Hospodárske objekty benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej

Variant title
Die Wirtschaftsobjekte des Benediktinerklosters in Košice-Krásna (Kaschau-Krásna)
Outbuildings of the Benedictine Monastery in Košice-Krásna
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 331-341
Extent
331-341
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Archeologický výskum, realizovaný v roku 2007 v tesnej blízkosti kláštora benediktínov preskúmaného B. Pollom, priniesol poznatky o hospodárskom zázemí kláštora. Preskúmaných 34 objektov bolo na základe keramiky datovaných do obdobia druhej polovice 12. storočia až do 16. storočia. Cieľom príspevku je informovať o nových stredovekých nálezoch z prikláštorného komplexu.
Archaeological research in 2007 in the vicinity of the Benedictine monastery, under B. Pollo, provided information about the economic background of the monastery. Some 34 buildings were explored and dated, on the basis of ceramic finds, from the period spanning the second half of the 12th century and the 16th century. The contribution presents information on new medieval finds from the complex adjoining the monastery.
Summary language
Document
References:
[1] BÉREŠ, J., 1999: Praveké a stredoveké nálezy z Obišoviec , AVANS 1997, 29–30. Nitra.

[2] BÉREŠ, J.-ULIČNÝ, M., 1998: Výsledky archeologického výskumu v centre Košíc , SlArch XLVI, 333–351.

[3] BERGMANN, R., 2007: Krásna – Acheologické nálezisko, polohopisný a výškopisný plán . Košice.

[4] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku , SlArch XVIII, 167–188.

[5] KLÍMA B., 1995: Znojemská rotunda ve světle archeologických výskumů . Brno.

[6] KRAJÍC, R., 1989: Středověká sladovna v Sezimově Ústí , PA LXXX, 159–187.

[7] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic . Brno.

[8] POLÁČEK L., 1991: Archäologische Grabung und neue Lesefunde in Moravské Budějovice (Bez. Třebíč) . PV 1988, 55–56. Brno.

[9] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna, K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom . Košice.

[10] ULIČNÝ, M., 2004: Premeny východoslovenskej keramiky v 13. až 17. storočí (na podklade analýzy keramického fondu z hradu Šariš) , Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra, dizertačná práca, Prešov, miesto uloženia AÚ SAV Nitra.

[11] ULIČNÝ, M.-ĎURIŠOVÁ, M. 1999: Stredoveká keramika z Košíc , Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia II, 193–199.

[12] UNGER, J., 1999: Život na Lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie . Brno.