Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě

Title: Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě
Variant title
Promises and challenges of multi-sited ethnography in research in diversity in pre-service teacher education
Source document: Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 1, pp. [155]-177
Extent
[155]-177
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem předkládané teoreticko-metodologické studie je 1) představit základní charakteristiky školní etnografie a její aplikace v českém pedagogickém výzkumu; 2) shrnout teoretická východiska a analyzovat přístupy k výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě; 3) diskutovat o potenciálu tzv. vícemístné etnografie. Vyvozujeme, že vícemístná etnografie představuje vhodný výzkumný design pro zkoumání diverzity v pregraduální učitelské přípravě, protože zdůrazňuje potřebu propojení a kontrastování poznatků z různých zkoumaných prostředí. Je tedy možné integrovat poznatky jak z prostředí vysokoškolské výuky, kde jsou studenti a studentky učitelství připravováni, tak z prostředí škol, kam jsou umisťováni na praxe. Studie tak přispívá k teoretické a metodologické diskusi v pedagogice.
The aims of the present theoretical and methodological study are 1) to introduce the characteristics of school ethnography and its applications in Czech educational research, 2) to summarize the theoretical background and analyze different approaches for investigating diversity in pre-service teacher education, and 3) to discuss the potential of multi-sited ethnography. We conclude that multi-sited ethnography represents a research design that is suitable for investigating diversity in pre-service teacher education as it emphasizes the need for interconnecting and contrasting findings from various sites under scrutiny. It follows that findings from both higher education classes, where student-teachers are educated, and schools, where student-teachers are placed to do their teaching practice, can be integrated. Thus, the study contributes to theoretical and methodological discussions in educational sciences.
Note
  • Text vznikl při řešení projektu Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů (19-06763S). Děkujeme Grantové agentuře České republiky za poskytnutou podporu.
References
[1] Anderson, L. M., & Stillman, J. A. (2012). Student teaching's contribution to preservice teacher development: A review of research focused on the preparation of teachers for urban and high-need contexts. Review of Educational Research, 83(1), 3–69. | DOI 10.3102/0034654312468619

[2] Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J., & Lofland, L. (Eds.). (2001). Handbook of ethnography. Londýn: SAGE.

[3] Auer, P. (2014). Jaz yková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[4] Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2010). Multicultural education: Issues and perspectives. Hoboken: John Wiley & Sons.

[5] Bartolo, P., & Smyth, G. (2009). Teacher education for diversity. In A. Swennen & M. van der Klink (Eds.), Becoming a teacher educator: Theory and practice for teacher educators (s. 117–132). Amsterdam: Springer Science & Business Media.

[6] Beach, D. (2017). Ethnographic lenses and possibilities. International trends and developments in the ethnography of education. Acta Paedagogica Vilnensia, 39(1), 15–30.

[7] Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2011). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.

[8] Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

[9] Burns, T., & Shadoian-Gersing, V. (2010). The importance of effective teacher education for diversity. In OECD, Educating teachers for diversity. Meeting the challenge (s. 19–40). Paris: OECD Publishing.

[10] Candea, M. (2009). Arbitrary locations: In defence of the bounded field-site. In M. A. Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research (s. 25–46). Farnham: Ashgate.

[11] Capp, M. J. (2017). The effectiveness of universal design for learning: A meta-analysis of literature between 2013 and 2016. International Journal of Inclusive Education, 21(8), 791–807. | DOI 10.1080/13603116.2017.1325074

[12] Cook, J., Laidlaw, J., & Mair, J. (2009). What if there is no elephant? Towards a conception of an unsited field. In M. A. Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research (s. 47–72). Farnham: Ashgate.

[13] Darling-Hammond, L. (2006). Powerful teacher education. Lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass.

[14] Delamont, S. (2014). Key themes in the ethnography of education. Achievements and agendas. London: SAGE.

