K roli her v morálním vývoji dítěte podle teorie Jeana Piageta

Variant title
Piaget's theory of the role of games in children's moral development
Source document: Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. [93]-107
Extent
[93]-107
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
V tomto příspěvku je přezkoumávána Piagetova teorie role her v morálním vývoji, neboť nabízí teoretickou citlivost vůči skrývajícím se nárokům, které na děti klade orientace v mravní problematice her rozehrávajících soutěže v obratnosti. Diskutována je zvláště platnost Piagetových z jištění a závěrů týkajících se dilematické povahy této problematiky.
This paper examines Piaget's theory of the role of games in moral development because it proposes a theoretical sensitivity for the hidden requirements that children face when dealing with moral side of dexterity games. The paper discusses the validity of Piaget's findings and conclusions on the dilematic nature of the phenomenon.
Note
  • Text vznikl v rámci projektu Morální vývoj předškoláků a školáků: jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů – GA ČR P407/10/0807.
Document
References:
[1] AVEDON, E. M., SUTTON-SMITH, B. The study of games. New York: John Wiley and Sons, 1971. ISBN 0-471-03839-3.

[2] CAILLOIS, R. Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-2-5.

[3] GALBRAITH, R. E., JONES, T. M. Moral reasoning: A teaching handbook for adapting Kohlberg to the classroom. Minneapolis: Greenhaven Press, 1976. ISBN 0-912-61622-9.

[4] HUIZINGA, J. Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-020-1.

[5] KLUSÁK, M. Jsou hry obratnosti jen potenciálními soutěžemi? Pedagogika, 2008a, roč. 58, č. 3, s. 253–257. ISSN 0031-3815.

[6] KLUSÁK, M. Konfigurace sociálních vztahů ve hrách školních dětí – teorie substantivní vs. formální. In PETRJÁNOŠOVÁ, M., MASARYK, R., LÁŠTICOVÁ, B. (Eds.). Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV Bratislava a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008b, s. 141–146. ISBN 978-80-900981-9-0.

[7] KLUSÁK, M. Hry školních dětí – samoúčelná spolupráce, soutěž, šikana? Pedagogický časopis, 2010, roč. 1, č. 1, s. 49–63. ISSN 1338-1563.

[8] KLUSÁK, M. Ať žáci a žákyně hrají kuličky!? In KAŠČÁK, O., PUPALA, B. (Eds.). Škola – statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 256–261. ISBN 978-80-8078-459-1.

[9] KLUSÁK, M., KUČERA, M. Dětské hry – games. Praha: Karolinum, 2010a. ISBN 978-80-246-1758-9.

[10] KLUSÁK, M., KUČERA, M. Ke klasifikaci dětských her. Národopisná revue, 2010b, roč. 20, č. 3, s. 185–194. ISSN 0862-8351.

[11] KOHLBERG, L. The development of modes of moral thinking and choice in the years 10 to 16. A dissertation submitted to the Faculty of the Division of the social sciences in candidacy for the degree of doctor of philosophy. In PUKA, B. (Ed.). Moral development. A compendium. Volume 3 Kohlberg's original study of moral development. New York: Garland, 1994, s. 1–499. ISBN 0-8153-1550-3.

[12] KOHLBERG, L. Resolving moral conflicts within the just community. In HARDING, C. G. (Ed.). Moral dilemmas and ethical reasoning. Piscataway: Transaction Publishers, 2010, s. 71–98. ISBN 978-1-4128-1341-9.

[13] KUČERA, M. On writing and handwriting. Pedagogický časopis, 2010, roč. 1, č. 2, s. 11–28. ISSN 1338-1563.

[14] MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

[15] OPIE, I., OPIE, P. Children's games in street and playground. Oxford: Claredon Press, 1969.

[16] PASTÍRIKOVÁ, J. Ako si deti mladšieho školského veku konceptualizujú mravnú problematiku svojich hier? Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

[17] PIAGET, J. The moral judgment of the child. Glencoe: Free Press, 1948.

[18] PIAGET, J. Play, dreams and imitation in childhood. London: Heinemann, 1951.

[19] PIAGET, J. The Child's Conception of the World. London: Routledge, 1997. ISBN 0-415-16887-2.

[20] PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-263-8.

[21] POWER, F. C., HIGGINS, A., KOHLBERG, L. Lawrence Kohlberg's approach to moral education. New York: Columbia University Press, 1989. ISBN 0-231-05976-0.

[22] SUTTON-SMITH, B. The games of New Zealand children. Berkeley: University of California Press, 1959.

[23] ŠVAŘÍČEK, R. Neuvědomované obsahy her. Studia paedagogica, 2010, roč. 15, č. 2, s. 173–179. ISSN 1803-7437.

[24] TURIEL, E. The development of morality. In DAMON, W., LERNER, R. M. (Editors-in-Chief), EISENBERG, N. (Ed.). Handbook of child psychology. Volume three: Social, emotional, and personality development. New York: Wiley, 2006, s. 789–857. ISBN 0-471-27290-6.

[25] VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-188-0.

[26] ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her. Svazek 1. Hry v přírodě. Praha: Olympia, 1985.