Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku

Variant title
Übersicht des bisherigen Standes der Erforschung von Befestigungen aus dem 11. bis Anfang des 16. Jh. in Mähren und Schlesien — Burgwälle und Burgen
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 147-198
Extent
147-198
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Adámek, F., 1972: Archeologický příspěvek k dějinám hradu Blanska , Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku 4, 54-59.

[2] Anonymus, 1947: Blatné hradisko v Kylešovicích , ISStAÚ II, č. 3, 3.

[3] Antošová, D., 1966: Hrad Cimburk . Brno.

[4] Antošová, D., 1968: Templštejn . Brno.

[5] Baletka, L., 1972: Nálezy loštické keramiky na Valašsku a Záhoří , Práce Vlastivědného ústavu Vsetín, 21-22.

[6] Bartušek, A., 1956: Bítov. Státní hrad a okolí . Praha.

[7] Bartušek, A. – Svoboda, K., 1956: Buchlov, státní hrad a okolí . Praha.

[8] Bílý, J., 1937: Nálezy na Velkém Újezdě , HP XIV, 32.

[9] Bistřický, J., 1979: Datování Zdíkovy listiny , Mikulovská sympozia 78, 33-35. Praha.

[10] Bistřický, J., 1979a: Dva příspěvky k dějinám Olomouce ve 13. stol. , Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 4, 109-127.

[11] Bistřický, J., 1979b: Ke genezi města v Olomouci , Folia historica Bohemica 1, 225-230.

[12] Bistřický, J., 1979c: Několik poznámek ke genezi města Olomouce , Historická Olomouc a její současné problémy (II.), 7-11. Olomouc.

[13] Bláha, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 5-36.

[14] Bláha, J., 1973: Poslední archeologické příspěvky k nejstarším dějinám Kroměříže (okr. Kroměříž) , PV 1972, 74-75. Brno.

[15] Bláha, J., 1975: Nálezy při rekonstrukci zámku v Telči r. 1972 (okr. Jihlava) , PV 1974, 72. Brno.

[16] Bláha, J., 1977: Poznámky k počátkům a vývoji osídlení olomouckého podhradí . In: Středověká archeologie a studium počátku měst, 28-35. Praha.

[17] Bláha, J., 1977a: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí , ArchH 2, 44-58.

[18] Bláha, J., 1979: Úvod do problematiky slovanského osídlení Olomouce, Historická Olomouc a její současné problémy . Acta UPO-Facultas philosophica, Philosophica–Aesthetica 5, 85-94. Praha. (Dále cit. Historická Olomouc a její současné problémy (I.).

[19] Bláha, J., 1980: K počátkům raně – a vrcholněstředověké Olomouce . In: Hrady a hrádky v ČSSR. Tézy referátov, 12-14. Košice-Zlatá Idka.

[20] Bláha, J., 1980a: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů , VVM XXXII, 301-311.

[21] Blekta, J., 1934: Smilovo hradisko a Starý Plumlov , Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané XI, 9-31.

[22] Blekta, J., 1936: Ježův hrad , Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané XIII, 61-71.

[23] Bolina, P., 1980: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě , ArchH 5, 267-276.

[24] Borkovský, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat . Praha.

[25] Břeclavsko 1969: Břeclavsko . Vlastivěda moravská. Brno.

[26] Burian, V., 1970: Historickoarcheologický výzkum hradu Tepence (Jívová, o. Olomouc) v letech 1968–1969 , Zprávy VÜ v Olomouci č. 147, 2-10.

[27] Burian, V., 1970a: Výzkum hradu Tepence v roce 1969 (katastr Jívová, okr. Olomouc) , PV 1969, 33-34. Brno.

[28] Burian, V., 1970b: Zjišťovací výzkum hradu Tepence (Jívová) (okr. Olomouc) , PV 1968, 61-63. Brno.

[29] Burian, V., 1971: Nález mladohradištní keramiky na olomouckém Předhradí , AR XXIII, 751-753.

[30] Burian, V., 1971a: Třetí archeologická kampaň na hradě Tepenci (Jívová, o. Olomouc) , Zprávy VÚ v Olomouci č. 150, 2-6.

[31] Burian, V., 1971b: Výzkum hradu Tepence (obec Jívová) roku 1970 (okr. Olomouc) , PV 1970, 65-68. Brno.

[32] Burian, V., 1972: Historickoarcheologický výzkum hradu Tepence roku 1971 , Zprávy VÚ v Olomouci č. 156, 7-9.

[33] Burian, V., 1972a: Výzkum středověké akropole hradiska Tepenec v roce 1971 (obec Jívová) (okr. Olomouc) , PV 1971, 117-119. Brno.

[34] Burian, V., 1973: Nálezy na středověkém hradisku Tepenec, obec Jívová (okres Olomouc) , PV 1972, 83-84. Brno.

[35] Burian, V., 1974: K moravským nálezům kostěného obložení sochy kuše ze 14. a 15. století , Zprávy VÚ v Olomouci č. 170, 16-19.

[36] Burian, V., 1975: Příspěvek k nejstarší historii olomouckého Předhradí (Středověké nálezy v byv. Mariánské ulici) , VVM XXVII, 269-282.

[37] Burian, V., 1978: Zánik středověké akropole Tepenec u Jívové (okr. Olomouc) , PV 1976, 95. Brno.

[38] Burian, V., 1979: Rozbor nálezů hřebů z hradu Tepence u Jívové a Kartouzy v Dolanech (1340—1425) , Zprávy VÚ v Olomouci č. 202, 21-31.

[39] Burian, V., 1979a: Tepenec – Karlův moravský hrad, Historická Olomouc a její současné problémy (II.) , 12-15. Olomouc.

[40] Burian, V., 1979b: Tepenec — moravský hrad markraběte Karla , Umění XXVII, 245—249.

[41] Burian, V., 1980: Ojedinělé nálezy na hradisku Tepenci u Jívové (okr. Olomouc) , PV 1977, 112-113. Brno.

