Digitization practices at Lithuanian museums after the LIMIS implementation (2008–2017)

Title: Digitization practices at Lithuanian museums after the LIMIS implementation (2008–2017)
Variant title:
  • Digitalizační postupy v litevských muzeích po implementaci LIMIS (2008–2017)
Author: Kimura, Aya
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 19-33
Extent
19-33
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study focuses on LIMIS (Lithuanian Integral Museum Information System) and Lithuanian public museums, in order to examine the effect of theory to practices of digitization. The complete survey of Lithuanian public museum is conducted (N=69), and the official statistics of Lithuanian museums is referred. The first analysis, Wilcoxon signed-rank test to examine the improvement of digitization environment in subjected museums after LIMIS implementation; as a result, the environment statistically significantly improved between 2008 and 2017. The second analysis, multivariate analysis of covariance (ANCOVA) examines the key factors for the quantity of digitization; as a total result amount of budget for each museum matters for an annual and total number of digitized exhibits. The discussion draws that LIMIS improved the practices of Lithuanian museum, though the significance of digitization in museums is still unstable.
Tato studie se zaměřuje na LIMIS (Litevský integrální muzejní informační systém) a veřejná muzea v Litvě za účelem zkoumání vlivu teorie na praxi digitalizace. Studie uvádí kompletní přehled všech litevských veřejných muzeí zahrnutých do výzkumu (N=69) a také oficiální statistiku týkající se litevských muzeí. Jako první byl pro analýzu použit Wilcoxonův párový test, který měl prozkoumat zlepšení podmínek digitalizace v daných muzeích po zavedení LIMIS; výsledky ukázaly, že mezi lety 2008 a 2017 nastalo statisticky významné zlepšení sledovaného ukazatele. Druhá použitá analytická metoda, multivariantní analýza kovariace (ANCOVA), zkoumá faktory, které jsou klíčové z hlediska kvantity digitalizace; celkový výsledek ukázal, že roční i celkový úhrn digitalizovaných muzejních exponátů závisí primárně od výše rozpočtu jednotlivých muzeí. Ze závěrečné diskuse plyne, že LIMIS přispěl k zlepšení praxe litevského muzejnictví, i když význam digitalizace v muzeích je stále nestabilní.
References
[1] Assessment Report on the Coordination of Digitisation in Europe [online]. Ministerial Network for Valorising Activities in Digitisation Plus, 2005 [accessed 2018-08-23]. Available from www: http://www.minervaeurope.org/publications/assessment.pdf.

[2] BLUME, Jonas. Exploring the Potentials and Challenges of Virtual Distribution of Contemporary Art. In Digital Environments [online]. Transcript Verlag, 2017 [accessed 2018-08-26], Ethnographic Perspectives Across Global Online and Offline Spaces, pp. 97–116. Available from www: https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxrxw.10. ISBN 978-3-8376-3497-6.

[3] Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo [online]. Lietuvos Dailės Muziejus, 26 February 2010 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.366735?jfwid=q8i88mcvg.

[4] Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo [online]. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 25 August 2005 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E680D9093843/TAIS_391209.

[5] Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo [online]. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 20 May 2009 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.077D07A447E9/TAIS_389331.

[6] Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 933 "Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo" pakeitimo [online]. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 10 November 2010 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94218884CE22.

[7] Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 933 "Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo" pakeitimo [online]. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 17 January 2011 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7A9EE12C88C5.

[8] Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo [online]. Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija, 16 December 2005 [accessed 2018-08-24]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4F13D66ADB6/EGlRZCsFMm.

[9] Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą "Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose" ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto "Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose" parengimui [online]. Lietuvos Respublikos Kultūros Ministras, 7 July 2009 [accessed 2018-08-23]. Available from www: http://www.emuziejai.lt/wpcontent/uploads/2013/02/Del_LIMIS_diegimo_20111108_IV_6752.pdf.

[10] Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano patvirtinimo [online]. Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija, 10 November 2015 [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3a3a240886611e5b7eba10a9b5a9c5f/uHTlvzmgwm.

[11] Characterising online museum users: a study of the National Museums Liverpool museum website International Journal on Digital Libraries [online]. 2018 [accessed 2018-08-26]. ISSN 1432-1300. DOI 10.1007/s00799-018-0248-8 |

[12] JONES, Michael. From catalogues to contextual networks: reconfiguring collection documentation in museums Archives and Records [online]. 2018, vol. 39, no. 1, pp. 4–20. ISSN 2325-7962. DOI 10.1080/23257962.2017.1407750 |

[13] KAPLERIS, Ignas. Information and communication technologies (ICT) transference in Lithuanian museums [online]. 2014 [accessed 2018-08-12]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131396.

[14] KEITH, Timothy Z. Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling. London: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-81195-9.

[15] KING, Laura, James F. STARK a Paul COOKE. Experiencing the Digital World: The Cultural Value of Digital Engagement with Heritage Heritage & Society [online]. 2016, vol. 9, no. 1, pp. 76–101. ISSN 2159-032X. DOI 10.1080/2159032X.2016.1246156 |

[16] Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatų patvirtinimo. [online]. Lietuvos Dailės Muziejus, 7 July 2017 [accessed 2018-08-25]. Available from www: http://old.ldm.lt/LDM/PDF/V.1-46.pdf.

