Idea otroctví v dějinách evropského a severoamerického myšlení

Author: Hrubec, Marek
Source document: Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. [88]-92
Extent
[88]-92
  • ISSN
    1212-9097
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Text se zaměřuje na ideu otroctví v dějinách evropského a severoamerického myšlení. Věnuje se souboru šestnácti esejí Zotročení svobodou (2010), v němž Petr Bláha mapuje pojetí otroctví u vybraných filosofů v těchto dějinách a koncentruje se zejména na myšlenky autorů evropského kánonu. Postupuje chronologicky, začíná tradičně od antiky a pokračuje až do 20. století. K autorům, kteří měli na Bláhovo stanovisko největší formativní vliv, patří novověcí filosofové, s nimiž sdílí jak témata, tak do velké míry i přístup k nim. S tím souvisí i zájem o ideu svobody, která do určité míry stála v opozici k ideji otroctví. Odtud ve svém paradoxním důsledku pochází myšlenka "zotročení svobodou".
The text deals the idea of slavery in the history of European and North American thinking. It focuses on the set of sixteen essays Enslaved by Freedom, in which Petr Bláha maps a concept of slavery in the writings of selected philosophers and concentrates mainly on the ideas of the European canon. It proceeds chronologically in the traditional way from antiquity and continues until the 20th century. The authors, with the most formative influence on Bláha's thinking, are early modern philosophers with whom he shares both themes and the style of writing. It is related to the interest in the idea of freedom, which, to some extent, stood in opposition to the idea of slavery. It is the paradoxical source of the idea of "enslaved by freedom."
Document
References:
[1] Bláha, P. (2010) Zotročení svobodou . 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.