Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961

Title: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1962
Extent
465 s., [4] s. ob. příl.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 85
Language
Czech
Russian
Polish
Slovak
Bulgarian
Serbian (srp)
Upper Sorbian
Link to MU library catalogue: 77991
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Obrazová příloha]
Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha] PDF
Úvod
Chapter number Title Custom text
Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17.-21.IV.1962 | 7–12
Bauer, Jaroslav
PDF
Základní otázky syntaxe
Chapter number Title Custom text
Postavení skladby v nauce o jazyce | 15–22
Trávníček, František
PDF
Głos w dyskusji do referatu Fr. Trávníčka | 23
Klemensiewicz, Zenon
PDF
Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka | 23–24
Horálek, Karel
PDF
Замечания по докладу акад. Ф. Травничка [i.e. Травничека] | 24
Pospelov, Nikolaj Semjenovič
PDF
Syntaktická schémata nevětná a nadvětná | 25–30
Jelínek, Milan
PDF
Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka | 31
Hausenblas, Karel
PDF
Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka | 31
Daneš, František
PDF
K vymedzeniu skladby | 32–33
Ružička, Jozef
PDF
Общая проблематика синтасиса | 34–35
Lekov, Ivan
PDF
Poznámky k diskusi o základních otázkách syntaxe | 36–38
Trávníček, František
PDF
Sú vzťahy medzi slovami len syntaktické? | 39–46
Miko, František
PDF
Към въпроса за съчетаемостта (валентността) на частите на речта в българското изречение : с частичен оглед към историята на българския език и към съвременните славянски езици) | 47–57
Lekov, Ivan
PDF
Poznámka k referátu profesora Lekova | 58
Trávníček, František
PDF
Skladba a tvoření slov
Chapter number Title Custom text
Składnia a słowotwórstwo | 61–66
Koneczna, Halina
PDF
Problematika historickosrovnávacího studia slovanské skladby
Chapter number Title Custom text
K historickosrovnávacímu poznání syntaxe slovanských jazyků | 69–82
Havránek, Bohuslav
PDF
K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby | 83–85
Barnet, Vladimír
PDF
K syntaktickému vývoji a podmínkám vzniku slovanských spisovných jazyků | 86–88
Horálek, Karel
PDF
K problematice zkoumání syntaxe staroslověnštiny | 89–92
Sedláček, Jan
PDF
K problematice historickosrovnávacího zkoumání syntaxe v starších slovanských jazycích spisovných | 93–102
Večerka, Radoslav
PDF
K srovnávacímu studiu syntaxe spisovných jazyků slovanských v novějším období | 103–108
Jedlička, Alois
PDF
Синтаксические вопросы формирования современного болгарского литературного языка в XIX веке | 109–114
Andrejčin, Ljubomir
PDF
Русско-болгарские синтаксические параллели | 115–126
Popov, Konstantin
PDF
K syntaktickému vývoji v bulharštině | 127
Heřman, Sáva
PDF
K referátu prof. Andrejčina a dr. Večerky | 127
Schuster-Šewc, Heinz
PDF
О трех аспектах исторического изучения языка | 128–131
Pospelov, Nikolaj Semjenovič
PDF
K otázkám konfrontačního studia ruské a české skladby | 132–134
Žaža, Stanislav
PDF
K syntaktickým kritériím při porovnávání blízce příbuzných jazyků | 135–137
Zatovkaňuk, Mikuláš
PDF
Problematika jednoduché věty
Chapter number Title Custom text
Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety) | 141–153
Ružička, Jozef
PDF
K některým metodologickým otázkám interpretace jazykových změn | 154–158
Grepl, Miroslav
PDF
Diskusní příspěvek k referátu J. Ružičky | 159–160
Křížková, Helena
PDF
K vyjadřování bezagentního děje v tzv. větách s všeobecným podmětem | 161–165
Grepl, Miroslav
PDF
Historickosrovnávací studium větných typů | 166–176
Mrázek, Roman
PDF
O původu těsných a volných přístavků | 177–185
Hrabě, Vladimír
PDF
Zur Rolle der asymmetrischen Korrelation in der historischen Syntax | 186–189
Růžička, Rudolf
PDF
Wliw němčiny na połoženje finitneho słowjesa w serbskej sadźe | 190–198
Michałk, Frido
PDF
Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks | 199
Růžička, Rudolf
PDF
K postavení slovesa v lužické srbštině | 199–200
Jelínek, Milan
PDF
Poznámka k místu funkční perspektivy větné ve struktuře jazyka | 201–203
Firbas, Jan
PDF
Protiklad mezi determinovaností a nedeterminovaností slovesa ve slovanských jazycích | 204–211
Meriggi, Bruno
PDF
Problematika souvětí
Chapter number Title Custom text
Појам просте и појам сложене реченице : (прилог проучавању реченице) | 215–221
Lalević, Miodrag S.