[42] Burian, V., 1980a: Nálezy jezdeckých třmenů z období 1340–1425 na hradě Tepenci a dolanské Kartouze , Zprávy VÚ v Olomouci č. 212, 25-28.

[43] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae I . Praha 1904–1907;

[44] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae II . Praha 1912 (ed. G. Friedrich).

[45] Cejnková, D., 1980: Archeologický výzkum starobrněnského kláštera , ArchH 5, 335-337.

[46] Coufalík, J., 1975: Nálezy na hradě Cimburku u Koryčan (okr. Kroměříž) , PV 1974, 68-69. Brno.

[47] Čáp, A., 1938: Vykopávky u sv. Jiří v Přerově , Ročenka městského musea v Přerově II, 3-20.

[48] Čechová, G., 1978: Úsobrnská celnice. Příspěvek k historii Trstenické stezky . In: In memoriam Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických, 25-40. Praha.

[49] Čerešňák, B. a kol., 1980: Přehled dějin Moravy I. Od Velké Moravy do husitské i revoluce (skripta FF UJEP) . Brno.

[50] Černohorský, K., 1965: K problematice Dolních Věstonic v časném středověku , ČMM L, 63-107.

[51] Černý, E., 1966: Neznámé opevnění u Ježkovic , MzP IV, 38-39.

[52] Červinka, I. L., 1896: Pravěká hradiska na Moravě . Kroměříž.

[53] Červinka, I. L., 1902: Morava za pravěku . Brno.

[54] Červinka, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská . Brno.

[55] Červinka, I. L., 1939: Slované na Moravě – Moravané , rkp. AÚ ČSAV Brno. Brno.

[56] Červinka, I. L., 1942: Kde stával hrad Podivín? , Sborník velehradský, NR XIII, 14-18.

[57] Červinka, I. L., 1948: Hradiště a Velehrady na Moravě . Uherské Hradiště.

[58] Čižmář, M., 1970: Ježův hrad u Vícova , Štafeta 2, č. 2, 16-17.

[59] Čižmář, M., 1970a: Středověká kolkovaná značka z Ježova hradu , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 37-41.

[60] Čižmář, M., – Stuchlík, S., 1971: Velatické hradisko "Réna" u Ivančic , SPFFBU E 16, 119—126.

[61] Čižmářová, J., 1980: Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno-město) , PV 1977, 81. Brno.

[62] Dohnal, V., 1974: Sondáž na dómském návrší v Olomouci (okr. Olomouc) , PV 1973, 106-111. Brno.

[63] Dohnal, V., 1975: Pokračování sondáže na dómském návrší v Olomouci , PV 1974, 86-91. Brno.

[64] Dohnal, V., 1975a: Výzkum Rajského dvora u olomouckého dómu , PV 1974, 67-68. Brno.

[65] Dohnal, V., 1977: Beendigung der Grabung des Paradieshofes bei dem Dom von Olomouc , PV 1975, 74—76. Brno.

[66] Dohnal, V., 1977a: Výzkumná a sbírkotvorná činnost archeologického oddělení olomouckého muzea v letech 1974–1975 , Zprávy ÚV v Olomouci č. 189, 13-26.

[67] Dohnal, V., 1978: Průzkum studny na rajském dvoře u olomouckého dómu , PV 1976, 83-84. Brno.

[68] Dohnal, V., 1980: Stopy mladohradištního sídliště v Přerově , PV 1977, 80-81. Brno.

[69] Dohnal, V., 1980a: Zjišťovací sondáž na Křížkovského ulici v Olomouci , PV 1977, 91. Brno.

[70] Dokládal, M. – Kouřil, V., 1971: Antropologický rozbor kosterního materiálu z románského kostela v Přibyslavicích, okres Třebíč , Sborník Přírodovědeckého klubu při Západomoravském muzeu v Třebíči 8, 3-18.

[71] Dostál, B., 1961: Velkomoravská hradiště a pohřebiště a otázka moravských kmenů , SbČSSA 1, 15—20.

[72] Dostál, B., 1961a: Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů , SPFFBU E 6, 97-126.

[73] Dostál, B., 1963: Skleněné prsteny ze Znojma . In: Sborník II. Fr. Vildomcovi k pětaosmdesátinám, 73-75. Brno.

[74] Dostál, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě . Praha.

[75] Dostál, B., 1968: K prehistorii a protohistorii Břeclavi . In: Břeclav, dějiny města, 9-44. Břeclav.

[76] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec . Brno.

[77] Dostál, B., 1978: Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska , VVM XXX, 129-157.

[78] Dřímal, V. – Peša, V. a kol., 1969: Dějiny města Brna 1 . Brno.

[79] Durdík, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu , ArchH 2, 221-228.

[80] Durdík, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.–13. století , ArchH 3, 41-52.

[81] Durdík, T., 1979: Vývoj hradů 13. století v Čechách , Folia historica Bohemica 1, 177-191.

[82] Durdík, T., 1980: K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách , ArchH 5, 259-265.

[83] Durdík, T., 1982: Heslo hrad . In: Encyklopedie čsl. archeologie, v tisku. Praha.

[84] Ehm, J. – Jelínek, J. – Wagner, J., 1972: Československé hrady a zámky . Praha.

[85] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995–1310 . Praha.

[86] FRB: Fontes rerum Bohemicarum II . Praha 1874 (ed. J. Emler).

[87] Friedl, A., 1966: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu . Praha.

[88] Gardavský, Z., 1959: Omyly a skutečnost hradu Helfštýna , Sborník (SLUKO) Vlastivědného musea v Olomouci V, odd. B, spol. vědy, 159-207.

[89] Gardavský, Z., 1962: Hrady a zámky severozápadní Moravy . Ostrava.

[90] Goš, V., 1970: Die Entwicklung der jungburgwallzeitlichen Besiedlung in der Gegend von Mohelnice . Vývoj mladohradištního osídlení na Mohelnicku, ČMM LV, 37-46.

