čj.: 27317/2004-24. In Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ročník LXI sešit 7, červenec 2005. Dostupné z www.msmt.cz/file/38107_1_1

[39] MŠMT ČR. (2008). Standard Studia pro výchovné poradce. Studium pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. In Standardy pro udělování akreditací DVPP. Čj.: 26451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

[40] MŠMT ČR. (2011). Co je regulovaná činnost či povolání? Dostupné z http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/co-je-regulovana-cinnost-ci-povolani

[41] Národní poradenské fórum. (2013). Usnesení Národního poradenského fóra č. 11 ze dne 4. prosince 2013. Dostupné z http://www.narodniporadenskeforum.cz/uploads/activity/11-usneseni-npf-21.pdf

[42] Národní poradenské fórum. (2014). Usnesení Národního poradenského fóra č. 12 ze dne 5. března 2014. Dostupné z http://www.narodniporadenskeforum.cz/uploads/activity/12-usneseni-npf-22.pdf

[43] Národní ústav pro odborné vzdělávání (NÚOV). (2003). Doporučení OECD k systému kariérového poradenství v ČR. Praha: NÚOV.

[44] Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství (2012). Pracovní verze výstupu v rámci projektu VIP-Kariéra II. Praha: NÚV (interní materiál).

[45] Neary, S. (2016). Only qualifications count: exploring perceptions of continuing professional development with in the career guidance sector British Journal of Guidance & Counselling, 44(4), 466–476. | DOI 10.1080/03069885.2016.1180665

[46] OECD. (2004a). Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Paris: OECD Publications. Dostupné z http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf

[47] OECD. (2004b). Career Guidance and Public Policy: Bridging the gap. Paris: OECD Publications. Dostupné z http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/34050171.pdf

[48] Ornstein, A. C., & Levine, D. U. (1989). Foundations of Education. Boston: Hougton Mifflin.

[49] Pukelis, K., & Navickiene, L. (2011). Main preconditions for the development of vocational counselling or training curriculum: The Lithuanian case. In S. Kraatz & B.-J. Ertelt (Eds.), Professionalisation of career guidance in Europe (s. 107–122). Tübingen: Dgvt-Verlag.

[50] Rada Evropské unie. (2008). Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Presented at the 2905th Education, Youth and Culture Council meeting in Brussels, 21 November 2008. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/104236.pdf

[51] Rákosník, J. (2008). Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938. Praha: Karolinum.

[52] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). (2004). Praha: MŠMT.

[53] Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV). (2007). Praha: MŠMT.

[54] Roelofs, E., & Sanders, P. (2007). Towards a framework for assessing teacher competence. European Journal of Vocational Training, 40(1), 123–139.

[55] Repetto, E. (2008). International competencies for educational and vocational guidance practitioners: An IAEVG trans-national study [Monograph]. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 8(3), 135–195. | DOI 10.1007/s10775-008-9144-x

[56] Savickas, M. L. (2008). Helping people choose jobs: a history of the guidance profession. In J. A. Athanasou & R. V. Esbroeck (Eds.), International Handbook of Career Guidance (s. 97–113). Netherlands: Springer.

[57] Schiersmann, Ch., et al. (2016). European competence standards for the academic training of career practitioners. NICE Handbook Volume 2. Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich Publishers.

[58] Schiersmann, Ch., Ertelt, B.-J., Katsarov, J., Mulvey, R., Reid, H., & Weber, P. (Eds.). (2012). NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professsionals. Heidelberg: Heidelberg University.

[59] Soresi, S., Nota, L., & Lent, R. W. (2004). Relation of type and amount of training to career counseling self-efficacy in Italy The Career Development Quarterly, 52(3), 194–201. | DOI 10.1002/j.2161-0045.2004.tb00641.x

[60] Sultana, R. G. (2004). Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and responses across Evrope. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

[61] Sultana, R. G. (2009). Competence and competence frameworks in career guidance: complex and contested concepts International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9(1), 15–30. | DOI 10.1007/s10775-008-9148-6

[62] Štědrý, B., & Buchtela, R. (1924). Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normaliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory Pražské. Svazek X. Díl I. Praha: Nákladem "Československého Kompasu" tiskařská a vydavatelská akc. spol.

[63] Vendel, Š. (2011). Kariérové poradenstvo: súčasný stav a perspektívy. Československá psychologie, 55(6), 499–509.

[64] Vuorinen, R., & Lerkkanen, J. (2011). Further training and distance education for career guidance counsellors: Current trends in Finland. In S. Kraatz & B.-J. Ertelt (Eds.), Professionalisation of career guidance in Europe (s. 89–105). Tübingen: Dgvt-Verlag.

[65] Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 59/1985 Sb., ze dne 18. července 1985 o odborné a pedagogické z působilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele. (1985). In Sbírka zákonů Československá socialistická republika ročník 1985, částka 17 vydána dne 14. srpna 1985. Dostupné z http://ftp.aspi.cz/opispdf/1985/017-1985.pdf

[66] Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 130/1980 Sb., ze dne 28. srpna 1980 o výchovném poradenství. (1980). In Sbírka zákonů Československá socialistická republika ročník 1980, částka 31, vydána dne 26. září 1980. Dostupné z http://ftp.aspi.cz/opispdf/1980/031-1980.pdf

[67] Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické z působilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, č. 139/1997 Sb., ze dne 28. května 1997. (1997). In Sbírka zákonů Česká republika ročník 1997, částka 48, rozeslána dne 26. června 1997, s. 2673–2679.

[68] Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005. (2005). In Sbírka zákonů Česká republika ročník 2005, částka 20, rozeslána dne 17. února 2005, s. 490–502.

[69] Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. (2005). In Sbírka zákonů Česká republika ročník 2005, částka 111, rozeslána dne 8. srpna 2005, s. 5654–5674.

[70] Watts, A. G. (1994). Occupational profiles of vocational counselors in Europe Journal of Counseling & Development, 73(1), 44–50. | DOI 10.1002/j.1556-6676.1994.tb01708.x

[71] Watts, A. G., & Sultana, R. G. (2004). Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4(2–3), 105–122. | DOI 10.1007/s10775-005-1025-y

[72] Zákon č. 63/1978 Sb., ze dne 21. června 1978 o opatřeních v soustavě základních a středních škol. In Sbírka zákonů Československá socialistická republika ročník 1978, částka 14 vydána dne 23. června 1978. Dostupné z http://ftp.aspi.cz/opispdf/1978/014-1978.pdf

[73] Zákon č. 435/2004 Sb., ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti). (2004). In Sbírka zákonů Česká republika ročník 2004, částka 143 rozeslána dne 23. července 2004, s. 8270–8316.

[74] Zákon č. 563/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících). (2004). In Sbírka zákonů Česká republika ročník 2004, částka 190 rozeslána dne 10. listopadu 2004, s. 10333–10345.

[75] Zákon č. 108/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o sociálních službách (zákon o sociálních službách). (2006). In Sbírka zákonů Česká republika ročník 2006, částka 37 rozeslána dne 31. března 2006, s. 1257–1289.