Sporné aspekty úzkych vzťahov rodiny a školy na začiatku vzdelávania

Title: Sporné aspekty úzkych vzťahov rodiny a školy na začiatku vzdelávania
Variant title:
  • Contentious aspects of close relationships between family and school in early education
Source document: Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. [29]-44
Extent
[29]-44
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text, ktorý má charakter teoretickej štúdie, reflektuje vzťah rodiny a školy na začiatku inštitucionalizovaného vzdelávania z perspektívy obmedzení, ktoré môžu ich úzke väzby prinášať. Jej hlavným záverom je, že tesné vzťahy medzi rodinou a materskou školou, rodinou a primárnou školou nemusia byť za každých okolností prospešné. Dieťa-žiak môže pri kontinuite oboch prostredí prichádzať o podnety, ktorými špecificky disponuje len rodina alebo škola. V iniciatívach školy budovať partnerský vzťah môžu byť nevýhodňovaní i rodičia. Nakoniec je tu pedagogická autonómia učiteľa, ktorá môže byť v takýchto väzbách oslabovaná.
Theoretical study reflects the relationship between family and school at the beginning of institutionalized education from the perspective of limitations that such a close relationship may bring. To explain these limitations study summarizes evidences that a tight relationship between family and nursery school or family and primary school may not be beneficial under all circumstances. One of the main reasons is that a childpupil may loose some of incentives which are peculiar to family or school because of the continuity of both backgrounds. Likewise, some parents could be discriminated to a certain extent when the school initiates to build partnerships, too. Finally, there is a teacher whose educational autonomy may be weakened in such a relationship.