Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé

Title: Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé
Variant title
Teacher cooperation: unfolding the unknown
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. [67]-86
Extent
[67]-86
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V textu se zaměřujeme především na další vzdělávání učitelů v problematice spolupráce a učení se dovednostem pro spolupráci. Text je psán z pozice vzdělavatelů v dalším vzdělávání učitelů. Obsahuje teoretická východiska a předkládá tři empirické sondy založené na projektech vzdělávání učitelů pro spolupráci. Jedná se o sondy v projektu týkajícím se zavádění osobnostně sociální výchovy, v projektu formování týmů vzájemné pomoci a v projektu posuzování kvalitní výuky, který byl veden skupinovými formami. Text otevírá diskusi nad dalšími přístupy ke zkoumání spolupráce mezi učiteli, které by poskytly hlubší vhled především do problematiky učení se kolegiální spolupráci.
From the viewpoint of educators in teacher training, we focus on in-service teacher training for cooperation and the learning of cooperative skills. A theoretical framework and three empirical studies are presented, based on projects of teacher training for cooperation. Such projects were aimed at the implementation of personal/social education, the creation of teams of mutual assistance, and the evaluation of the quality of teaching. The text should open a discussion over new attitudes to the study of teacher cooperation, possibly offering a deeper insight into the questions of how to learn collegial cooperation.
References
[1] BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

[2] CISOVSKÁ, H. Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003.

[3] FULLAN, M. G., HARGREAVES, D. What's Worth Fighting for? Working Together in Your School. Toronto: Ontario Public School Teachers Federation, 1991.

[4] HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, o. s., 2005.

[5] JANÍK, T. Kurikulum – výuka – školní klima – učitelské vzdělávání. Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: Masarykova univerzita, 2009.

[6] JOHNSON, D. W., JOHNSON, R. T. Cooperation and Competition. Theory and Research. Edina: Interation Book Company, 1989.

[7] JOHNSON, D. W. Interpersonal Skills for cooperative work. Minneapolis: University of Minnesota, 1973.

[8] KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

[9] KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001.

[10] KASÍKOVÁ, H. Učitel ve škole konstruktivních konfliktů. In Kolář, J., Lazarová, B. (eds). K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

[11] KASÍKOVÁ, H. Teacher Training and Action research in one. In Kožuh, B., Kozlowska, A., Palermo, A. I. Relationship between theory and method in educational research. Buenos Aires – Czestochova: RODN "WOM", 2003, s. 74– 82.

[12] KASÍKOVÁ, H. (ed). Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty – výukové materiály. Kladno: AISIS, o. s., 2007.

[13] KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, o. s., 2005.

[14] KIRKPATRICK, D. L., KIRPATRICK, J. D. Transfering Learning to Behavior. Wiliston: Berrett-Koehlerb Publisher, 2004.

[15] KOLÁŘ, J., LAZAROVÁ, B. (eds.) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

[16] KŘIVOHLAVÝ, J. Sociálněpsychologické přístupy ke studiu kooperace. Československá psychologie, 1974, 6, s. 482–500.

[17] LAZAROVÁ, B. Škola jako místo společného učení a spolupráce. In Lazarová, B. a kol. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2006. s. 195–200.

[18] LESKOVJANSKÁ, G. Spolupráca pedagógov a psychológov pri eliminovaní učebných a výchovných ťažkostí žiakov. Pedagogika, 2004, č. 4, s. 158–169.

[19] NOVOTNÝ, P. Cesty k nastartování úspěšného učebního cyklu v inovativních vzdělávacích programech pro učitele. Teoretický model a praktické zkušenosti. In LAZAROVÁ, B. a kol. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Orbis Scholae, Škola jako učící se organizace, 2008, č. 3, s. 98–104.

[20] OWENS, L. Cooperation. In International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. New York – London: Pergamon Press, 1987.

[21] PLAMÍNEK, J. Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, 2000.

[22] PERSSON, M. School Teams Make the Change. In Shollaert, R. (ed.). In search of the treasure within. Towards schools as learning organizations. Antwerp: Garant, 2002.

[23] POL, M., LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy. Praha: Agentura STROM, 1999.

[24] SAYERS, B. Cooperative Learning: A Guide for Teachers of the Deaf. WUSM Program in Audio-logy and Communication Science, 1996.

[25] SENGE, P. The fifth discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday, 1990.

[26] SHARAN, S. Mutual Assistance Teams for Implementing Instructional Innovations in Schools. Lline, 1996, 2, s. 56–67.

[27] SHOLLAERT, R. (ed.). In search of the treasure within. Towards schools as learning organizations. Antwerp: Garant, 2002.

[28] SHOLLAERT, R. (ed). The keys to treasure within. Learning and leadership in schools. Antwerp: Garant, 2004.

[29] SIEGRIST, M., BELZ, H. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.

[30] SLAVIN, R. Cooperative learning. New York: Longman, 1983.

[31] SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2008.

[32] ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

[33] ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci. Praha: Portál, 2005.