PDF
Skupienie wypowiedzeniowe | 222–224
Klemensiewicz, Zenon
PDF
K referátu prof. Z. Klemensiewicza | 225–226
Ďurovič, Ľubomír
PDF
Základné typy súvetia | 227–228
Ružička, Jozef
PDF
К вопросу о соотношении содержания и формы в строе предложения : термин "присоединительность" и т. наз. "weiterführende Nebensätze" | 229–233
Gabka, Kurt
PDF
Problematika historickosrovnávacího studia vývoje slovanského souvětí | 235–244
Bauer, Jaroslav
PDF
К генезису сложного предложения | 245–257
Rojzenzon, Leonid Ivanovič
PDF
Ke genezi souvětí | 258–261
Barnet, Vladimír
PDF
K rozwoju polskiego zdania złożonego | 262–263
Wierzbicka, Anna
PDF
Zo slovenskej historickej skladby | 264–268
Stanislav, Ján
PDF
Об основных тенденциях в развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX века | 269–274
Pospelov, Nikolaj Semjenovič
PDF
K vývoji složených spojek v češtině a ruštině | 275–277
Žaža, Stanislav
PDF
Poznámky k diskusi o souvětí | 280–284
Bauer, Jaroslav
PDF
Diskuse o vztahu jazyka a myšlení a o srovnávacím studiu vývoje slovanských jazyků
Chapter number Title Custom text
Vývoj souvětí a vývoj myšlení | 287–289
Jäger, Gert
PDF
Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století | 290–292
Svoboda, Karel
PDF
Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení | 293–295
Bauer, Jaroslav
PDF
Ke vztahu mezi lingvistickým a logickým bádáním v syntaxi | 296
Sgall, Petr
PDF
Ke vztahu jazyka a myšlení v syntaxi | 296–297
Trost, Pavel
PDF
K výkladu syntaktických změn | 297–298
Skalička, Vladimír
PDF
Ke vztahu jazyka a myšlení a k vývoji jazyka | 299–300
Trávníček, František
PDF
Проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков | 301–302
Lekov, Ivan
PDF
Głos w dyskusji | 303–304
Klemensiewicz, Zenon
PDF
Závěr diskuse o historickosrovnávacím studiu syntaxe | 305–308
Havránek, Bohuslav
PDF
Głos w dyskusji | 309–310
Urbańczyk, Stanisław
PDF
Syntax mluveného jazyka a syntax nářečí
Chapter number Title Custom text
O studiu syntaxe běžně mluvených projevů | 313–323
Hausenblas, Karel
PDF
O specifičnosti nářeční skladby | 325–336
Chloupek, Jan
PDF
Głos v dyskusji do referatu doc. K. Hausenblasa | 337–338
Safarewiczowa, Halina
PDF
K některým otázkám srovnávací syntaxe běžně mluvených projevů | 339–341
Adamec, Přemysl
PDF
K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými | 342–345
Grepl, Miroslav
PDF
Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe | 346–347
Miko, František
PDF
Jak se odráží improvizovanost v jazykové výstavbě mluvených projevů | 348–351
Prokešová, Svatava
PDF
Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy) | 352–356
Vašek, Antonín
PDF
K citovosti v nářečí | 357–363
Michálková, Věra
PDF
Poznámky ke specifičnosti nářeční skladby | 365–367
Moravec, Jaroslav
PDF
O súvislosti skladby spisovného jazyka a nářečí | 368–372
Štolc, Jozef
PDF
K otázce systémovosti nářeční skladby | 373–377
Skulina, Josef
PDF
K náplni nářeční skladby | 378–379
Gregor, Alois
PDF
K významu studia nářeční skladby | 379
Jóna, Eugen
PDF
K archaismům v nářeční syntaxi | 380–382
Balhar, Jan
PDF
K problematice nářeční syntaxe | 383–384
Lamprecht, Arnošt
PDF
О типах синтаксических различий русских говоров | 385–393
Kuz'mina, I. B.; Nemčenko, Jelena Vasil'jevna
PDF
O výsledcích korespondenčního výzkumu syntaktických jevů : (podle II. sešitu Slovníkového dotazníku pro nářečí českého jazyka) | 394–397
Utěšený, Slavomír
PDF
Poznámky k syntaktickej diferenciácii slovenských nárečí | 398–403
Habovštiak, Anton
PDF
Syntax v slovanském jazykovém atlase
Chapter number Title Custom text
Syntaktické jevy v slovanském jazykovém atlase : úvod do diskuse | 409–411
Bělič, Jaromír
PDF
Syntaktické otázky v slovanském jazykovém atlase | 412–415
Bauer, Jaroslav
PDF
O výzkumu nářeční syntaxe v terénu | 416–418
Chloupek, Jan
PDF
Głos w dyskusji | 419–421
Judycka, Irmina
PDF
K zásadám sestavování syntaktického dotazníku pro slovanský jazykový atlas | 421–423
Bauer, Jaroslav
PDF
Ke koncepci atlasu a výzkumu | 423–424
Horálek, Karel
PDF
О возможностях методов лингивистической географии при изучении диалектного синтаксиса | 424–426
Nemčenko, Jelena Vasil'jevna
PDF
K stylistickému rozrůznění nářečí, zvláště jeho syntaxe | 427–428
Chloupek, Jan
PDF
K syntaxi v jazykovém atlase | 429
Havránek, Bohuslav
PDF
Závěrečné slovo k diskusi o Slovanském jazykovém atlase | 430
Bělič, Jaromír
PDF
Zakončení konference
Chapter number Title Custom text
Závěrečné slovo | 433–435
Bauer, Jaroslav
PDF
Usnesení syntaktické konference v Brně přijaté jednomyslně na závěrečném zasedání dne 21.IV.1961 | 436
PDF
Резолюция синтаксической конференции в г. Брно, принятое [i.e. принятая] единодушно на заключительном заседании 21-го апреля 1961 г. | 437–438
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 439–443
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 444–460
PDF