[91] Goš, V., 1971: Slovanské hradiště u Stavenic na severní Moravě , SPFFBU E 16, 225-228.

[92] Goš, V., 1972: Severní Morava za vlády Přemyslovců , Severní Morava 22, 15-24.

[93] Goš, V., 1974: Sbírka vlastivědného kroužku v Moravičanech (okr. Šumperk) , Zprávy ČSSA při ČSAV XVI, seš. 5-6, 69-112.

[94] Grepl, E., 1975: Pět let výzkumů na hradě Starém Jičíně , Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 16, 19-24.

[95] Hanák, K., 1939: Nález zbytků románského kostela na mor. Slovácku , Sborník velehradský NŘ X, 23-25.

[96] Hasoň, Z., 1979: Archeologické nálezy z hradu Blanseku (okres Blansko) , VVM XXXI, 177-181.

[97] Hašek, V. – Měřinský, Z., 1980: Aplikace geofyzikálních metod a výzkumné práce na hradišti "Petrova louka" u Strachotína (okr. Břeclav) v roce 1979 . In: Sborník referátů konference v Liblicích 1979, v tisku.

[98] Havlík, L., 1952: Počátky historického Znojemska , VVM VII, 108-121.

[99] Havlík, L., 1956: Znojmo. Z minulosti města a jeho památek . Brno.

[100] Havlík, L., 1963: Staří Slované v rakouském Podunají v době od 6. do 12. století , Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, roč. 73, seš. 9. Praha.

[101] Havlík, L., 1978: Morava v 9.–10. století. K problematice politického postavení, sociální a vládní struktury a organizace , Studie ČSAV č. 7. Praha.

[102] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10.–13. století v Čechách. Problematika jejich studia a výsledky dosavadního výzkumu , AR XXVIII, 279-290.

[103] Hejna, A., 1978: Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.–13. století , ArchH 3, 75-82.

[104] Hilmera, J. – Rokyta, H., 1963: Hrady a zámky . Sborník krátkých monografií o hradech a zámcích v českých zemích. Praha.

[105] Himmelová, Z., 1980: Pokračování středověkého výzkumu v areálu starobrněnského kláštera (okr. Brno-město) , PV 1977, 98. Brno.

[106] Horsák, A., 1940: Průkop Valu v Kunovicích , Sborník velehradský, NŘ XI, 86-87.

[107] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské . Praha.

[108] Hosák, L., 1959: Územní rozsah hradských obvodů moravských v 11. až 13. století . In: Pocta Zdeňku Nejedlému, Sborník University Palackého v Olomouci, 141-151.

[109] Hosák, L., 1961–1964: Příspěvek k počátkům poddanských měst , VVM XVI, 32-49.

[110] Hosák, L., 1968: Od nejstaršího pramenného údobí do husitských válek . In: Břeclav, dějiny města, 45-62, Břeclav.

[111] Hosák, L., 1970: Dějiny Přerova v době předhusitské . In: Dějiny města Přerova, 1. díl, 127-146. Přerov.

[112] Hosák, L., 1972: Hrad Brníčko na Zábřežsku , Severní Morava 24, 19-24.

[113] Hosák, L. – Nevřiva, O. – Švestka, J., 1959: Dějiny města Podivína . Brno.

[114] Hrabová, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století . Praha.

[115] Hrady a zámky v Československu 1975: Hrady a zámky v Československu . Výběrová bibliografie. Brno.

[116] Hrady, hradní zříceniny a tvrze Severomoravského kraje 1977: Hrady, hradní zříceniny a tvrze Severomoravského kraje (Památky zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek) . Ostrava.

[117] Hrubý, Václav, 1936: Tři studie k české diplomatice . Brno.

[118] Hrubý, Vilém, 1941: Osídlení uherskohradišťského okresu v době hradištní , Sborník velehradský, NR XII, 55-64.

[119] Hrubý, Vilém, 1959: Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětiman , ČMM XLIV, 19-70. V roce 1961 vyšlo též jako samostatná publikace.

[120] Hrubý, Vilém, 1961: Staroslovanské Brno I. Úvod a soupis materiálu , Brno v minulosti a dnes 3, 130-148.

[121] Hrubý, Vilém, 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad . Praha.

[122] Hrubý, Vilém, 1972: Antiqua civitas-Veligrad, Monumentorum tutela . Ochrana pamiatok 8, 57-108.

[123] Hrubý, V. a kol. (Hochmanová V.–Kalousek F.–Pavelčík J. a J. a kol.), 1956: Přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit Gottwaldovského kraje. Díl 1 . Gottwaldov.

[124] Hubala, E., 1965: Burgen und Schlösser in Mähren . Frankfurt am Main.

[125] Hudec, A., 1971: Durana-pověsti a skutečnost (o místě hradu nad Úsobrnem) , Malá Haná VII, 29-33.

[126] Hurt, R., 1969: Osídlení Břeclavska v historické epoše , JM 5,5-18.

[127] Hurt, R., 1972: O poloze starého kostela Panny Marie na Starém Brně , ČMM LVII, 221-229.

[128] Chaloupka, G., 1965: K nejstarším dějinám Starého Brna , Brno v minulosti a dnes 7, 142-150.

[129] Chaloupka, G., 1968—1969: Znojmo do počátku 14. století , ČMM LIII/LIV, 89-142.

[130] Janošík, R., 1978: Hradiště Landek nad soutokem řeky Odry s Ostravicí , Oderský mlýn, 14-16.

[131] Janšák, S., 1931: Staré osídlenie Slovenska , SbMSS XXV, 7-65.

[132] Jašková, M., 1970: Archeologické nálezy z Přerova . In: Dějiny města Přerova, I. díl, 115-126. Přerov.

[133] Jašková, M., 1973: Nález mladohradištního hrobu v Přerově (okr. Přerov) , PV 1972, 65. Brno.