[17] Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas [online]. Lietuvos Respublikos Seimas, 8 June 1995 [accessed 2018-08-23]. Available from www: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.863886C4199F/RIhKcePrma.

[18] MASON, David D. M. and Conal MCCARTHY. Museums and the culture of new media: an empirical model of New Zealand museum websites Museum Management and Curatorship [online]. 2008, vol. 23, no. 1, pp. 63–80. ISSN 0964-7775. DOI 10.1080/09647770701865386 |

[19] MENNA, Fabio and Erica NOCERINO. Hybrid survey method for 3D digital recording and documentation of maritime heritage Applied Geomatics [online]. 2014, vol. 6, no. 2, pp. 81–93. ISSN 1866-928X. DOI 10.1007/s12518-011-0074-9 |

[20] Metadata management, interoperability and Linked Data publishing support for Natural History Museums International Journal on Digital Libraries [online]. 2014, vol. 14, no. 3, pp. 127–140. ISSN 1432-1300. DOI 10.1007/s00799-014-0114-2 |

[21] MOHNS, William H. The Digital Archive and Catalogues of the Vanuatu Cultural Centre: Overview, Collaboration and Future Directions. In Working Together in Vanuatu [online]. ANU Press, 2011 [accessed 2018-08-26], Research Histories, Collaborations, Projects and Reflections, pp. 141–150. Available from www: https://www.jstor.org/stable/j.ctt24h3dg.23. ISBN 978-1-921862-34-2.

[22] MUKIENĖ, Danutė. Lithuania: The Development of the Lithuanian Integral Information System for Automated Stocktaking, Digitisation, Preservation, Search, and Access to Museum Assets. Uncommon Culture, 2010, vo. 1, no. 1, pp. 136–141. ISSN 2083-0599.

[23] Museum Definition – ICOM. In International Council of Museums [online]. [accessed 2018-08-23]. Available from www: https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museumdefinition/.

[24] Muziejai ir galerijos | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija [online]. Muziejų, Bibliotekų Ir Archyvų Skyrius [accessed 2018-08-23]. Available from www: http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/muziejai-ir-galerijos.

[25] PARRY, Ross. Digital heritage and the rise of theory in museum computing Museum Management and Curatorship, 2005, vol. 20, no. 4, pp. 333–348. ISSN 0964-7775. DOI 10.1016/j.musmancur.2005.06.003 |

[26] Progress report of the National Representatives Group: coordination mechanisms for digitisation policies and programmes 2002 [online]. European Commission: The Information Society Directorate-General, 2003 [accessed 2018-08-23]. Available from www: http://www.minervaeurope.org/publications/globalreport/globalreppdf02/appendici.pdf.

[27] LAUŽIKAS, Rimvydas and Regina VARNIENĖ-JANSSEN. Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui. Informacijos mokslai, 2014, vol. 69, pp. 118–143. ISSN 1392-1487.

[28] RINDZEVIČIŪTĖ, Eglė. Post-Soviet transformation of Lithuanian state cultural policy: the meanings of democratisation International Journal of Cultural Policy [online]. 2012, vol. 18, no. 5, pp. 563–578. ISSN 1028-6632. DOI 10.1080/10286632.2012.718916 |

[29] TAYLOR, Joel and Laura Kate GIBSON. Digitisation, digital interaction and social media: embedded barriers to democratic heritage International Journal of Heritage Studies [online]. 2017, vol. 23, no. 5, pp. 408–420. ISSN 1352-7258. DOI 10.1080/13527258.2016.1171245 |

[30] VALTYSSON, Bjarki. Europeana. Information, Communication & Society [online]. 2012, vol. 15, no. 2, pp. 151–170. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2011.586433 |

[31] WACHOWIAK, Melvin J. and Basiliki Vicky KARAS. 3d Scanning and Replication for Museum and Cultural Heritage Applications Journal of the American Institute for Conservation [online]. 2009, vol. 48, no. 2, pp. 141–158. ISSN 0197-1360. DOI 10.1179/019713609804516992 |

[32] WILCOXON, Frank. Individual Comparisons by Ranking Methods Biometrics Bulletin [online]. 1945, vol. 1, no. 6, pp. 80–83. ISSN 0099-4987. DOI 10.2307/3001968 |

[33] WU, Shao-Chun. Systems integration of heterogeneous cultural heritage information systems in museums: a case study of the National Palace Museum International Journal on Digital Libraries [online]. 2016, vol. 17, no. 4, pp. 287–304. ISSN 1432-5012, 1432-1300. DOI 10.1007/s00799-015-0154-2 |

[34] Europeana Collections. In Europeana Collections [online]. [accessed 2018-08-25]. Available from www: https://www.europeana.eu/portal/?locale=en.

[35] IRIS [online]. [accessed 2018-08-23]. Available from www: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/limis.htm.

[36] LIMIS – Muziejinių vertybių skaitmeninimas [online]. [accessed 2018-08-25]. Available from www: http://www.emuziejai.lt/limis/.

[37] Paieška – epaveldas.lt [online]. [accessed 2018-08-25]. Available from www: http://www.epaveldas.lt/home.

[38] Welcome – LIMIS [online]. [accessed 2018-08-23]. Available from www: https://www.limis.lt/en/pradinis.

[39] Welcome to Europeana Collections. In Europeana Collections [online]. [accessed 2018-08-23]. Available from www: https://www.europeana.eu/portal/en/about.html.