Словарь par excellence - исторически первый в контексте словацкой русистики

Variant title
Slovar' par excellence - istoričeski pervyj v kontekste slovackoj rusistiki
Author: Gallo, Ján
Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 53-58
Extent
53-58
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Review
Language
Russian
Document
References:
[1] BARTÁKOVÁ, J.: K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch . In: ŠLOSAR, D. (red.): Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 151–159.

[2] BUFFA, F.: O formálnych poľsko-slovenských lexikálnych rozdieloch . Slavica Slovaca, roč. 37, 2002, č. 2, s. 97–106. ISSN 0037-6787.

[3] CSAPÁK, R.: Medzijazyková homonymia v spisovnej slovenčine a bulharčine ako lexikologický problém . In: CHOVANEC, M. (ed.): Zborník zo 7. študentskej vedeckej konferencie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 808–813.

[4] CSIRIKOVÁ, M. – KONÍČKOVÁ, N.: Zrádná slova v ruštině (Slovník rusko-českých homonym) . Praha: LEDA, 2015. 264 s. ISBN 978-80-7335-405-3.

[5] ČIŽMÁROVÁ, M. – JAŠKOVÁ, A.: Ukrajinsko-slovenská homonymia. Slovník ukrajinsko-slovenských medzijazykových homoným. Ukrajins'ko-slovac'ka omonìmìja. Slovnyk ukrajins'ko-slovac'kych mìžmovnych omonìmìv . Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. 273 s. ISBN 978-80-555-0759-0.

[6] GRIGORJANOVÁ, T. – GAJARSKÝ, L.: Slovník rusko-slovenských medzijazykových homoným . Brno: Tribun EU, 2019. 127 s. ISBN 978-80-263-1544-5.

[7] HLADKÝ, J.: Zrádná slova v angličtině . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 187 s. ISBN 80-04-21834-2.

[8] HORÁK, E.: Chorvátsko-slovinsko-slovenské lexikálne paralely . Slavica Slovaca, roč. 37, 2002, č. 1, s. 3–14. ISSN 0037-6787.

[9] HORÁKOVÁ, R.: Interlingválne homonymá ako lexikografický problém . Slavica Slovaca, roč. 38, 2003, s. 13–21. ISSN 0037-6787.

[10] HORÁKOVÁ, R.: Medzijazyková homonymia pri geneticky príbuzných jazykoch . Filologická revue, roč. 2, 1999, č. 4, s. 52–56. ISSN 1335-3624.

[11] HORÁKOVÁ, R.: Slovinsko-slovenská homonymia z konfrontačného hľadiska . In: PANČÍKOVÁ, M. (ed.): Philologica LIII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2001, s. 175–180. ISBN 80-223-1610-5.

[12] IVAŠINA, N. – RUDENKA, A. – JANOVEC, L.: Falešní přátelé překladatele v češtině a běloruštině . Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. 122 s. ISBN 80-7290-275-X.

[13] LACKOVÁ, M.: Interlingválne homonymá v súčasných slovanských jazykoch . Žilina: EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2015. 113 s. ISBN 978-80-554-1041-8.

[14] LOTKO, E.: Zrádná slova v polštině a češtině . Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 1987. 53 s.

[15] ORGOŇOVÁ, O.: Falošní priatelia (faux-amis) v jazykových kontaktoch slovenčiny s francúzštinou . In: MISTRÍK, J. (red.): Studia Academica Slovaca 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Alfa, 1991, s. 193–212.

[16] PANČÍKOVÁ, M.: Niekoľko príkladov medzijazykovej homonymie – slovinčina, slovenčina . In: Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, s. 495–500.

[17] PANČÍKOVÁ, M.: Zradné slová v blízkych jazykoch. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti . Sborník z mezinárodní konference uspořádané u příležitosti jubilea prof. Edvarda Lotka 20. února 2002. AUPO, Facultas Philologica. Philologica 78. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 27–31. ISBN 80-244-0628-4.

[18] TRUP, L.: Problematika "zradných slov" v slovenčine a španielčine . Slovenská reč, roč. 46, 1981, č. 4, s. 212–221. Bez ISSN.

[19] VAŇKO, J.: Slovinsko-slovenská interlingválna homonymia . Slavia, roč. 73, 2004, sešit 1, s. 59–70. ISSN 0037-6736.