Nuda ve škole

Title: Nuda ve škole
Variant title:
  • Boredom in schools
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 3, pp. [155]-170
Extent
[155]-170
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předložený text je věnován fenoménu nudy na středních školách. Téma bylo zkoumáno kvalitativně prostřednictvím analýzy písemných vyprávění třinácti žáků gymnázií a středních odborných škol. Článek přibližuje pohled žáků na prožitek nudy v každodennosti školního života, vyjadřuje se k otázkám příčin vzniku nudy, ke způsobům jejího řešení a k dopadům nudy na žáky.
This paper examines boredom in upper secondary schools and offers a qualitative analysis of thirteen texts written by students of gymnasia and vocational schools. The paper examines the theme of boredom in everyday school life from the perspective of the pupils and the origins of this boredom, and discusses possible ways to deal with boredom and its impact on students.
Note
Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu Celoživotní učení v institucionálních souvislostech (MUNI/A/0820/2013).
References
[1] Aho, K. (2007). Simmel on acceleration, boredom and extreme aesthesia. Journal for the Theory of Social Behaviour, 37(4), 447–462. | DOI 10.1111/j.1468-5914.2007.00345.x

[2] Čermák, I. (2002). Myslet narativně. In I. Čermák & M. Miovský (Eds.), Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí I. (s. 11–25). Tišnov: Sdružení SCAN.

[3] Čermák, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Československá psychologie, 48(1), 17–26.

[4] Diehl, D., & McFarland, D. A. (2012). Classroom Ordering and the Situational Imperatives of Routine and Ritual. Sociology of Education, 85(4), 326–349. | DOI 10.1177/0038040712452093

[5] Eagleton, T. (2010). Úvod do literární teorie. Praha: Plus.

[6] Farmer, R., & Sundberg, N. (1986). Boredom proneness – the development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50(1), 4–17. | DOI 10.1207/s15327752jpa5001_2

[7] Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

[8] Goodstein, E. (2005). Experience without qualities: boredom and modernity. Standford: Standford university press.

[9] Hill, A., & Perkins, R. (1985a). Cognitive and affective aspects of boredom. British Journal of Psychology, 76(2), 221–234. | DOI 10.1111/j.2044-8295.1985.tb01946.x

[10] Hill, A., & Perkins, R. (1985b). Towards a model of boredom. British Journal of Psychology, 76(2), 235–240. | DOI 10.1111/j.2044-8295.1985.tb01947.x

[11] Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

[12] Hrabal, V., Man, F., & Pavelková, I. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[13] Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada.

[14] Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

[15] Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

[16] Pavelková, I. (2010). Nuda ve škole. In H. Krykorková & R. Váňová et al. Učitel v současné škole (s. 219–233). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

[17] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[18] Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. London: Sage.

[19] Robinson, W. P. (1975). Boredom at school. British Journal of Educational Psychology, 45(2), 141–152. | DOI 10.1111/j.2044-8279.1975.tb03239.x

[20] Svendsen, L. F. H. (2011). Malá filosofie nudy. Zlín: Kniha Zlín.

[21] Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

[22] Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

[23] Viktorová, I. (2004). Představy o budoucnosti. In Pražská skupina školní etnografie, Čeští žáci po deseti letech (s. 148–170). Praha: Univerzita Karlova v Praze.