Plužina jako datovací pomůcka

Variant title
Die Flurtrassen als Datationshilfsmittel
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 265-276
Extent
265-276
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Brandl, V. Glosarium , Brno 1876.

[2] CDB Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae . Edice.

[3] CDM Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae . Edice. Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 64/1956.

[4] Šubrtová—Petráňová: Staré aratrum — pluh, jako usedlnostní jednotka .

[5] Černý, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny . Academia Praha 1979 č. 1/79. Rozmnoženo.

[6] Československý časopis historický , roč. 15/1967 a roč. 16/1968.

[7] Miroslav Štěpánek: Plužina jako pramen dějin osídlení , 1 a 2.

[8] Dobiáš, J.: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí . Pelhřimov 1927.

[9] Graus, F.: Dějiny venkovského lidu v Čechách I , Praha 1957.

[10] Hosák, L.—Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I a II . Praha 1970, 1980.

[11] Koláček, F.: Moravské okrouhlice . Separát ze spisů odboru Čs. společnosti zeměpisné.

[12] Láznička, Zd.: Typy venkovského osídlení na Moravě . Spisy odboru Čs. společnosti zeměpisné v Brně. Rada 8, spis 10, Brno 1946.

[13] Láznička, Zd.: Typy venkovského osídlení v Československu . Praha 1956.

[14] Nekuda, V.: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká osada u Slavonie . Brno 1975.

[15] Nekuda, V.: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice. 1960—1980 . Vlastivědný věstník moravský XXXIII/1981-II.

[16] Niederle, L.: Slovanské starožitnosti, díl III, svazek I , Praha 1921.

[17] Říkovský, F.: Několik poznámek ke klasifikaci venkovských sídel z hlediska zeměpisného . Zvláštní otisk ze Sborníku Čs. společnosti zeměpisné. Svazek XXXXII. Praha 1936.

[18] Říkovský, F.: Základy k sídelnímu zeměpisu Česko-Slovenska . Brno 1939.

[19] SOAB — Státní oblastní archiv Brno, Fond D 9 . Katastrální mapy a indikační skicy jsou až na malé výjimky zachovány.

[20] SOAB — Státní oblastní archiv v Brně, Fond D 1 , č. 247 a, 247 b, 264 a, 300 a, 310 a další. Státní oblastní archiv Brno, Fond D 9.

[21] Vermouzek, R. — Čapka, F.: Čebín . Brno 1978.

[22] Vermouzek, R.: Těšany . Brno 1975.

[23] Vodička, J.: Dva příspěvky k české diplomatice 13. století, část 2. Znova o počátcích kláštera doubravnického na Moravě . Nepublikovaná dizertační práce na FF brněnské university, Brno 1954.