Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961

Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1962
Extent: 465 s., [4] s. ob. příl.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 85
Link to MU library catalogue: 000077991
Show more...

Table of contents:

Úvod
7-12 Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17.-21.IV.1962 Bauer, Jaroslav | pdficon
Základní otázky syntaxe
15-22 Postavení skladby v nauce o jazyce Trávníček, František | pdficon
23 Głos w dyskusji do referatu Fr. Trávníčka Kłemensiewicz, Zenon | pdficon
23-24 Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka Horálek, Karel | pdficon
24 Замечания по докладу акад. Ф. Травничка [i.e. Травничека] Pospelov, Nikolaj Semjenovič | pdficon
25-30 Syntaktická schémata nevětná a nadvětná Jelínek, Milan | pdficon
31 Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka Hausenblas, Karel | pdficon
31 Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka Daneš, František | pdficon
32-33 K vymedzeniu skladby Ružička, Jozef | pdficon
34-35 Общая проблематика синтасиса Lekov, Ivan | pdficon
36-38 Poznámky k diskusi o základních otázkách syntaxe Trávníček, František | pdficon
39-46 Sú vzťahy medzi slovami len syntaktické? Miko, František | pdficon
47-57 Към въпроса за съчетаемостта (валентността) на частите на речта в българското изречение : с частичен оглед към историята на българския език и към съвременните славянски езици) Lekov, Ivan | pdficon
58 Poznámka k referátu profesora Lekova Trávníček, František | pdficon
Skladba a tvoření slov
61-66 Składnia a słowotwórstwo Koneczna, Halina | pdficon
Problematika historickosrovnávacího studia slovanské skladby
69-82 K historickosrovnávacímu poznání syntaxe slovanských jazyků Havránek, Bohuslav | pdficon
83-85 K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby Barnet, Vladimír | pdficon
86-88 K syntaktickému vývoji a podmínkám vzniku slovanských spisovných jazyků Horálek, Karel | pdficon
89-92 K problematice zkoumání syntaxe staroslověnštiny Sedláček, Jan | pdficon
93-102 K problematice historickosrovnávacího zkoumání syntaxe v starších slovanských jazycích spisovných Večerka, Radoslav | pdficon
103-108 K srovnávacímu studiu syntaxe spisovných jazyků slovanských v novějším období Jedlička, Alois | pdficon
109-114 Синтаксические вопросы формирования современного болгарского литературного языка в XIX веке Andrejčin, Ljubomir | pdficon
115-126 Русско-болгарские синтаксические параллели Popov, Konstantin | pdficon
127 K referátu prof. Andrejčina a dr. Večerky Schuster-Šewc, Heinz | pdficon
127 K syntaktickému vývoji v bulharštině Heřman, Sáva | pdficon
128-131 О трех аспектах исторического изучения языка Pospelov, Nikolaj Semjenovič | pdficon
132-134 K otázkám konfrontačního studia ruské a české skladby Žaža, Stanislav | pdficon
135-137 K syntaktickým kritériím při porovnávání blízce příbuzných jazyků Zatovkaňuk, Mikuláš | pdficon
Problematika jednoduché věty
141-153 Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety) Ružička, Jozef | pdficon
154-158 K některým metodologickým otázkám interpretace jazykových změn Grepl, Miroslav | pdficon
159-160 Diskusní příspěvek k referátu J. Ružičky Křížková, Helena | pdficon
161-165 K vyjadřování bezagentního děje v tzv. větách s všeobecným podmětem Grepl, Miroslav | pdficon
166-176 Historickosrovnávací studium větných typů Mrázek, Roman | pdficon
177-185 O původu těsných a volných přístavků Hrabě, Vladimír | pdficon
186-189 Zur Rolle der asymmetrischen Korrelation in der historischen Syntax Růžička, Rudolf | pdficon
190-198 Wliw němčiny na połoženje finitneho słowjesa w serbskej sadźe Michałk, Frido | pdficon
199 Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks Růžička, Rudolf | pdficon
199-200 K postavení slovesa v lužické srbštině Jelínek, Milan | pdficon
201-203 Poznámka k místu funkční perspektivy větné ve struktuře jazyka Firbas, Jan | pdficon
204-211 Protiklad mezi determinovaností a nedeterminovaností slovesa ve slovanských jazycích Meriggi, Bruno | pdficon
Problematika souvětí
215-221 Појам просте и појам сложене реченице : (прилог проучавању реченице) Lalević, Miodrag S. | pdficon
222-224 Skupienie wypowiedzeniowe Klemensiewicz, Zenon | pdficon
225-226 K referátu prof. Z. Klemensiewicza Ďurovič, Ľubomír | pdficon
227-228 Základné typy súvetia Ružička, Jozef | pdficon
229-233 К вопросу о соотношении содержания и формы в строе предложения : термин "присоединительность" и т. наз. "weiterführende Nebensätze" Gabka, Kurt | pdficon
235-244 Problematika historickosrovnávacího studia vývoje slovanského souvětí Bauer, Jaroslav | pdficon
245-257 К генезису сложного предложения Rojzenzon, Leonid Ivanovič | pdficon
