Archeologické nálezy a náleziská : (Výskum, evidencia a možnosti prezentácie v Slovenskej republike)

Variant title
Archäologische Funde und Fundstellen : (Erforschung, Evidenz, und Presentationsmöglichkeiten in der Slowakischen Republik)
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 49-56
Extent
49-56
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BUJNÁ, J., 1991: Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku (CEANS). Návrh projektu . In.: Spravodaj Archeologického ústavu SAV v Nitre r. 2, č. 1—2, s. 1—2.

[2] GOJDA, M., 1990: W.A.C.: Nová alternativa světové a tabu československé archeologie . Archeologické rozhledy r. 42, s. 446—450.

[3] NEUSTUPNÝ, E., 1991: Kam česká archeologie? Archeologické rozhledy r. 43, s. 361—370.

[4] Zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti .

[5] Návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti . Bratislava, júl 1991.

[6] Návrh zákona SNR o kultúrnom dedičstve. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti . Bratislava 1990/1991.

[7] Oznámenie č. 159 Federálneho ministerstva zahraničních vecí o dojednání Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Zbierka zákonov Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Čiastka 32 . 6. 5. 1991.

[8] Návrh revízie Európskej dohody o ochrane archeologického dedičstva . MK SR 1991.

[9] Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách .