Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966

Variant title: Voprosy slavjanskogo sintaksisa. 2, Sbornik simpoziuma "Strukturnyje tipy slavjanskogo predloženija i ich razvitije", Brno 20-22 oktjabrja 1966 g.
Contributor: Bauer, Jaroslav (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1968
Extent: 462 s. :
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 133
Link to MU library catalogue: 000077992
Show more...

Table of contents:

Úvod
9-12 Symposion "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj" : Brno 20.-22. X. 1966 Bauer, Jaroslav | pdficon
13-17 Симпозиум "Структурные типы славянского предложения и их развитие" : Брно 20-22 октября 1966 г. Bauer, Jaroslav | pdficon
Obecná problematika strukturních typů slovanské věty
21-30 K podstatě větných typů v slovanských jazycích Grepl, Miroslav | pdficon
31-44 Über den Begriff "Strukturtypen slavischer Sätze" Růžička, Rudolf | pdficon
45-49 Sémantická struktura větného vzorce Daneš, František | pdficon
51-55 Семантычныя дыферэнцыяльныя прызнакі і структура сказа Mìchnevič, Arnol'd Jafìmavìč | pdficon
57-63 Структура предложения и состав предикативных предметов Lomtev, Timofej Petrovič | pdficon
65-73 О разграничении простого предложения и сходных с ним конструкций Švedova, Natal'ja Jul'jevna | pdficon
75-78 Един от възможните аспекти за класификация на структурните типове на простите изречения в славянските езици Lekov, Ivan | pdficon
79-84 Ka problemima gramatičke i gramatičko-stilističke vrednosti u ispitavanju slovenske rečenice Vuković, Jovan | pdficon
85-91 Satzbau und Intonation Mahnken, Irmgard | pdficon
93-95 Studium "větných typů" a transformační vztahy Leška, Oldřich | pdficon
97-101 K problematice syntaktické paradigmatiky Oliverius, Zdeněk František | pdficon
103-109 Adverbiální determinace slovesná a větný vzorec Křížková, Helena | pdficon
111-114 K otázce uplatnění větných členů v strukturních popisech jazyka Adamec, Přemysl | pdficon
115-117 O vetách s nulovým gramatickým subjektom Ružička, Jozef | pdficon
119-122 K pojmu predikace Popela, Jaroslav | pdficon
123-128 Nářeční věta a hlediska její interpretace Chloupek, Jan | pdficon
129-135 K interpretaci nářeční věty Michálková, Věra | pdficon
137-139 Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi Balhar, Jan | pdficon
Diskuse
141-146 Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek : (úvod do diskuse) Grepl, Miroslav | pdficon
147-161 Záznam diskuse Grepl, Miroslav | pdficon
180-182 Závěrečné slovo k diskusi o obecné problematice větných typů Grepl, Miroslav | pdficon
Dodané diskusní příspěvky
163 O konstrukcijama tipa otec seděl smutný - otec seděl smutně Ivić, Milka | pdficon
164-165 Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat Bauer, Jaroslav | pdficon
166 Povodom izlaganja A.Ja. Mihneviča o sintaksički relevantnim "klasama leksema" Ivić, Milka | pdficon
167-169 Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního Sgall, Petr | pdficon
170-171 Zur Problematik des Kernsatzes vom Standpunkt der generativen Grammatik Zimmermann, Ilse | pdficon
172-174 K otázce strukturního a funkčního přístupu při vymezování větných typů Grepl, Miroslav | pdficon
175-176 Poznámky k referátu M. Grepla K podstatě větných typů v slovanských jazycích Ružička, Jozef | pdficon
177-179 Bemerkungen zum stilistischen Kontext Reiter, Hans | pdficon
319-320 Problem subjekta Ivić, Milka | pdficon
321 K problematice konfrontace větných typů v slovanských jazycích Křížková, Helena | pdficon
322-323 K adekvátnosti typologického porovnávania Ondruš, Pavol | pdficon
413 K vývoji vět s nominálním predikátem bez kopuly Večerka, Radoslav | pdficon
414 O metodološkom pristupu u istorijskom proučavanju slovenskih jezika Ivić, Milka | pdficon
415-419 K identitě větného typu v diachronii Barnet, Vladimír | pdficon
420-421 Głos v dyskusji Bartula, Czesław | pdficon
422-425 Dwě hybridnej konstrukciji jednoreje sady w serbskich dialektach Michałk, Frido | pdficon
426-427 Ke genezi jednoduché věty Lamprecht, Arnošt | pdficon