[134] Jašková, M., 1975: Hroby ze střední doby hradištní v Přerově (okr. Přerov) , PV 1974, 49-50. Brno.

[135] Jisl, L., 1952: Slovanský kmen Holasiců ve světle archeologických nálezů , ČS1M B II, 33-64.

[136] Jisl, L., 1954: Zpráva o výzkumu hradiště "Starý Těšín" v r. 1952 , Zprávy Okresního musea v Českém Těšíně, duben, 1-2.

[137] Jisl, L., 1957: Zpráva o výzkumu hradiště "Starý Těšín" r. 1954 , Zprávy Okresního musea v Českém Těšíně, leden, 1-2.

[138] Jisl, L., 1966: Bourgwall "Starý Těšín" á Podobora (Moravie) . In: Investigations Archéologiques en Tchécoslovaquie, 241-242. Prague.

[139] Kalousek, F., 1955: Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě , SPFFBU C 2, 9-30.

[140] Kašička, F., 1973: Hrad Boskovice v minulosti a dnes , Památková péče 33, 216-226.

[141] Klanica, Z., 1967: Předvelkomoravský horizont v Mikulčicích a jeho vztahy k Podunají , AR XIX, 686-692.

[142] Klanica, Z., 1968: Zur Frage der Anfänge des Burgwalls "Valy" bei Mikulčice , AR XX, 626-644.

[143] Klanica, Z., 1974: Mladohradištní pohřebiště v Hodoníně (okr. Hodonín) , PV 1973, 74. Brno.

[144] Knies, J., 1894: Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Moravě , ČL III, 449-468, 545-549.

[145] Kohoutek, J., 1979: Předběžná zpráva o výzkumu hradu Brumova , ArchH 4, 141-147.

[146] Kohoutek, J., 1980: Výzkum hradu Brumova-výsledky sezón 1978 a 1979 . In: Hrady a hrádky v ČSSR. Tézy referátov, 46-47. Košice-Zlatá Idka.

[147] Konečný, L., 1975-1976: Nejstarší politicko-církevní ústředí Moravy , SPFFBU F 19-20, 9-22.

[148] Konečný, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obran u Brna , ArchH 2, 229-238.

[149] Konečný, L., 1978: Emporové rotundy s válcovou věží , Umění XXVI, 385-414.

[150] Konečný, L. – Bláha, J., 1975: Zjišťovací průzkum rotundy v Jemnici (okr. Třebíč) , PV 1974, 57-58, Brno.

[151] Konečný, L. – Merta, J., 1975: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova (okr. Blansko) , PV 1974, 69-70. Brno.

[152] Konečný, L. – Merta, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova , ArchH 1, 231—252.

[153] Konečný, L. – Merta, J., 1977–1978: Odkryv kachlových kamen na drobné středověké fortifikaci pod Novým Hradem, okr. Blansko , SPFFBU E 21-22, 44-45.

[154] Konečný, L. – Merta J., 1980: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova , ArchH 5, 305-319.

[155] Konečný, L. – Merta, J., 1980a: Teplovzdušná topeniště na Moravě , Sborník Technického muzea v Brně 3, 121-127.

[156] Kordiovský, E., 1972: Počátky Břeclavě ve světle historických pramenů , Malovaný kraj 8, č. 5, 4-5, 8, č. 6, 5.

[157] Kordiovský, E., 1974: Přehled archeologických lokalit a nálezů z doby hradištní na Kloboučku (okres Břeclav) , JM 10, 13-21.

[158] Kordiovský, E., 1980: Mladohradištní objekt z Břeclavi (okr. Břeclav) , PV 1977, 81-82. Brno.

[159] Kordiovský, E.—Unger, J., 1972: Mladohradištní a středověké nálezy na břeclavském zámku (okr. Břeclav) , PV 1971, 101. Brno.

[160] Kos, O. – Koštuřík, P., 1972: Výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1971 (okr. Třebíč) , PV 1971, 36-37. Brno.

[161] Kos, O. – Koštuřík, P., 1973: Archeologický výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1972 (okr. Třebíč) , PV 1972, 20-21. Brno.

[162] Kos, O. – Koštuřík, P., 1973–1974: Sídlištní objekty z výzkumné sezóny 1971 na hradisku u Kramolína , SPFFBU E 18-19, 195-209.

[163] Kos, O. – Koštuřík, P., 1974: Třetí výzkumná sezóna na hradisku u Kramolína (okr. Třebíč) , PV 1973, 105-106. Brno.

[164] Kos, O. – Koštuřík, P., 1975: Výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1974 (okr. Třebíč) , PV 1974, 91-92. Brno.

[165] Kos, O. – Koštuřík, P., 1978: Výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1976 (okr. Třebíč) , PV 1976, 19. Brno.

[166] Koštuřík, P., 1974: Hradisko u Kramolína ve světle archeologických nálezů , Universitas č. 3, 48-56.

[167] Koštuřík, P. – Kos, O., 1980: Sedmá výzkumná sezóna na hradisku u Kramolína (okr. Třebíč) , PV 1977, 113. Brno.

[168] Kouřil, P., 1976: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku , VVM XXVIII, 215-217.

[169] Kouřil, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě , ArchH 3, 131-145.

[170] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu (železné předměty) , ArchH 4, 129-140.

[171] Kouřilová, D., 1977: Stavební vývoj tvrze v Kralicích nad Oslavou , VVM XXIX, 151-165.

[172] Král, J., 1966: Slovanské hradisko v Opavě-Kylešovicích , PV 1965, 72-73. Brno.

[173] Krzemieńska, B., 1979: Boj knížete Břetislava I, o upevnění českého státu (1039 až 1041) , Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, roč. 89, seš. 5. Praha.

[174] Kšír, J., 1970: Nejstarší zděná hradba kolem olomouckého hradu , Památková péče 30, 193-203.

[175] Kučera, M., 1974: Problémy vzniku a vývoja feudalizmu na Slovensku , Historický časopis 22, 541-564.

