Pravěké pohřebiště u Lanžhota na Moravě : (únětické, laténské a slovanské hroby)

Variant title
Доисторический могильник близ д. Ланжгот в Моравии : (унетицкие, латенские и славянские погребения)
Ein vorgeschlichtliches Gräberfeld bei Lanžhot in Mähren : (aunjetizer, latènezeitliche und slawische Gräber)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. [9]-31
Extent
[9]-31
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document