České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: příspěvek k terminologické diskusi

Variant title
Czech terminology for knowledge organization 40 years after: contribution to the terminological debate
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. Speciální číslo, pp. 4-23
Extent
4-23
  • ISSN
    1804-2406
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Studie reaguje na nové paradigma organizace informací a znalostí v 21. století a snaží se posoudit, zda mu ještě odpovídá česká terminologie věcného pořádání. Analyzovány a revidovány jsou tyto termíny: pořádání informací (věcné, systematické, předmětové) a selekční jazyk (předmětový, systematický). Ty byly zavedeny do české odborné terminologie především zásluhou Blahoslava Kováře v 70. letech 20. století a počátkem 21. století byly potvrzeny v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Analýza vychází ze studia teoretické literatury věnované pojmové a terminologické základně oboru. Využívá metodiku modelování a provádí komparaci Kovářova procesního modelu s návrhem aktualizovaného modelu pořádání znalostí, přizpůsobeného změněnému paradigmatu. Kovářův model chápe věcné pořádání jako subproces vstupního a výstupního zpracování v rámci lineární komunikace v informačním systému. Navržený aktualizovaný model představuje rozšířené pojetí organizace znalostí jako procesu, realizovatelného na více místech životního cyklu informace, v informačním systému i mimo něj, v nelineárním kontextu síťového prostředí.
The study responds to the new paradigms of knowledge organization in the 21st century, trying to assess whether the current Czech terminology is still corresponding to it. We analyze and review Czech equivalents to the terms: knowledge organization, subject access, classification, subject headings, and indexing language (subject, systematic). The respective terms were introduced to the Czech terminology primarily due to Blahoslav Kovář during the 1970s. Early in 2000s they have been incorporated into the Czech terminology database of library and information science (TDKIV). Our analysis is based on the study of the theoretical literature focused at conceptual and terminological principles of the field. The methodology is based on modeling; we provide a comparison of Kovář's process model with our own proposal of an updated model of knowledge organization, adapted to the changed paradigm. Kovář's model sees knowledge organization as a sub-process of input and output processing phase within the framework of linear communication in the information system. The proposed updated model presents an extended concept of knowledge organization as a process carried on during several stages of the information lifecycle, in the information system and beyond, within the context of non-linear network environment.
Document
References:
[1] ANDERSON, James D. Organization of knowledge . In: John FEATHER, Paul STURGES, ed. International encyclopedia of information and library science. 2nd ed. London: Routledge, 2003, s. 471-490. ISBN 0-415-25901-0. ISBN 978-0-415-25901-9.

[2] BROUGHTON, Vanda, HANSSON, Joacim, HJØRLAND, Birger, LÓPEZ-HUERTAS PÉREZ, María José. Knowledge organization . In: European curriculum reflections on library and information science education. Leif KAJBERG, Leif LØRRING, ed. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, 2005, [chap.] 7, s. 147. ISBN 87-7415-292-0.

[3] DAHLBERG, Ingetraut. Knowledge organization: a new science? In: Knowledge organization. 2006, 33(1), 11-19. ISSN 0943-7444.

[4] HJØRLAND, Birger. Theories of knowledge organization – theories of knowledge . In: Knowledge organization. 2013, 40(3), 169-181. ISSN 0943-7444.

[5] DAHLBERG, Ingetraut. How to improve ISKO's standing: ten desiderata for knowledge organization . In: Knowledge organization. 2011, 38(1), 68-74. ISSN 0943-7444.

[6] DAHLBERG, Ingetraut. International Society for Knowledge Organization (ISKO) . In: Marcia J. BATES a Mary Niles MAACK, ed. Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. Boca Raton (Florida): CRC Press, © 2010, s. 2941-2949. ISBN 0-8493-9711-1 (online). DOI 10.1081/E-ELIS3-120044729. |

[7] DAHLBERG, Ingetraut. Knowledge organization: its scope and possibilities . In: Knowledge organization. 1993, 20(4), 211-222. ISSN 0943–7444.

[8] GLUSHKO, Robert J., ed. The discipline of organizing . Cambridge(MA): MIT Press, 2013. ISBN 978-0-262-51850-5 (brož.). ISBN 0-262-51850-3 (brož.). 475 s.

[9] HJØRLAND, Birger. What is knowledge organization (KO)? In: Knowledge organization. 2008, 35(2-3), 86-101. ISSN 0943-7444.

[10] HODGE, Gail. Systems of knowledge organization for digital libraries: beyond traditional authority files . Washington: The Digital Library Federation, Council on Library and Information Resources, © 2000. vi, 37 s. ISBN 1-933645-06-7 (DLF). ISBN 978-1-933645-06-3 (DLF). ISBN 1-887334-76-9 (CLIR, chybné). ISBN 978-1-887334-76-1 (CLIR, chybné). Dostupné též z: http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/pub91.pdf [cit. 3. 10. 2013]

[11] ISO 704:2009. Terminology work – Principles and methods . 3rd ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2009. 65 s.

[12] JONÁK, Zdeněk, PÁLKA, Peter, SCHWARZ, Josef. Potřeby a možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání znalostí . In: Ikaros [online]. 1999, 3(1) [cit. 3. 10. 2013]. urn:nbn:cz:ik‐000255. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/255.

[13] KOVÁŘ, Blahoslav. České termíny pro pojmenování procesu věcného pořádání a jeho druhů . In: Knihovnictví a bibliografie. 1973, 2(2), 37-44; 2(3), 55-59. Příl. čas. Čtenář, 1973, 24(2); 24(5).

[14] KOVÁŘ, Blahoslav. Problémy teorie procesu věcného pořádání informací a selekčních jazyků . Praha: Univerzita Karlova, 1976. 165 [1] s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, sv. 65/1976, ISSN 0567-8307.

[15] KOVÁŘ, Blahoslav. Základy obecné metodiky věcného pořádání informací . Praha: ÚVTEI, Institut pro mimoškolní vzdělávání, 1978. 65 s. Metodické letáky, sv. 130.

[16] SECHSER, Otto, MOJŽÍŠEK, Josef, KÖNIGOVÁ, Marie. Selekční jazyk a jeho popis . Praha: ÚVTEI, 1968. 219 s.

[17] SCHWARZ, Josef. Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie: poznatky z tvorby České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy . In: Národní knihovna, 2003, 14(1), 21-41. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0301/0301021.html.

[18] SILVA, Armando Malheiro da, RIBEIRO, Fernanda. Documentation / information and their paradigms: characterization and importance in research, education, and professional practice . In: Knowledge organization. 2012, 39(2), 111-124. ISSN 0943-7444.

[19] SOUZA, Renato Rocha, TUDHOPE, Douglas, ALMEIDA, Maurício Barcellos. Towards a taxonomy of KOS: dimensions for classifying knowledge organization systems . In: Knowledge organization. 2012, 39(3), 179-192. ISSN 0943-7444.

[20] UHLÍŘ, Zdeněk. Terminologie a pojmy v čase paradigmatických změn . In: Národní knihovna. 2003, 14(4), 236-244. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online).