K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha

Title: K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha
Variant title
Zu den Anfangen der Stadt Telč mit besonderer Rücksicht zur Problematik des Vorlokationhofes mit der Kirche des HI. Geistes
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 125-148
Extent
125-148
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BLÁHA, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské (se zvláštním zřetelem к osídlení středověkému). Diplomová práce - strojopis. Brno.

[2] BLÁHA, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě. In: Příloha Vlastivědného věstníku moravského XII, č. 3, 5n.

[3] BLÁHA, J., 1975: К otázce vnějších vlivů na vrcholněstředověkou keramiku západní a východní Moravy. In: Zpráva о IV. Celostátním semináři o středověké keramice v Opavě, Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd XVII, sešit 1-2, 10n.

[4] BLÁHA, J., 1977: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí. Archaeologia historka 2, 45n.

[5] BLÁHA, J., 1982: Výsledky průzkumu zaniklých středověkých sídlišť v horním Podyjí. Vlastivědný věstník moravský XXXIV, 334n.

[6] BLÁHA, J., 1997: K projevům kulturních vlivů na keramice raného a vrcholného středověku v horním Podyjí. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy. Brno, 225n.

[7] BLÁHA, J.-KONEČNÝ, L., 1985: K nejstarší historii města Telče. In: Uměleckohistorický sborník, Brno, 129n.

[8] BOBIŃSKI, S., 1975: Urbanistyka polskich miast przedlokacyjnych. Studia i materiały do teorii i historii architektury i Urbanistyki XIII. Warszawa.

[9] BUTTINOVÁ, A.-M., 2002: Řecko 776-338 př. n. l. Praha.

[10] CLASSEN, K.-H., 1943: Die Überwindung des Bösen. Ein Beitrag zur Ikonographie des frühen Mittelalters. In: Neue Beitrage deutschen Forschung. Wilhelm Wörringer zum 60. Geburtstag. Konisgsberg, s. 13n.

[11] DOWIAT, J. (red.), 1985: Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. Warszawa.

[12] ELIADE, M., 1966: Traktat o historii religii. Warszawa (polský překlad klasické práce Traité de l'histoire des religions. Paris 1948). Nejnověji srv. český překlad Pojednání o dějinách náboženství. Praha (Argo).

[13] ELIADE, M., 2004: Obrazy a symboly. Esej o magicko - náboženských symbolech. Brno (Computer Press). Český překlad práce.

[14] HOŠEK, R., 2004: Náboženství starého Řecka. Praha.

[15] KONEČNÝ, L., 1981: Telč, kostel sv. Ducha. Výzkum románské architektury na Moravě II., SP FFBU F 25, 54n.

[16] KONEČNÝ, L., 1989: MPR Telč - věž sv. Ducha, SÚRPMO Brno (nepublikovaný elaborát stavebněhistorického průzkumu s dokumentací).

[17] KONEČNÝ, L., 1990-92: Výzkum románské architektury na Moravě VI, SP FFBU F 34-36, 194, obr. 42, 43.

[18] NOVOTNÁ, D., 1999: Věž kostela sv. Ducha v Telči, Průzkumy památek 1, 60n.

[19] PÍČ, J. L., 1908-1909: Tuhové nádoby typu hradištného. Památky archeologické XXIII, s. 450n.

[20] PROCHÁZKA, R.-DOLEŽEL, J., 2001: Současný stav poznání počátků jihomoravských měst, Přehled výzkumů 42 (2000), Brno, 25n.

[21] SKUTIL, J. (jSk), 1941: "Stavební oběť" z Dolních Kounic. Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 119.

[22] SVOBODA, L. (red.), 1973: Encyklopedie antiky. Praha.

[23] TERTULLIANUS (ed.), 2004: O hrách (De spectaculis). Úvodní studii, překlad, poznámky a výběrovou bibliografiii k Tertullianovým dílům pořídil Petr Kitzler. Praha (Oikumenh).

[24] WEIGERT, H., 1964: Magische Bänder und Knoten. In: Vom Bauen, bilden und Knoten und bewahren. Festschrit für Willy Weyres zum Vollendung seines 60. Lebensjahres. Köln, 21n.

[25] ZIMOLA, D., 2000: Archeologický výzkum domu č. 31 na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči, Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd společenských XII, 3n.

[26] ZISCHKA, U., 1977: Zur sakralen und profanen Anwendung des Knotenmotivs als magisches Mittel, Symbol oder Dekor? München (tudv-Studien: Reihe Kulturwiss., Bd. 7).