[176] Kučera, M., 1974a: Slovensko po páde Velkej Moravy , Bratislava.

[177] Kudělka, Z., 1954: Pernštejn. Státní hrad a okolí . Praha.

[178] Kudělka, Z. a kol., 1977—1978: Výzkum románské architektury na Moravě I (K výzkumnému úkolu státního plánu A VIII-4-13-1/3) , SPFFBU F 21-22, 39-12.

[179] Kühn, F., 1977: Obilí z hradu Rokštýn u Luk nad Jihlavou (okr. Jihlava) , PV 1975, 93-94. Brno.

[180] Líbal, D., 1979: Výtvarné a Časové zařazení oken románského Přemyslovského paláce v Olomouci , Historická Olomouc a její současné problémy (I.), 59-65, Praha.

[181] Mackerle, J., 1957: Provincie Úsobrnská , Severní Morava 2, 23-26.

[182] Mackerle, J., 1957a: Staromoravské hradisko u Radkova , AR IX, 419-424.

[183] Matějek, F., 1968: Záhada Sekirkostel-Podivín (Lokalizace míst po ztroskotání Velkomoravské říše) , ČMatMor LXXXVII, 245-254.

[184] Mencl, V., 1957: Románská Pustiměř , Zprávy Okresního vlastivědného muzea ve Vyškově, č. 4, leden.

[185] Mencl, V., 1964: Hrad Špilberk a jeho stavební typ , Památková péče 24, 102-114.

[186] Mencl, V. – Vasiliak, E., 1970: Města, hrady a zámky . Praha.

[187] Menclová, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdněgotickou fortifikační architekturu , Umění IX, 433-471.

[188] Menclová, D., 1964: Hrad Cornštejn . Brno.

[189] Menclová, D., 1965: Zubštejn . Brno.

[190] Menclová, D., 1966: Děvičky . Brno.

[191] Menclová, D., 1970–1971: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen , SPFFBU F 14-15, 97-127.

[192] Menclová, D., 1971: Frejštejn . Brno.

[193] Menclová, D., 1971a: Hrad Hukvaldy . Frýdek-Místek.

[194] Menclová, D., 1972: České hrady, díl první . Praha.

[195] Menclová, D., 1972a: České hrady, díl druhý . Praha.

[196] Menclová, D. a kol. (Gardavský Z.–Panoš V.), 1961: Helfštejn. Státní hrad a památky v okolí . Praha.

[197] Menclová, D. a kol. (Pleva V. – Straková T. – Procházka J. – Skuta V. – Nováková M.), 1963: Hukvaldy. Státní hrad a památky v okolí . Praha.

[198] Merhautová-Livorová, A., 1979: K poslání a datování budovy na severní straně svatováclavské baziliky v Olomouci , Historická Olomouc a její současné problémy (I.), 67-70. Praha.

[199] Merta, J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem, kat. území Olomučany, okres Blansko , VVM XXVI, 165-169.

[200] Měřínský, Z., 1972: Nález loštického poháru typu IA z hradu Skály-Štarkov (okres Žďár nad Sázavou) , ČMM LVU, 237-241.

[201] Měřínský, Z., 1976: Hradisko Ordějov u Bánova (okr. Uherské Hradiště) a otázka jeho datování , VVM XXVIII, 219-221.

[202] Měřínský, Z., 1977: Zjišťovací výzkum slovanského osídlení Hostýna, obec Chvalčov (okr. Kroměříž) , PV 1975, 60. Brno.

[203] Měřínský, Z., 1977–1978: Několik archeologických nálezů z okolí Senorad (okres Třebíč) , SPFFBU E 22-23, 279-282.

[204] Měřínský, Z., 1979: Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.–16. století v letech 1970—1978 , ArchH 4, 55-71.

[205] Měřínský, Z., 1980: Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů , ArchH 5, 31-68.

[206] Měřínský, Z., 1981: Archeologický výzkum hradiště "Petrova louka" u Strachotína , JM 17, v tisku.

[207] Měřínský, Z. – Unger, J., 1979: Osídlení dolního Podyjí a dolního Pomoraví v 10. až 13. stol. ve světle archeologických pramenů , Mikulovská sympozia 78, 67-72. Praha.

[208] Michna, P., 1967: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1966 , VVM XIX, 289-297.

[209] Michna, P., 1968: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1967 , VVM XX, 290-297.

[210] Michna, P., 1968a: Příspěvek k mladohradištnímu osídlení Tišnovska , VVM XX, 260-264.

[211] Michna, P., 1971: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1970 , VVM XXIII, 251-264.

[212] Michna, P., 1972: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1971 , VVM XXIV, 310-324.

[213] Michna, P., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melice na Vyškovsku , VVM XXVI, 61-78.

[214] Michna, P., 1976: Melická skupina gotických kachlů. Příspěvek k poznání uměleckého řemesla doby předhusitské na Moravě , Umění XXIV, 148-158.

[215] Michna, P., 1977: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1976 , VVM XXIX, 176-183.

[216] Michna, P., 1977a: Archeologický průzkum historického jádra města Olomouce, ulice Barvířské (Předběžná zpráva o první etapě) , ArchH 2, 271-281.

[217] Michna, P., 1979: Archeologická práce v Okresním středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci (K patnáctiletému výročí trvání organizace) , VVM XXXI, 324-335.

[218] Michna, P., 1979a: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1978 , VVM XXXI, 337-341.

[219] Michna, P., 1980: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1979 , VVM XXXII, 341-347.

[220] Michna, P. – Unger, J., 1964: Mladohradištní a středověké nálezy z Deblína (okres Brno–venkov) , SPFFBU E 9, 192-195.

[221] Muk, J. – Novosadová, O., 1977: Středověká tvrz v Písečné nad Dyjí , ArchH 2, 189-194.

[222] Musil, J. V., 1974: Kostel sv. Mořice nebo olomoucký hrad? , Zprávy VÚ v Olomouci č. 166, 12-16.