428-429 Poznámky k referátu J. Bauera o vývine základných typov vety v českom jazyku Ružička, Jozef | pdficon
Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologickosrovnávací studium
185-200 Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty Mrázek, Roman | pdficon
201-209 За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език Popov, Konstantin | pdficon
211-215 O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom Ivić, Milka | pdficon
217-220 Budowa podmiotu i orzeczenia polskiego wypowiedzenia pojedynczego Klemensiewicz, Zenon | pdficon
221-227 Podstawy klasyfikacji polskich zdań pojedynczych Misz, Henryk | pdficon
229-242 Větné typy v současné ruštině z hlediska transformační gramatiky Zimek, Rudolf | pdficon
243 О грамматическом порядке слов Isačenko, Alexander Vasiljevič | pdficon
245-252 Kvantitativní výzkum věty v ruštině : (na materiálu 4000 vět z novin) Parolková, Olga | pdficon
253-261 Влияние морфологических и семантических факторов на формирование и стабилизацию синтаксических структур : (на материале частично фразеологизировавшихся конструкций чешского, словацкого и польского языков) Rojzenzon, Leonid Ivanovič | pdficon
263-268 Аспектуальность как один из элементов структуры предложения : (на материале русского языка в сопоставлении с чешским) Bondarko, Aleksandr Vladimirovič | pdficon
269-276 Structure aléatoire de l'énoncé minimum: syntaxe du préverbe en russe Veyrenc, Jacques | pdficon
277-282 K generativní interpretaci odvozených syntaktických struktur Kubík, Miloslav | pdficon
283-288 Zur syntaktischen Struktur russischer Konstruktionen mit abhängigem Infinitiv Conrad, Rudi | pdficon
289-290 K problematice dvojčlenných jmenných vět beze spony v ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
291-296 Über die Struktur des Prädikatsnomens im bulgarischen Satz Mai, Elisabeth | pdficon
297-301 Věty s dativním samemu v polštině Damborský, Jiří | pdficon
Diskuse
303-308 Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazcích a jejich typologickosrovnávací studium : (úvod do diskuse) Mrázek, Roman | pdficon
309-318 Záznam diskuse Mrázek, Roman | pdficon
324-326 Závěrečné slovo k diskusi o typologickosrovnávacím studiu větných typů Mrázek, Roman | pdficon
403-406 Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse) Bauer, Jaroslav | pdficon
407-412 Záznam diskuse Bauer, Jaroslav | pdficon
430-434 Závěrečné slovo k diskusi o vývoji větných typů a jeho historickosrovnávacím studiu Bauer, Jaroslav | pdficon
Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium
329-337 Problematika vývoje základních větných typů v slovanských jazycích Bauer, Jaroslav | pdficon
339-342 K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje Schuster-Šewc, Heinz | pdficon
343-344 K výkladu některých strukturních typů obsahových vět žádacích v jižní slovanštině Sedláček, Jan | pdficon
345-349 K vývoji infinitivních vět v češtině Porák, Jaroslav | pdficon
351-358 K vývoji jednočlenných infinitivních vět v ruštině a češtině Hrabě, Vladimír | pdficon
359-363 О некоторых безличных предложениях и переходных от личных к безличным : (на материале деловых памятников XVII-XVIII вв.) Sobinnikova, Valentina Ivanovna | pdficon
365-374 K problematice vět s jmenným a sponově jmenným přísudkem v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
375-380 Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich) Bartula, Czesław | pdficon
381-387 Место предложно-падежных форм в структуре предложения Chodova, Kapitolina Ivanovna | pdficon
389-395 Funkce a vývoj syntaktických kondenzátorů v slovanských jazycích Jelínek, Milan | pdficon
397-402 Les tours au gérondif et la fonction d'épithète Millet, Yves | pdficon
Závěr symposia
437-440 Návrh pracovní tematiky a forem spolupráce v oblasti slovanské syntaxe Večerka, Radoslav | pdficon
441-442 Diskuse Večerka, Radoslav | pdficon
443-444 Usnesení syntaktického symposia | pdficon
445-446 Постановление синтаксического симпозиума | pdficon
447-448 Závěrečné slovo Bauer, Jaroslav | pdficon
449-459 Věcný rejstřík Pala, Karel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse