Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade

Variant title
Devín castle – results of the most recent research into the upper castle
Die Burg Devín (Thebener Burg) – die neuesten Grabungsergebnisse auf der oberen Burg
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 253-264
Extent
253-264
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Archeologický výskum realizovaný v rokoch 2008–2009 v priestore dolnej terasy horného hradu odkryl doteraz neznámu architektúru. Pred polovicou 14. storočia bola k hradbovému múru pristavaná najskôr jednopriestorová prístavba. V čase existencie tejto prístavby bol funkčný poloblúkový vstup v hradbovom múre. K jeho zamurovaniu došlo v polovici 15. storočia v súvislosti s husitským hnutím. Po polovici 15. storočia vznikla pristavaním múru k predchádzajúcemu jednopriestorovému interiéru dvojinteriérová prístavba s vstupom pri severozápadnej hradbe, ktorý bol neskoršie opäť zamurovaný. Výplň muriva tvorili aj tehly a zámurovka súvisela pravdepodobne už s renesančnými prestavbami na hrade. V roku 2010 pokračovala rekonštrukcia II. etapou na tzv. strednej terase horného hradu. Najmladšími objektmi odkrytými na strednej terase je fragmentárne zachovaná tehlová dlažba a fragment maltového muriva. Najprekvapujúcejším výsledkom archeologického výskumu však bolo odkrytie zvyškov mohutného lícovaného, mierne zaobleného základového muriva, ktoré nebolo počas starších výskumov zachytené. Vzhľadom na charakter muriva ako aj dispozičné riešenie je možné predpokladať, že ide o zvyšky vrcholnostredovekej veže s britom z 13. storočia, najneskôr z 1. polovice 14. storočia.
Archaeological research carried out in 2008–2009 on the site of the lower terrace of the upper part of Devín castle unearthed a previously unsuspected construction. A one-room annex had been added to the castle wall before the mid-14th century, entered by a semi-arched aperture in the castle wall, then walled-up in the mid-15th century in response to events of the Hussite revolution. In the later 15th century, the interior was expanded into two rooms with an entrance through the north-west wall, also walled up later. The masonry included bricks and the walling-up was probably associated with renaissance modifications to the castle. The second phase of the research was carried out in 2010 on the site of the central terrace of the upper castle. The most recent constructions unearthed there included floor tiles and a fragment of mortar masonry. The most surprising outcome was the disclosure of the remains of massive rounded masonry foundations, not identified previously. Judging by the character of the masonry and the layout, it may be presumed that this is part of the remains of a tower dating from the high Middle Ages, from the 13th century or the first half of the 14th century at the latest.
Summary language
Document
References:
[1] BOROVSKÝ, Š. A KOL., 1987: Vlastivedný sprievodca po Devíne . Bratislava.

[2] BÜTTNER, R.–FASSBINDER, B., 1988: Burgen und Schlöser in Niederösterreich 2. Zwischen Mödling, Purkersdorf und Klosterneuburg . Wien.

[3] JANOUCH, V., 1936: O prvom súkromnom majiteľovi kráľovského hradu Devína , Slovenský denník XIX, č. 51 z 1. 3. 1936, 2.

[4] JANOUCH, V., 1936a: Garayovci na Devíne , Slovenský denník XIX, č. 89 z 16. 4. 1936, 2.

[5] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2004: "...Iohannes Wisthub fecit castrum nomine Vridebergk...". Die Burg und ihr Hinterland am Beispiel der schlesischen Materie , Castrum Bene 7, 105–134.

[6] MENCLOVÁ, D., 1937: Stavební vývoj hradu Děvína , Bratislava XI, 23–48.

[7] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí . Praha.

[8] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov . Bratislava.

[9] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 2003: Devín. Slávny svedok našej minulosti . Bratislava.

[10] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezka 1. /A–I. / Praha.

[11] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezka 2. /J–N. / Praha.

[12] SEDLÁK, V., 1978: Mestečko Devín v stredoveku , Vlastivedný časopis 27, 169–175.

[13] SEDLÁK, V., 1978a: Devínsky hrad. Národná kultúrna pamiatka , Príroda a spoločnosť XXVII, 52–58.

[14] VARHANÍK, J., 1995: Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě  – Die Schneidetürme des Spätmittelalter in Böhmen und Mähren, AH 20, 339–353.