Dvě málo známé středověké fortifikace Moravského krasu

Variant title
Zwei nur wenig bekannte Befestigungen im Mährischen Karst
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 177-190
Extent
177-190
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BOLINA, P., 1986: Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury , AH 11, 175—187.

[2] BOLINA, P.—DOLEŽEL, J., 1988: Hrady na Drahanské vrchovině do konce 13. století , AH 13, 321—352.

[3] CACH, F., 1974: Nejstarší české mince III. České a moravské mince doby brakteátové . Praha.

[4] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V.2. Ediderunt J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981.

[5] ČIŽMÁŘ, M.—FRONC, P., 1976: Středověké opevnění "Čertův hrádek", obec Malé Hradisko, okr. Prostějov , VVM XXVIII, 85—87.

[6] DOLEŽEL, J., 1985: Nálezy z vrcholného a pozdního středověku severozápadní Moravy v letech 1979—1983 (okr. Blansko, Brno-venkov a Vyškov) , PV 1983, 82—84.

[7] DOLEŽEL, J., 1987: Povrchový průzkum hradů severozápadní Moravy v roce 1984 (okr. Blansko, Brno-venkov) , PV 1984, 66—68.

[8] DOLEŽEL, J., 1989: Prvá listina Hartmana z Ceblovic pro klášter zábrdovický , rukopis.

[9] DOLEŽEL, J., v tisku: Vrcholně středověká fortifikace nad údolím Křtinského potoka, k. ú. Babice nad Svitavou (okr. Brno-venkov) , PV 1992.

[10] DURDÍK, T., 1982: Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu , Muzeum a současnost 5, 73—130.

[11] DURDÍK, T., 1984: České hrady . Praha.

[12] DURDÍK, T., 1987: Zemnice na českých královských hradech 13. století , AH 12, 355—365.

[13] FREISING, H., 1941: Mährische Funde und Forschungen im Jahre 1937 , Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien LXXI 322—337.

[14] FREISING, H., 1980: Mährische Funde und Forschungen im Jahre 1937 . In: Hans Freising, Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte Mährens, 71—86. Sigmaringen.

[15] GABRIEL, J., 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci , CB 1, 125—138.

[16] GABRIEL, J.—PANÁČEK, J., 1987: Hrad u Velenic , Ročenka Klubu Augusta Sedláčka '87, 20—24.

[17] GABRIEL, J.—PANÁČEK, J., 1993: Hrad Stohánek , CB 3, 145—150.

[18] GABRIEL, J.—SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku . AH 6, 33—62.

[19] GABRIEL, J.—SMETANA, J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře , AH 11, 143—152.

[20] GEISLEROVÁ, K.—SEITL, L.—SVOBODA, J.—SVOBODOVÁ, H., 1986: Záchranný výzkum před Kateřinskou jeskyní , Regionální sborník okresu Blansko '86, 64—73.

[21] HEJNA, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem, příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách , Památky archeologické LXV 365—418.

[22] HOSÁK, L., 1936: Dějiny Boskovska 3. Od bitvy bělohorské do r. 1848 . Boskovice.

[23] HOSÁK, L., 1960: Ke vzniku středověkých hradů v okolí Brna , AUPO, Historica I, 273—277.

[24] HOSÁK, L., 1964: Historický místopis hradského obvodu olomouckého do pol. 14. století , AUPO, Historica VII, 45—90.

[25] HOSÁK, L., 1965: Historický místopis okresu Blansko v období feudalismu . Blansko

[26] KOHOUTEK, J., 1986: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vizovských vrchů , AH 11, 201—219.

[27] KONEČNÝ, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna , AH 2. 229—238.

[28] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M., 1985: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska , Časopis Slezského muzea, B 34, 114—127.

[29] KOUŘIL, P.—ŽAČEK, R., 1987: Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek) , AH 12, 375—382.

[30] MAJKOWSKI, E., 1932: Plaketa ze XIII. století, ražená ke cti sv. Stanislava, krakovského biskupa a mučedníka . Zvláštní otisk z Numismatického časopisu československého, roč. VIII., č. 1—2. Praha.