258-261 Ke genezi souvětí Barnet, Vladimír | pdficon
262-263 K rozwoju polskiego zdania złożonego Wierzbicka, Anna | pdficon
264-268 Zo slovenskej historickej skladby Stanislav, Ján | pdficon
269-274 Об основных тенденциях в развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX века Pospelov, Nikolaj Semjenovič | pdficon
275-277 K vývoji složených spojek v češtině a ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
278-279 Замечания по проблематике сложного предложения Pospelov, Nikolaj Semjenovič | pdficon
280-284 Poznámky k diskusi o souvětí Bauer, Jaroslav | pdficon
Diskuse o vztahu jazyka a myšlení a o srovnávacím studiu vývoje slovanských jazyků
287-289 Vývoj souvětí a vývoj myšlení Jäger, Gert | pdficon
290-292 Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století Svoboda, Karel | pdficon
293-295 Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení Bauer, Jaroslav | pdficon
296 Ke vztahu mezi lingvistickým a logickým bádáním v syntaxi Sgall, Petr | pdficon
296-297 Ke vztahu jazyka a myšlení v syntaxi Trost, Pavel | pdficon
297-298 K výkladu syntaktických změn Skalička, Vladimír | pdficon
299-300 Ke vztahu jazyka a myšlení a k vývoji jazyka Trávníček, František | pdficon
301-302 Проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков Lekov, Ivan | pdficon
303-304 Głos w dyskusji Klemensiewicz, Zenon | pdficon
305-308 Závěr diskuse o historickosrovnávacím studiu syntaxe Havránek, Bohuslav | pdficon
309-310 Głos w dyskusji Urbańczyk, Stanisław | pdficon
Syntax mluveného jazyka a syntax nářečí
313-323 O studiu syntaxe běžně mluvených projevů Hausenblas, Karel | pdficon
325-336 O specifičnosti nářeční skladby Chloupek, Jan | pdficon
337-338 Głos v dyskusji do referatu doc. K. Hausenblasa Safarewiczowa, Halina | pdficon
339-341 K některým otázkám srovnávací syntaxe běžně mluvených projevů Adamec, Přemysl | pdficon
342-345 K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými Grepl, Miroslav | pdficon
346-347 Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe Miko, František | pdficon
348-351 Jak se odráží improvizovanost v jazykové výstavbě mluvených projevů Prokešová, Svatava | pdficon
352-356 Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy) Vašek, Antonín | pdficon
357-363 K citovosti v nářečí Michálková, Věra | pdficon
365-367 Poznámky ke specifičnosti nářeční skladby Moravec, Jaroslav | pdficon
368-372 O súvislosti skladby spisovného jazyka a nářečí Štolc, Jozef | pdficon
373-377 K otázce systémovosti nářeční skladby Skulina, Josef | pdficon
378-379 K náplni nářeční skladby Gregor, Alois | pdficon
379 K významu studia nářeční skladby Jóna, Eugen | pdficon
380-382 K archaismům v nářeční syntaxi Balhar, Jan | pdficon
383-384 K problematice nářeční syntaxe Lamprecht, Arnošt | pdficon
385-393 О типах синтаксических различий русских говоров Kuz'mina, I. B.; Nemčenko, Jelena Vasil'jevna | pdficon
394-397 O výsledcích korespondenčního výzkumu syntaktických jevů : (podle II. sešitu Slovníkového dotazníku pro nářečí českého jazyka) Utěšený, Slavomír | pdficon
398-403 Poznámky k syntaktickej diferenciácii slovenských nárečí Habovštiak, Anton | pdficon
404-406 Badania składni gwar polskich na podstawie próbnego warszawskiego kwesionariusza syntaktologicznego Perczyńska, Nina | pdficon
Syntax v slovanském jazykovém atlase
409-411 Syntaktické jevy v slovanském jazykovém atlase : úvod do diskuse Bělič, Jaromír | pdficon
412-415 Syntaktické otázky v slovanském jazykovém atlase Bauer, Jaroslav | pdficon
416-418 O výzkumu nářeční syntaxe v terénu Chloupek, Jan | pdficon
419-421 Głos w dyskusji Judycka, Irmina | pdficon
421-423 K zásadám sestavování syntaktického dotazníku pro slovanský jazykový atlas Bauer, Jaroslav | pdficon
423-424 Ke koncepci atlasu a výzkumu Horálek, Karel | pdficon
424-426 О возможностях методов лингивистической географии при изучении диалектного синтаксиса Nemčenko, Jelena Vasil'jevna | pdficon
427-428 K stylistickému rozrůznění nářečí, zvláště jeho syntaxe Chloupek, Jan | pdficon
429 K syntaxi v jazykovém atlase Havránek, Bohuslav | pdficon
430 Závěrečné slovo k diskusi o Slovanském jazykovém atlase Bělič, Jaromír | pdficon
Zakončení konference
433-435 Závěrečné slovo Bauer, Jaroslav | pdficon
436 Usnesení syntaktické konference v Brně přijaté jednomyslně na závěrečném zasedání dne 21.IV.1961 | pdficon
437-438 Резолюция синтаксической конференции в г. Брно, принятое [i.e. принятая] единодушно на заключительном заседании 21-го апреля 1961 г. | pdficon
439-443 Jmenný rejstřík | pdficon
444-460 Věcný rejstřík | pdficon
[Obrazová příloha] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse