Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku

Variant title
Entwicklungsübersicht der mittelalterlichen Keramik in der Slowakei
Author: Hoššo, Jozef
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 215-232
Extent
215-232
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Čaplovič, D., 1981: Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku . Archaeologia historica 7, 499—504.

[2] Drenko, Z., 1970: Archeologický výskum tureckého hradu "Sobůtka" . Zborník SNM, História 10, 139—175.

[3] Drenko, Z., 1973: Turecký hrad Sobůtka pri Rimavskej Sobote . Vlastivedné študie Gemera 2, 79—84.

[4] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1980: Výskumy z obdobia stredoveku na trase Sústavy vodnych diel na Dunaji . Archaeologia historica 5, 193—208.

[5] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1981: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okr. Nové Zámky . Archaeologia historica 6, 505—512.

[6] Hlinka, J.—Hoššo, J., 1980: Historickoarcheologický výskum peňazokazeckej dielne v Liptovskej Mare . Zborník SNM, Historie 20, 237—280.

[7] Horváth, J., 1969: Surovinová základňa ľudovej keramiky na Slovensku . Umění a řemesla 5, 249—251.

[8] Hoššo, J., 1970: Nález stredovekej keramiky v Trnave . Musaica 10, 23—35.

[9] Hoššo, J., 1971: Biela stredoveká keramika na Slovensku podla doterajšieho stavu badania . Musaica 11, 61—70.

[10] Hoššo, J., 1981: Archeologicky výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici . Archaeologia historica 6, 457—466.

[11] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár . AR 23, 69—79.

[12] Hrubec, I., 1982: Hrádok v Šiatorošskej Bukovinke okr. Lučenec . Archaeologia historica 7, 311—318.

[13] Irásné, M. K., 1973: A budavári Disz tér 8 sz. telken feltárt kút leletel . Budapest Reglsegel 23, 195—210.

[14] Jeršová, M., 1980: Príspevok k dejinám hrnčiarstva a keramiky na Slovensku . Historické študie 8, 311—319.

[15] Jeršová, M., Z dejin hrnčiarstva v Žiline . Vlastivědný zborník Považia 10, 67—75.

[16] Kraskovská, Ľ., 1948—49: K otázke datovania stredovekej keramiky . Historica Studia 6—7, 135—153.

[17] Krupica, O., 1978: Stredoveké Krásno . Západné Slovensko 5, 169—333.

[18] Markuš, M., 1973: Odbyt a spůsoby predaja šivetických hrnčiarskych výrobkov na prelome 19. a 20. stor . Gemer 1, 91—108.

[19] Nešporová, T.—Hoššo, J., 1971: Stredoveká keramika so značkami na dnách z Trenčianského múzea . Vlastivedný zb. Trenč. múzea, 124—128.

[20] Olexa, L.—Tököly, G., 1976: Zistovací vyskum na stredovekej lokalite Hradovisko v Jelšave . AVANS, 208—208.

[21] Piffl, A., 1965: Nález stredovekej hrnčiarskej pece na Prlmaciálnom námestí v Bratislave . Bratislava 1, 63—90.

[22] Polla, B., 1958: K problematike vzniku Starého Mesta v Banskéj Štiavnici . SlA 6, 453—477.

[23] Polla, B., Stredoveké obilne jamy v Budmericiach . Slovenský národopis 7, 517—559.

[24] Polla, B., 1962a: Pamiatky hmotnej kultüry 15. stor. z Posádky pri Gajaroch . Zborník SNM, História 2, 107—140.

[25] Polla, B., 1962b: Zaniknutá stredoveká osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava.

[26] Polla, B., 1964: Stredoveký hrádok v Obišovciach . SlA 12, 467—484.

[27] Polla, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu . Bratislava.

[28] Polla, B., 1979: Bratislava západné suburbium . Bratislava.

[29] Polla, B.—Rejholec, E., 1981: Nález stredovekých hrnčiarských pecí v Hlohovci . Slovenský národopis 9, 259—289.

[30] Polla, B.—Slivka, M.—Vallašek, A., 1981: K problematike výskumu hradkov a hradov na Slovensku . Archeologia historica 6, 361—406.

[31] Remiašová, M., 1981: Hradisko Vyšehrad . Archaeologia historica 6, 487—473.

[32] Slaninák, M., 1975: K otázke stredovekého dedinského domu na severnom Slovensku . Zborník SNM, Etnografia 18, 170—189.

[33] Socháň, P., 1900: Vývin keramiky a slovenská majolika . Sborník MSS 5, 28—46, 97—132.

[34] Středověká keramika, 1963: Středověká keramika v Československu . Praha.

[35] Vallašek, A.—Plachá, V., 1971: Príspevok k osidleniu bratislavského Podhradia . Bratislava 7, 5—38.

[36] Zolnay, L. 1977: Az 1967—75 évi Budavári ásatásokrol az itt talátt gotikus szoborcso-portról . Budapest Régiségi 24/3—4.