Pražské zlatnické dílny v 15. století

Title: Pražské zlatnické dílny v 15. století
Variant title
Prager Goldschmiedewerkstätten im 15. Jh.
Source document: Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 267-286
Extent
267-286
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Agricola, J., 1978: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha. Archív český, 1883; díl XIV, Praha.

[2] Bochniak, A.—Pagaczewski, J., 1959: Polskle rzemioslo artystyczne wieków średnich, Krakow.

[3] Borový, K., 1883: Libri erectionum, IV, Praha.

[4] Emler, J., 1882, 1884: Fontes rerum Bohemicarum II, IV; Praha.

[5] Ercker, L., 1974: Kniha o prubířství, Praha.

[6] Felgenhauer, S., 1976: Mittelalterliche Keramik aus Wien; katalog Wien Im Mittelalter; Wien.

[7] Felgenhauer,—Schmidt, S., 1980: Aspekte der MittelalterarchSeologie zur Wirtschaftsgeschichte am Beispiel der früh- und hochmittelalterlichen Graphittonkeramik; Mitteilungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, XXX, s. 91—101.

[8] Habovštiak, A., 1959: K otázke stredovekej tzv. kolkovanej keramiky na Slovensku; Slovenská archeológia VII, 1959, s. 480n.

[9] Hensel, W. 1965: Slowiansczyzna wceśnośrednowieczna, Warszawa.

[10] Charvátová, K.—Valentová, J.—Charvát P. 1983: Sídliště 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, okres Kutná ,Hora; Památky archeologické, č. 2.

[11] Janská, E., 1975: ČP. 181/1 (Kronika); Pražský sborník historický IX, s. 217—220.

[12] Kies, A., 1976: Mittelalterliche Töpfmarken — ein Beitrag zur Terminologie und Verbreitung; Unsere Heimat 47, 1976, č. 3, s. 129—150.

[13] Klanica, Z., 1974: Práce klenotníků na slovanských hradištích, Praha.

[14] Leminger, E., 1912: Královská mincovna v Kutné Hoře (+ Dodatky, 1925), Praha.

[15] Leminger, E., 1926: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře, Praha.

[16] Lábek, L., 1955: Zlatnictví v Plzni do konce 16. století; Časopis společnosti přátel starožitnosti Českých 63, s. 129—141.

[17] Lorenc, V., 1973: Nové Město pražské, Praha.

[18] Mackerle, J., 1955: Slovanské zásobnice, Archeologické rozhledy VII, s. 88n.

[19] Michna, P. J., 1982: Vlastivědný věstník moravský, XXXIV, s. 380.

[20] Nekuda, V., 1965: K otázce značek na středověké keramice na Moravě; Časopis Moravského muzea, série A, roč. 50, s. 109—137.

[21] Nekuda, V.—Reichertová, K., 1968: Středověké keramika v Čechách a na Moravě; Praha.

[22] Nickel, E., 1980: Zur materiellen Kultur des späten Mittelalters der Stadt Magdeburg; Zeitschrift für Archäeologie, 14, s. 1—60.

[23] Oesterheld, A., 1941: Die Legende vom Gold; Leipzig.

[24] Olmerová, H., 1976: Nálezová zpráva záchranného výzkumu na nároží ulic Národní a Spálené, AÚ čj. 8654/76.

[25] Pastor, J.: Zpráva o výskumoch vo Východoslovenskom kraji za r. 1958; Múzeum IV.

[26] Pavlů, L, 1971: Pražská keramika 12. a 13. století; Praha.

[27] Pleiner, R., 1953. Železářská dílna z mladSl doby hradištní ve sklepení Betlémské kaple; Památky archeologické 19.

[28] Podlaha, A.—Šittler, E., 1903: Chrámový poklad u sv. Víta, jeho dějiny a popis; Praha.

[29] Polla, B., 1963: Príspevok k dejinám stredoveké keramiky na Slovensku; Katalog Středověká keramika v Československu, NM Praha.

[30] Rembowska, L, 1971: Gdanski cech źlotników od XIV. do końca XVIII. w., Gdaňsk.

[31] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko Ostrovského kláštera; Praha

[32] Richterová, J., 1982: Středověké kachle; katalog MmP Praha.

[33] Rosenberg, M., 1908—12: Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, I—IV; Frankfurt a. M.

[34] Rybakov, B. A., 1948: Remeslo drevnej Rusi; Moskva.

[35] Skružný, I., 1969: Tyglíkovité lampičky ve sbírkách východočeských muzeí,

[36] Archeologické rozhledy XIX.

[37] Stehlíková, D., 1979: Pražští zlatníci pozdní gotiky (1420—1530), nepublik. dizertační práce, FFUK Praha 1979.

[38] Stehlíková, D., 1983: Pražští zlatníci v letech 1400—1471; Staletá Praha XIV; Praha (v tisku).

[39] Steingräber, E., 1966: Der Goldschmied; vom alten Handwerk der Gold- und Silberarbeiter; München.

[40] Šimek, E., 1960: Obyvatelstvo Kutné Hory v druhé polovině 15. století; Příspěvky k dějinám Kutné Hory I; Kutná Hora.

[41] Šírová, M., 1978: Nálezová zpráva záchranného výzkumu na křižovatce Kaprovy a Valentinské ul.; AU čj. 8096/78.

[42] Teige, J., 1910: Základy starého místopisu pražského, I—II; Praha.

[43] Tomek, V. V., 1865: Základy starého místopisu pražského, I—IV; Praha.

[44] Tomek, V. V., 1892—97: Dějepis města Prahy, I—VIII, II. vyd.; Praha.

[45] Walcher—Moltbein, A., von., 1905: Beiträge zur älteren Geschichte des Hafner-Gewerbes in Wien und Niederosterrelch; Kunst und Kunsthandwerk 8, s. 553—570; 13, s. 385n; 30, s. 81m.

[46] Wernisch, J.—Gröger, W.—Kies, A., 1980: Atomabsorptionsspektrometrie; Zeitschrift für Archäeologie Mittelalters, 8, s. 129—137.

[47] Winter, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve XIV. a XV. století, Praha.

[48] Winter, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách; Praha.

[49] Winter, Z., 1913: Zlatá doba měst českých; Praha.