[223] Müller, K. – Hofrichterová, L. – Poláček, A. – Žáček, R., 1979: Geofyzikální práce na hradě Hukvaldy , Sborník referátů 1. celostátní konference "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumentace", 101-104. Petrov n./Des.

[224] Nekuda, V., 1964: Příspěvek ke slovanskému osídlení horního Podyjí , ČMM XLIX, 61-68.

[225] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě . Brno.

[226] Nekvasil, J., 1971: Zachraňovací výzkum u Skrbně (okr. Olomouc) , PV 1970, 26-29. Brno.

[227] Neumann, I., 1979: Poznámky k románskému architektonickému sochařství v Olomouci , Historická Olomouc a její současné problémy (I.), 71-77. Praha.

[228] Novák, J. – Karel, J., 1977: Zpráva o archeologicko-historickém výzkumu počátků města Rýmařova a okolí 1969–1975 . Krnov.

[229] Novotný, B., 1958: Záchranný výzkum hradiště "Hrudy" u Sudoměřic na Mor. , PV 1958, 80-81 Brno.

[230] Novotný, B., 1959: Archeologický výzkum Hradce u Opavy , Hradec u Opavy.

[231] Novotný, B., 1959a: Archeologický výzkum Hradce u Opavy , SISb 57, 447-463.

[232] Novotný, B., 1960: Výzkum v Olomouci–Hradisku , PV 1959, 127-132. Brno.

[233] Novotný, B., 1960a: Zjišťovací výzkum hradiska Rokytné u Mor. Krumlova , PV 959, 133-138. Brno.

[234] Novotný, B., 1961: Výzkum hradiště "Hrudy" u Sudoměřic nad Moravou (K otázce tzv. spečených valů) , SbČSSA 1, 61-81.

[235] Novotný, B., 1961a: Výzkum opevnění hradiska Rokytná u Moravského Krumlova , PV 1960, 98-101. Brno.

[236] Novotný, B., 1962: Výzkum slovanského hradiska v Opavě-Kylešovicích , ČS1M B XI, 65-80.

[237] Novotný, B., 1962–1963: Výzkum slovanského hradiště z 10. až 12. století u Spytihněvi , Slovácko IV/V, 9-11.

[238] Novotný, B., 1963: K otázce osídlení a pohřbívání v pozdní době hradištní ve Znojmě . In: Sborník II. Fr. Vildomcovi k pětaosmdesátinám, 76-78. Brno.

[239] Novotný, B., 1963a: Výzkum velkomoravského hradiště "Pohanska" na Lednickém ostrově , PA LIV, 3-40.

[240] Novotný, B., 1964: K otázce osídlení Olomouckého kopce a kláštera-Hradiska ve střední a pozdní době hradištní , PA LV, 392-415.

[241] Novotný, B., 1967: Předběžná zpráva o zjišťovacím výzkumu ve znojemské rotundě , PV 1966, 53-54. Brno.

[242] Novotný, B., 1970: Problematika vývoje časně feudálních opevněných center na Moravě v 10. až 12. století . In: Sborník Josefu Poulíkovi k šedesátinám, 143-147. Brno.

[243] Novotný, B., 1970a: Zur Entwicklungsproblematik der Siedlungstypen Mährens im 9. bis 12. Jahrhundert . K problematice vývoje sídlištních typů 9. až 12. století na Moravě, ČMM LV, 53-62.

[244] Novotný, B., 1970b: Zjištění základů starší románské svatyně v kostele v Přibyslavicích (okr. Třebíč) , PV 1968, 55-56. Brno.

[245] Novotný, B., 1970c: Nálezy ze zaniklého hradu Tepence (okr. Olomouc) , PV 1968, 63-64. Brno.

[246] Novotný, B., 1971: Staroslovanské výšinné hradisko Marín u Křenová na Svitavsku , SPFFBU E 16, 217-223.

[247] Novotný, B., 1973: Slovanské osídlení a hroby z pozdní doby hradištní na Starém Brně (okr. Brno) , PV 1972, 66-67. Brno.

[248] Novotný, B., 1974: Zjištění románského osídlení v brněnském podhradí na Pekařské ulici (okr. Brno-město) , PV 1973, 79. Brno.

[249] Novotný, B., 1975: Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.-13. století , AR XXVII, 516-527.

[250] Novotný, B., 1977: Archeologické poznatky k raně až pozdně románskému Znojmu . In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 62-69. Praha.

[251] Novotný, B., 1977a: Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě , ArchH 2, 211-219.

[252] Novotný, B., 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "Castrum Zpitignew" z 11.–12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech , ArchH 3, 183-215.

[253] Novotný, B., 1979: Feudale Lehen der mährischen Přemysliden im 11.–13. Jh. und deren Machtzentren in Konfrontation der archäologischen und schriftlichen Quellen . In: Rapports du IIIe Congres International d'Archeologie Slave, Tome 1, 573-580. Bratislava.

[254] Novotný, B., 1979a: Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká zahrada-castrum Strachotin u Dolních Věstonic na Moravě , ArchH 4, 287-294.

[255] Novotný, B., 1980: Archeologický výzkum castra "Rokyten" na Moravě z 11.–12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice . In: Hrady a hrádky v ČSSR. Tézy referátov, 51-53. Košice-Zlatá Idka.

[256] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století . Praha.

[257] Ondruš, V., 1965: Velkomoravský kostel na hradisku sv. Klimenta . In: Almanach Velká Morava, 112-115. Brno.

[258] Palliardi, J., 1888: Předhistorické památky města Znojma , ČVMSO 5, 53-58, 115-121, 150-157.

[259] Palliardi, J., 1889: Předhistorické památky města Znojma , ČVMSO 6, 8-12, 69-74, 142-147.

[260] Palliardi, J., 1891: Ze Znojma , ČVMSO 8, 159-160.

[261] Pavelčík, Jan, 1971: Slovanská hradiska v Poolšaví , Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, Zpráva za rok 1970, 49-51.