[15] Delamont, S. (2012). 'Traditional' ethnography: peopled ethnography for luminous description. In S. Delamont (Ed.), Handbook of qualitative research in education (s. 342–353). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

[16] Delamont, S. (2009). The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork. Ethnography and Education, 4(1), 51–63. | DOI 10.1080/17457820802703507

[17] Dvořáčková, J., et al. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[18] Eisenhart, M. (2001a). Educational ethnography past, present, and future: Ideas to think with. Educational Researcher, 30(8), 16–27. | DOI 10.3102/0013189X030008016

[19] Eisenhart, M. (2001b). Changing conceptions of culture and ethnographic methodology: Recent thematic shifts and their implications for research on teaching. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (s. 209–225). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

[20] Evans, R. (2002). Ethnography of teacher training: Mantras for those constructed as "other". Disability & Society, 17(1), 35–48. | DOI 10.1080/09687590120100110

[21] Falzon, M. A. (2009). Introduction: Multi-sited ethnography: Theory, praxis and locality in contemporary research. In M. A. Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research (s. 1–24). Farnham: Ashgate.

[22] Ferguson, J. (2011). Novelty and method. Reflections on global fieldwork. In S. Colleman & P. von Hellermann (Eds.), Multi-sited ethnography. Problems and possibilities in the translocation of research methods (s. 194–208). New York: Routledge.

[23] Figueroa, A. M. (2017). Ethnography and language education. In K. K. King, Y.-J. Lai, & S. May (Eds.), Research methods in language and education (s. 269–282). Cham: Springer.

[24] Foley, D. E. (1990). Learning capitalist culture: Deep in the heart of tejas. Philadelphia: University Pennsylvania Press.

[25] Forsey, M. (2018). Educational Ethnography In and For a Mobile Modernity. In D. Beach, C. Bagley, & S. Marques da Silva (Eds.), The Wiley Handbook of Ethnography of Education (s. 443–454). New York: John Wiley & Sons.

[26] Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

[27] Garcez, P. M. (2008). Microethnography in the classroom. In K. A. King & N. H. Hornberger (Ed.), Encyclopedia of language and education. Volume 10: Research methods in language and education (s. 257–271). New York: Springer.

[28] Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106–116. | DOI 10.1177/0022487102053002003

[29] Geertz, C. (2000). Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[30] Gordon, T., Holland, J., & Lahelma, E. (2001). Ethnographic research in educational settings. In P. Atkinson (Ed.), A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, & L. Lofland, Handbook of ethnography (s. 188–203). London: SAGE.

[31] Haddix, M. M. (2012). Talkin' in the company of my sistas: The counterlanguages and deliberate silences of Black female students in teacher education. Linguistics and Education, 23(2), 169–181. | DOI 10.1016/j.linged.2012.01.003

[32] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[33] Hale, A., Snow-Gerono, J., & Morales, F. (2008). Transformative education for culturally diverse learners through narrative and ethnography. Teaching and Teacher Education, 24(6), 1413–1425. | DOI 10.1016/j.tate.2007.11.013

[34] Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography. Principles in practice. London: Routledge. | DOI 10.4324/9780203944769

[35] Hammersley, M. (2006). Ethnography: Problems and prospects. Ethnography and Education, 1(1), 3–14. | DOI 10.1080/17457820500512697

[36] Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Praha: Portál.

[37] Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou.

[38] Jarkovská, L. (2012). Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí. Sociální studia, 9(2), 31–42. | DOI 10.5817/SOC2012-2-31

[39] Kaleja, M., Zezulková, E., Adamus, P., & Mühlpachr, P. (2015). Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě.

[40] Kaur, B. (2012). Equity and social justice in teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 28(4), 485–492. | DOI 10.1016/j.tate.2012.01.012

[41] Kenway, J., Fahey, J., Epstein, D., Koh, A., McCarthy, C. R., & Rizvi, F. (2018). Multi-sited global ethnography and elite schools. A methodological entrée. In D. Beach, C. Bagley, & S. M. da Silva (Eds.), The Wiley Handbook of Ethnography of Education (s. 423–442). Hoboken: Wiley Blackwell.

[42] Kratochvílová, J. (2013). Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: Teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita.

[43] Kučera, M. (1992). Školní etnografie. Přehled problematiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[44] Lazarová, B., Hloušková, L., Trnková, K., Pol, M., & Lukas, J. (2015). Řízení inkluze ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

[45] Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2018). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences, revisited. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), The SAGE handbook of qualitative research (s. 108–150). Los Angeles: SAGE.

