Hodnoty v prostředí punkové subkultury

Title: Hodnoty v prostředí punkové subkultury
Variant title:
  • Values in punk subculture environment
Source document: Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. [131]-157
Extent
[131]-157
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tato práce se zabývá analýzou hodnot v punkové subkultuře. Punková subkultura je ukotvena na poli sociální pedagogiky jako jedno z přirozených prostředí výchovy. Diskutováno je také užívání pojmu subkultura v éře, která bývá označována jako postsubkulturní. Výzkum se zakládá na polostrukturovaných rozhovorech se sedmi členy punkové subkultury. Hodnoty, které popisují, jsou rozděleny na tvůrčí, sociální a environmentální, materiální a hodnotu zábavy. Výzkum se snaží nahlédnout i na hodnoty částečně zamlčované a připisované jiné části subkultury.
This paper analyses values in punk subculture. It defines the punk subculture as one of the natural environments of education and as such an important subject of Social Education. The use of the term "subculture" in an age which is defined as "post-subculture" is also discussed. The research is based on qualitative semi-structured interviews with seven young members of the punk subculture. Creative values, social and environmental values, material values, and the value of fun. Finally, the study tries to uncover values which are partly hidden and ascribed to other subcultures.
References
[1] AUERBACH, C. F., SILVERSTEIN, L. B. Qualitative data: An introduction to coding and analysis. New York: New York University Press, 2003. ISBN 0-8147-0695-9.

[2] BASTL, M. Antifašistická akce: od subverze k vigilantismu? Rexter, 2010, roč. 8, č. 2, s. 1–41. ISSN 1214-7737.

[3] BENNETT, A. Generation of Fans Punk's Not Dead: The Continuing Significance of Punk Rock for an Older Sociology, 2006, roč. 40, č. 2, s. 219–245. ISSN 1469-8684. | DOI 10.1177/0038038506062030

[4] BERGER, P., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85850-18-4.

[5] BLACKMAN, S. Youth Subcultural Theory: A critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 2005, roč. 8, č. 1, s. 1–20. ISSN 1367-6261.

[6] BLECHA, I. a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4.

[7] COHEN, P., AINLEY, P. In the Country of the Blind? Youth Studies and Cultural Studies in Britain Journal of Youth Studies, 2000, roč. 3, č. 1, s. 79–95. ISSN 1367-6261. | DOI 10.1080/136762600113059

[8] ERRICKER, C. Living in a Post-Punk Papacy: Religion and education in a modernist world Journal of Beliefs & Values, 2001, roč. 22, č. 1, s. 73–85. ISSN 1469-9362. | DOI 10.1080/1361760120039257

[9] FLICK, U. Managing quality in qualitative research. Los Angeles: Sage, 2007. ISBN 978-0-7619-4982-4.

[10] FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1996. ISBN 80-85319-50-0.

[11] GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-28-7.

[12] GREENER, T., HOLLANDS, R. Beyond Subculture and Post-subculture? The Case of Virtual Psytrance Journal of Youth Studies, 2006, roč. 9, č. 4, s. 393–418. ISSN 1367-6261. | DOI 10.1080/13676260600914390

[13] HÄMÄLÄINEN, J. The Concept of Social Pedagogy in the Field of Social Work Journal of Social Work, 2003, roč. 3, č. 9, s. 69–80. ISSN 1741-296X. | DOI 10.1177/1468017303003001005

[14] HEBDIGE, D. Subculture: the Meaning of Style. London: Routledge, 1979. ISBN 04-16708-609.

[15] HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-549-3.

[16] HESMONDHALGH, D. Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above. Journal of Youth Studies, 2005, roč. 8, č. 1, s. 21–40. ISSN 1367-6261.

[17] HODKINSON, P. Goth: identity, style and subculture. Oxford: Berg, 2002. ISBN 1-85973-605-X.

[18] HODKINSON, P., DEICKE, W. Youth Cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-37612-9.

[19] HRABALÍK, P. První punkové v Československu (první polovina 80. let) [online]. Česká televize: nedatováno. [cit. 2011-06-01]. Dostupné z: http://master.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/.

[20] HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-68-0.

[21] HUQ, R. Beyond Subculture: Pop, Youth and Identity in a Postcolonial World. London: Routledge, 2006. ISBN 0-415-27815-5.

[22] KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1996. ISBN 80-7067-669-8.

[23] KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk – prostředí – výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 807315-004-2.

[24] KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního z působu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2456-0.

[25] MAFFESOLI, M. The Time of the Tribes: the Decline of Individualism in Mass Society. London: Sage, 1996. ISBN 08-0398-473-1.

[26] MAREŠ, M. Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989. Rexter, 2004, roč. 2, č. 2, s. 1–26. ISSN 1214-7737.

[27] MOORE, R. Postmodernism and Punk Subculture: Cultures of Authenticity and Deconstruction The Communication Review, 2004, roč. 7, č. 3, s. 305–327. ISSN 1547-7487. | DOI 10.1080/10714420490492238

[28] NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0525-0.

[29] NOVOTNÁ, E. Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2957-2.

[30] PIXOVÁ, M. Geografie subkultur: punks a skinheads v Praze. Geografické rozhledy, 2009, roč. 18, č. 5, s. 30–31. ISSN 1210-3004.

[31] PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.

[32] PŘADKA, M., KNOTOVÁ, D., FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-1946-8.

[33] SAK, P. Proměny české mládeže (česká mládež v pohledu sociologických výzkumů). Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.

[34] SHANK, B. Dissonant identities: the rock'n'roll scene in Austin, Texas. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1994. ISBN0-8195-5272-0.

[35] SMOLÍK, J. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7.

[36] STRAUSS, A, CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

[37] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

[38] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.

[39] VEJVODOVÁ, P. Autonomní nacionalismus [online]. Rexter, 2008, roč. 6, č. 2, nestr. ISSN 1214-7737. [cit. 2011-05-11]. Dostupné z: http://www.rexter.cz/autonomni-nacionalismus/2008/11/01/.