[262] Pavelčík, Jiří, 1970: Slovanské osídlení výšinné osady Bánov-Hrad . In: Sborník Josefu Poulíkovi k šedesátinám, 115-116. Brno.

[263] Pavelčík, Jiří, 1978: Hradisko u Kobeřic (okr. Opava) , PV 1976, 128-129. Brno.

[264] Pavelčík, Jiří, 1980: Slawische Funde in Hradec nad Moravicí (Bez. Opava) , PV 1977, 80. Brno.

[265] Petrů, J., 1976: Státní hrad Buchlov . Brno.

[266] Pinkava, V., 1927: Hrady, zámky a tvrze moravské, I. svazek . Severní Morava (Olomúcko). Brno.

[267] Plaček, M., 1980: O vývoji stálých opevnění v jihovýchodní části moravsko-slovenského pomezí od poloviny 13. století do počátků renesance , Malovaný kraj XVI, č. 3, 4-5, 15.

[268] Podhorský, V.—Vildomec, V., 1972: Pravěk Znojemska . Brno.

[269] Pojsl, M., Přemyslovský knížecí hrad v Olomouci . In: Hrady a hrádky v ČSSR. Tézy referátov, 53-55. Košice-Zlatá Idka.

[270] Pošvář, J., 1970: Moravské mincovny . Brno.

[271] Poulík, J., 1948: Staroslovanská Morava . Praha.

[272] Poulík, J., 1948–1950: Jižní Morava země dávných Slovanů . Brno.

[273] Poulík, J., 1956: Nové slovanské výzkumy na Moravě , VPS I, 239-258.

[274] Poulík, J., 1960: Staří Moravané budují svůj stát . Gottwaldov.

[275] Poulík, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích . Praha.

[276] Poulík, J., 1965: Byla velkomoravská hmotná kultura jednotná? In: Almanach Velká Morava, 73-76. Brno.

[277] Poulík, J., 1972: Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích , Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 8, 5-56.

[278] Poulík, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských . Praha.

[279] Prager, J., 1965: Příspěvek k počátkům Podivína , VVM XVII, 22-32.

[280] Procházka, R., 1978: Hlavní rysy staroslovanské opevňovací techniky na Moravě , VVM XXX, 268-279.

[281] Prokop, A., 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung. I.-III. Band . Wien.

[282] Přehled hradních zřícenin 1975: Přehled hradních zřícenin a zámků na okrese Blansko s jejich historií , Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko, 7-30.

[283] Příhoda, R., 1932: Zur Typologie und Chronologie mittelalterlicher Pfeilspitzen und Armbrustbolzeneisen , Sudeta VIII, 43-67.

[284] Radoměrský, P., 1966: K počátkům moravského mincovnictví feudálního období . In: Sborník I. numismatického symposia 1964, 58-68. Brno.

[285] Radová-Štiková, M., 1975: Dolní Kounice hrad, klášter a městečko – stavebně historická studie , Acta polytechnica, práce ČVUT v Praze 10, řada 1, č. 4, 75-95.

[286] Radová-Štiková, M., 1976: Diskusní příspěvek k referátu A. Hejny , AR XXVIII, 291-293.

[287] Reichertová, K., 1949: Přemyslovský hrad a předhradí v Olomouci , AR I, 60-67,

[288] Riedlová, M., 1978: Nemovité kulturní památky Severomoravského kraje . Olomouc.

[289] Richter, V., 1936: Z počátků města Brna , ČMatMor LX, 257-314.

[290] Richter, V., 1958: Podivín, Zekirkostel a Slivnice , SPFFBU F 2, 68-87.

[291] Richter, V., 1959: Raněstředověká Olomouc . Praha-Brno.

[292] Richter, V., 1976: Telč. Státní zámek a město . Praha.

[293] Richter, V. a kol., (Samek B.–Stehlík M.), 1966: Znojmo . Praha.

[294] Richter, V. a kol. (Krsek I.–Stehlík M.–Zemek M.), 1971: Mikulov . Brno.

[295] Rozehnal, A., 1979: Vznik a zánik románského Přemyslovského paláce v Olomouci , Historická Olomouc a její současné problémy (L), 21-54. Praha.

[296] Řezáč, F., 1979: Zámky Severomoravského kraje . Ostrava.

[297] Skutil, J., 1937: Moravské prehistorické výkopy a nálezy . Oddělení Mor. pravěku Zemského Zemského musea 1933–1936. Zvl. otisk z ČMM XXX.

[298] Skutil, J., 1941: Pravěké a časně historické hradiště Réna u Ivančic , Ročenka Musejního spolku v Ivančicích, 1-9.

[299] Skutil, J., 1946: Moravské prehistorické výkopy a nálezy . Oddělení moravského pravěku Zemského musea 1937–1945, ČMM XXXIII, 45-134.

[300] Skutil, J., 1947: Z nejdávnější minulosti Náměšťska n. Osl. , Ročenka Musejního spolku v Ivančicích, 15-54.

[301] Smetana, R., 1979: Dvě poznámky k otázce stáří olomouckého románského paláce , Historická Olomouc a její současné problémy (I.), 79-84. Praha.

[302] Snášil, R., 1973: Drobné nálezy z Uherskohradišťska, Kroměřížska a Hodonínska (okr. Uherské Hradiště, Kroměříž a Hodonín) , PV 1972, 95-96. Brno.

[303] Sobotka, J., 1950: Palliardiho hradisko, dávné sídliště na Želetavce . Moravské Budějovice.

[304] Sobotka, J.—Sejbal, J., 1959: Palliardiho hradisko, výšinné sídliště z mladší doby hradištní datované mincemi , ČMM XLIV, 79-98.

[305] Staňa, Č., 1961: Slovanské sídliště v Nevšové, okr. Gottwaldov , PV 1960, 95-96. Brno.

[306] Staňa, Č., 1961a: Zjišťovací výzkum na slovanském hradišti Rajhradě , PV 1960, 92-94. Brno.