[46] Marcus, G. E., & Fischer, M. M. J. (1999). Anthropology as cultural critique. An experimental moment in the human sciences. Chicago: University of Chicago Press.

[47] Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24(1), 9–117. | DOI 10.1146/annurev.an.24.100195.000523

[48] Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

[49] Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113–142.

[50] Marvasti, A., McKinney, K., & Pinter, B. (2018). Diversity of diversity education. In P. Batur & J. R. Feagin (Eds.), Handbook of the sociology of racial and ethnic relations (s. 192–200). Cham: Springer.

[51] Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2006). Models of personality and affect for education: A review and synthesis. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (s. 163–186). New York, London: Routledge.

[52] McCombs, B. (2010). Learner-centered practices. In J. L. Meece & J. S. Eccless (Ed.), Handbook of research on schools, schooling, and human development (s. 60–74). New York: Routledge.

[53] McNew-Birren, J., Hildebrand, T., & Belknap, G. (2017). Strange bedfellows in science teacher preparation: Conflicting perspectives on social justice presented in a teach for America university partnership. Cultural Studies of Science Education, 13(2), 437–462. | DOI 10.1007/s11422-016-9791-z

[54] Mensah, F. M. (2009). Confronting assumptions, biases, and stereotypes in preservice teachers' conceptualizations of science teaching through the use of book club. Journal of Research in Science Teaching, 46(9), 1041–1066. | DOI 10.1002/tea.20299

[55] Metz, M. (2018). The role of teacher educators' personal histories and motivations in shaping opportunities to learn about social justice. Teachers College Record, 120(7), 1–34.

[56] Mosley, M. (2010). Becoming a literacy teacher: Approximations in critical literacy teaching. Teaching Education, 21(4), 403–426. | DOI 10.1080/10476210.2010.514900

[57] Nedbálková, K. (2015). Ethnography, fieldnotes and interviews. In K. Nedbálková & K. Sidiropulu-Janků (Eds.), Doing research, making science. The memory of Roma workers (s. 75–97). Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, Masaryk University.

[58] Nedbálková, K. (2007). Etnografie. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In R. Švaříček & K. Šeďová et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 112–125). Praha: Portál.

[59] Obrovská, J. (2016). Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(1), 53–78.

[60] Obrovská, J. (2014). Rituály s "těmi druhými". Perspektiva interakčních rituálů ve školní etnografii etnicky různorodých třídních kolektivů. Sociální studia, 11(2), 51–74. | DOI 10.5817/SOC2014-2-51

[61] Ok, M. W., Rao, K., Bryant, B. R., & McDougall, D. (2017). Universal Design for Learning in Pre-K to Grade 12 Classrooms: A Systematic Review of Research. Exceptionality, 25(2), 116–138. | DOI 10.1080/09362835.2016.1196450

[62] Parr, G., & Chan, J. (2015). "Identity work in a dialogic international teaching practicum." Teaching Education, 26(1), 38–54. | DOI 10.1080/10476210.2014.997701

[63] Pasch, M., Gardner, T. G., Sparks-Langerová, G., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál.

[64] Picower, B. (2011). Resisting Compliance: Learning to teach for social justice in a neoliberal context. Teachers College Record, 113(5), 1105–1134.

[65] Pierides, D. (2010). Multi-sited ethnography and the field of educational research. Critical Studies in Education, 51(2), 179–195. | DOI 10.1080/17508481003731059

[66] Prain, V., et al. (2013). Personalised learning: Lessons to be learnt. British Educational Research Journal, 39(4), 654–676.

[67] Pražská skupina školní etnografie. (2002). 1.–8. třída: příloha závěrečné z právy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.

[68] Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[69] Rao, K., Ok, M. W., & Bryant, B. R. (2014). A review of research on universal design educational models. Remedial and Special Education, 35(3), 153–166. | DOI 10.1177/0741932513518980

[70] Ruys, I., Defruyt, S., Rots, I., & Aelterman, A. (2013). Differentiated instruction in teacher education: A case study of congruent teaching. Teachers and Teaching, 19(1), 93–107. | DOI 10.1080/13540602.2013.744201

[71] Schleicher, A. (Ed.). (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century. Lessons from around the world. Paris: OECD Publishing.