[31] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1988: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek , AH 13, 217—249.

[32] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1991: Anfänge der Burgsteinarchitektur in Mähren und Schlesien und ihre mitteleuropäischen Wechselbeziehungen , Časopis Moravského muzea — vědy společenské LXXVI 85—106.

[33] MUSIL, F., 1987: Hrady a zámky na Moravě ; Praha.

[34] NEKUDA, R., 1980: Korpus sředověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska , AH 5, 389—450.

[35] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě . Brno.

[36] NEKUDA, V.—UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě . Brno.

[37] P: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové IV.1 . Edidit V. Brandl. Brunae 1881.

[38] PILNÁČEK, J., 1927: Paměti města Blanska a okolních hradů . Blansko.

[39] PLAČEK, M., 1987: Dřel (Závrší) . Ročenka Klubu Augusta Sedláčka '87, 24—26.

[40] PLAČEK, M., 1988: K vývoji hradů v povodí Svitavy , AH 13, 307—320.

[41] PLAČEK, M.—PROCHÁZKA, R., 1986: K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě , AH 11, 159—170.

[42] PLAČEK, M.—PROCHÁZKA, R., 1993: Hrad Vildenberk — zrod a zánik jednoho dominia , CB 3, 201—210.

[43] PROCHÁZKA, R., 1984: Pozdně hradištní keramika v některých moravských regionech , Archeologické rozhledy XXXVI, 430—442.

[44] PROCHÁZKA, R., 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen . In: XX. Mikulovské sympozium 1990, 233—246. Mikulov—Brno.

[45] PROCHÁZKA, R.—ŠTROF, А., 1983: Příspěvek к osídlení Bořitova a Černé Ногу na Blanensku , VVM XXXV, 46—58.

[46] SCHWARZ, E., 1966: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer. II. Teil: Mähren-Schlesien . München.

[47] SKUTIL, Jan, 1953: Ponikev, Ponikva, Punkva . Zvláštní otisk z měsíčníku Českomoravský kras VI, č. 4—5. Praha.

[48] SKUTIL, Josef, 1961: Předběžná zpráva o výzkumu Verunčiny díry a některých jiných přilehlých jeskyní v Suchém žlebu v Mor. krasu , PV 1960, 29—36, tab. 4—14.

[49] SKUTIL, Josef, 1962a: Nález figurální plastiky na volutová keramice z jeskyně Keňské jámy v Moravském krase , PV 1961, 33—37, tab. 9—15.

[50] SKUTIL, Josef, 1962b: Stopy středověkého opevnění nad Skalním mlýnem v Moravském krase , PV 1961, 9У—100.

[51] SKUTIL, Josef, 1970: Pravěk a časná doba dějinná Moravského krasu a středověké osídlení našich jeskyň . In: Absolon, K., Moravský kras 2, 315—329. Praha.

[52] SOUCHOPOVÁ, V.—NOVOTNÝ, B., 1974: Záchranný výskum středověké služebné osady u Černé Hory (okr. Blansko) , PV 1973, 82—84, tab. 76:10, 86—92.

[53] ŠTROFOVI, M. a A., 1988: Archeologický výzkum jeskyně Koňská jáma v Suchém žlebu , Regionální sborník okresu Blansko '88, 10—25.

[54] ŠUSTA, J., 1939: České dějiny II.2. Král cizinec . Praha.

[55] ZDB: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren . Brünner Cuda. Edd. P. Chlumecky, J. Chytil. C. Demuth, A. Wolfskron. Brünn 1856.

[56] ZDB: Moravské zemské desky II. Kraj brněnský . Ed. T. Kalina. Praha 1950.

[57] ZEMEK, M.—TUREK, A., 1983: Regesta listin z lichtenštejnského archivu ve Vaduzu z let 1173 — 1526 , Sborník archivních prací XXXIII, 149—296, 483—527.