[307] Staňa, Č., 1962: Staroslovanské pohřebiště v Předmostí u Přerova , PA LIII, 203-210.

[308] Staňa, Č., 1964: Zjišťovací výzkum na hradisku Zelená Hora u Vyškova na Mor. , PV 1963, 56-59. Brno.

[309] Staňa, Č., 1966: Zelená Hora pres Vyškov (Moravie) . In: Investigations Archéologiques en Tchécoslovaquie, 242-243. Prague.

[310] Staňa, Č., 1967: K poznání vývoje velkomoravských výšinných hradišť , AR XIX, 699 až 704.

[311] Staňa, Č., 1969: Staroslovanské hradiště v Rajhradě , AVE 1, 16-20.

[312] Staňa, Č., 1970: Litá bronzová náušnice s prolamovanou lunicí z Předmostí u Přerova , SbNM A-Historie, XXIV, 167-176.

[313] Staňa, Č., 1970a: Slovanské osídlení na území města Přerova . In: Dějiny města Přerova, 1. díl, 79-105. Přerov.

[314] Staňa, Č., 1972: Velkomoravské hradiště Staré Zámky u Líšně. Stavební vývoj , Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 8, 109-171.

[315] Stehlík, M., 1967: Moravský Krumlov . Brno.

[316] Stehlík, M., 1969: Boskovice. Státní hrad, zámek a památky okolí . Praha.

[317] Šikulová, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní , PVM I, 88—162.

[318] Šikulová, V., 1960: Uherské denáry ze slovanského kostrového hrobu z Hodonína , NumSb VI, 375-376.

[319] Šikulová, V., 1973: Nálezy z hradu Vikštejna, obec Radkov-Dubová (okr. Opava) , PV 1972, 87-88. Brno.

[320] Šikulová, V., 1975: Diskusní příspěvek k referátu B. Novotného , AR XXVII, 528-529.

[321] Šrámek, R., 1969: Sekyřkostel-záhada (Diskusní příspěvek k stati F. Matějka) , ČMatMor LXXXVIII, 294-298.

[322] Štěpánek, M., 1965: Opevněná sídliště 8.–12. století ve střední Evropě . Praha.

[323] Švábenský, M., 1979: Město do válek českouherských . In: Hodonín. Minulost a socialistická přítomnost města, 31-62. Brno.

[324] Turek, A., 1978: Hrad a panství Starý Jičín . Nový Jičín.

[325] Turek, R., 1965: Oblasti šíření velkomoravské kultury . In: Almanach Velká Morava, 70-72. Brno.

[326] Turek, R., 1971: Územní předpoklady vzniku moravských údělných knížectví , SPFFBU E 16, 151-170.

[327] Uhlíř, J., 1970: Zpráva o archeologickém výzkumu románského kostela sv. Anny v Přibyslavicích , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 101-107.

[328] Umělecké památky Čech 1978: Umělecké památky Čech 2 . Praha.

[329] Unger, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melice na Vyškovsku (železné předměty) , VVM XXVI, 194-201.

[330] Unger, J., 1976: Středověké nálezy v Kloboukách u Brna . In: Městské vlastivědné muzeum Klobouky u Brna, 70 let založení muzea, 10-12. Mikulov.

[331] Velímský, T., 1979: Smilovo hradisko-příspěvek k problematice středověké kolonizace Drahanské vrchoviny , Mikulovská sympozia 78, 105-110. Praha.

[332] Vičar, O., 1975: K nejstarší topografii Starého Brna , VVM XXVII, 75-78.

[333] Vojtková, E., 1974: Hrady a zámky Severomoravského kraje . Ostrava.

[334] Voldán, V. 1971: Zamyšlení nad lokalizací Levnova-Ketkovického hradu (Z úkolů a potřeb na poli moravské historické vlastivědy) , VVM XXIII, 12-27.

[335] Weinelt, H., 1936: Probleme schlesischer Burgenkunde, gezeigt an den Burgen des Freiwaldauer Bezirkes . Breslau.

[336] Weinelt, H., 1937: Grundriss der Schönhengster Burgenkunde , Mitteilungen zur Volks- und Heimatkunde des Schönhengster Landes 33, 1-87.

[337] Wiegandová, L., 1973: Výzkum na slezskoostravském hradě (okr. Ostrava) , PV 1972, 88-89. Brno.

[338] Wirth, Z. – Benda, J., 1955: Státní hrady a zámky . Praha.

[339] Zaoral, P., 1978: Hrad Vranov a jeho zboží do začátku 15. století , JM 14, 86-95.

[340] Zelnitius, A. – Hrubý, V., 1940: Zbytky starého kostela ve Spytihněvi , Sborník velehradský, NR XI, 95-100.

[341] Zemek, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století (Příspěvek k nejstarším dějinám Moravy) . Brno.

[342] Zemek, M., 1981: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl, jižní Morava . Praha.

[343] Zemek, M. – Nechvátal, L., 1980: Vývoj břeclavského zámku , JM 16, 90-107.

[344] Zháněl, J., 1956: Zámek ve Vyškově , Zprávy Okresního musea Vojtěcha Procházky ve Vyškově, č. 2.

[345] Zháněl, J., 1967: Biskupský hrad Melice I , Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově, č. 71, 1-24.

[346] Zháněl, J., 1967a: Biskupský hrad Melice II , Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově č. 72, 37-63.

[347] Zháněl, J., 1971: Biskupský hrad Melice III , Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově č. 73, 1-24.

[348] Zřídkaveselý, F., 1970: Hrad Rychvald v dějinách Lysic . In: Lysice ve středověku a v raném novověku, 13-26. Lysice.

[349] Žáček, R., 1974: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu na hradě Hukvaldy , Pobeskydí, č. 1, 17-19.

[350] Žáček, R., 1974a: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu na hradě Hukvaldy , Těšínsko, č. 3, 19-22.