[72] Sheehy, K. (2014). Educational psychology and the development of inclusive education. In A. J. Holliman (Ed.), The Routledge international companion to educational psychology (s. 235–245). Dostupné z https://www.book2look.com/book/3CZCNqg71T

[73] Seidlová, V. (2016). Vícemístná etnografie: příklady aplikace v současných antropologických a etnomuzikologických výzkumech. Národopisná revue, 26(2), 110–121.

[74] Shelley, K., & McCuaig, L. (2018). Close encounters with critical pedagogy in socio-critically informed health education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(5), 510–523. | DOI 10.1080/17408989.2018.1470615

[75] Sleeter, Ch. E., & Owuor, J. (2011). Research on the impact of teacher preparation to teach diverse students: The research we have and the research we need. Action in Teacher Education, 33(5–6), 524–536. | DOI 10.1080/01626620.2011.627045

[76] Smetáčková, I., & Jahodová, D. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na prvním stupni ZŠ. Praha: Otevřená společnost, o. p. s.

[77] Soukup, M. (2014). Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum.

[78] Spindler, G. D., & Spindler, L. (1987). Teaching and learning how to do the ethnography of education. In L. Spindler (Ed.), Interpretative ethnography of education at home and abroad (s. 17–36). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

[79] Spindler, G. D. (1984). Roots revisited. Three decades of perspectives. Anthropology & Education Quarterly, 15(1), 3–10. | DOI 10.1525/aeq.1984.15.1.05x1467k

[80] Spradley, J. P. (1980). Participant observation. South Melbourne: Wadsworth.

[81] Stöckelová, T., & Abu Ghosh, Y. (2013). Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[82] Stöckelová, T., Linková, M., & Lorenz-Meyer, D. (2009). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[83] Subero, D., Vila, I., & Esteban-Guitart, M. (2015). Some contemporary forms of the funds of knowledge approach. Developing culturally responsive pedagogy for social justice. International Journal of Educational Psychology, 4(1), 33–53.

[84] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

[85] Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[86] Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom. Responding to the needs of all learners. Boston: Pearson.

[87] Turner, M. (2013). Beyond the "good teacher": Guiding pre-service teacher reflections on culturally diverse students. Teachers and Teaching, 19(1), 78–92. | DOI 10.1080/13540602.2013.744200

[88] Vlčková, K., et al. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

[89] Vock, M., & Gronostaj, A. (2017). Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Berlín: Friedrich Ebert Stiftung.

[90] Walford, G. (2018). Recognizable continuity: A defense of multiple methods. In D. Beach, C. Bagley, & S. M. da Silva (Eds.), The Wiley Handbook of Ethnography of Education (s. 17–29). Hoboken: Wiley Blackwell.

[91] Walford, G. (2009). For ethnography. Ethnography and Education, 4(3), 271–282. | DOI 10.1080/17457820903170093

[92] Webster, J. P., & da Silva, S. M. (2013). Doing educational ethnography in an online world. Methodological challenges, choices and innovations. Ethnography and Education, 8(2), 123–130. | DOI 10.1080/17457823.2013.792508

[93] Willis, P. (1981). Learning to labor. How working class kids get working class jobs. New York: Columbia University Press.

[94] Woods, P. (2002). Inside schools. Ethnography in educational research. London: Routledge.

[95] Wolcott, H. F. (1987). On ethnographic intent. In L. Spindler (Ed.), Interpretative ethnography of education at home and abroad (s. 37–60). Hillsdale: Lawrence Erlbaum, Associates.

[96] Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4. vyd.). Los Angeles: SAGE.

[97] Yon, D. A. (2003). Highlights and overview of the history of educational ethnography. Annual Review of Anthropology, 32(1), 411–412. | DOI 10.1146/annurev.anthro.32.061002.093449

[98] Yuan, H. (2018). Preparing teachers for diversity. A literature review and implications from community-based teacher education. Higher Education Studies, 8(1), 9–17. | DOI 10.5539/hes.v8n1p9

[99] Zeichner, K. M., et al. (1998). A research informed vision of good practice in multicultural teacher education: Design principles. Theory into Practice, 38(3), 163–171. | DOI 10.1080/00405849809543800