Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi — předběžné sdělení

Variant title
Archäologische Untersuchung des Burgwalls in Stará Boleslav — Vorbericht
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 27-35
Extent
27-35
Type
Article
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BOHÁČOVÁ, I., v tisku: Opevnění Pražského hradu v období raného středověku. Nové prameny a jejich předběžná interpretace — La fortification de Château de Prague Les sources noveaux et l'intepretation préliminare Acta Waweliana 2. Kraków.

[2] BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J.—ŠPAČEK, J., 1993: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu ve Staré Boleslavi v letech 1988—1992 — Vorläufige Nachricht von der archäologischen Rettungsforschung in Stará Boleslav den Jahren 1988—1992. Archaelogia Historica 18 239—246.

[3] BOHÁČOVÁ, I.—FROLIK, J.—TOMKOVÁ, K.—ŽEGKLITZ, J., 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987 — Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980—1987, Archaeologia Historica 13, 173—198.

[4] Kosmova Kronika česká (překlad K. Hrdina—M. Bláhová). Praha 1972.

[5] SOMMER, P., 1977: Archeologický výzkum staroboleslavského hradiště — Die archäologische Erforschung der Burg von Stará Boleslav, AR XXIX. 394—405.