Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů

Title: Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů
Variant title:
  • Citation ethics in educational research : on coercing citations and establishing citation cartels
Source document: Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 3, pp. [187]-212
Extent
[187]-212
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ačkoli počty citací jsou považovány zejména za indikátory reputace a přínosnosti vědců v akademické komunitě, mohou nabývat také určité ekonomické hodnoty. Tento ekonomizující přístup je možné pozorovat také v Česku, což s sebou přináší snahu některých vědců získávat citace eticky spornými z působy. Cílem studie tedy je podrobněji pojednat o problematice citování. Vybrané ukázky, které vycházejí z vlastní akademické zkušenosti a pozorování obou autorů, dokumentují, jak akademici vynucují citace a zakládají citační kartely. Z pohledu Mertonova vědeckého étosu tyto praktiky vedou k rozkladu nezaujatosti, transparentnosti a kritického přístupu ve vědě. V závěru uvádíme vybraná doporučení pro eticky správné citování.
Although numbers of citations are considered to be indicators of a researcher's reputation and contributions in academia, citations can also be assigned a certain economic value. This economic approach can be observed in Czechia, too, which motivates some researchers to gain citations using ethically problematic methods. Therefore, the aim of this study is to discuss issues related to citations. Selected excerpts, which originate from the authors' academic experience and observations, document how researchers coerce citations and establish citation cartels. Viewed from the perspective of Merton's scientific ethos, these practices undermine openmindedness, transparency, and a critical approach in research. We present some recommendations for ethically correct citations in the conclusion of this paper.