Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) : předběžná zpráva o archeologickém výzkumu

Title: Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) : předběžná zpráva o archeologickém výzkumu
Variant title:
  • An early medieval residence (?) by the Church of the Assumption of the Virgin Mary, Bukovec (Domažlice district) : preliminary report on archaeological research
  • Ein frühmittelalterlicher Sitz (?) an der Mariä-Himmelfahrtskirche in Bukovec (Bezirk Domažlice) : Vorläufiger Grabungsbericht
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 529-538
Extent
529-538
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Během archeologického výzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) byl rozpoznán složitý stavební vývoj. Z románského kostela se dochovalo přízemí věže a krátké navazující úseky západní stěny. Původní románská loď byla kolem poloviny 14. století odstraněna, rozšířena a znovu vystavěna z druhotně použitých románských kvádrů. Krátce po vzniku kostela byla k jižní straně přistavěna obdélná, snad obytná budova o rozměrech 700 × min. 1080 cm. Poloha stavby koresponduje s portálkem na tribunu v prvním patře západní stěny kostela.
The complex building history of the Church of the Assumption of the Virgin Mary, Bukovec (Domažlice district) came to light in the course of its archaeological research. The ground floor of a tower and short sections of the adjoining west wall have survived of the Romanesque church. The original Romanesque nave was removed in the mid-14th century and replaced with a new, larger one built of previously used Romanesque blocks. A rectangular, possibly residential building of 700 × min. 1080 cm was added on the south side of the church shortly after its construction. The location of the building corresponds to a small portal leading to the gallery on the first floor, by the west wall of the church.
References
[1] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (Friedrich, G., ed.). Praha 1904–1907.

[2] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (Emler, J., ed.). Praha 1882.

[3] LC I/1: Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim nunc prima vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362 (Tingl, F. A., ed.). Praha 1867.

[4] LC II: Liber secundus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim nunc prima vice typis editus inchoans ab anno 1369 usque 1373 (Tingl, F. A., ed.). Praha 1868.

[5] LC V: Libri quinti confirmationum ad beneficia ecclesiastica per archidiocesim Pragenam nunc prima vice in vulgus prolati annus 1390 (Tingl, F. A., ed.). Praha 1865.

[6] ANDERLE, J., 1994: Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích – Bauentwicklung des Feudalsitzes in Čečovice, PRP 1, č. 2, 45–60.

[7] ČECHURA, M., 2007: Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci – Archäologische Untersuchungen an der Mariä Himmelfahrtkirche in Bukovec, ZPP 67, 470–472.

[8] DITTRICH, T., 1980: Románské stavby z okruhu kladrubského kláštera, Umění XXVII, 129–139.

[9] FOUD, K.–WEBEROVÁ, H., 1998: Lidová architektura okresu Domažlice. Domažlice.

[10] HAUSEROVÁ, M.–ČECHURA, M., v tisku: Prostorové vztahy a komunikační vazby tribunových kostelů. In: Vlastnické kostely, dvorce, sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě. Kutná Hora.

[11] KAIGL, J., 2007: Románské drobnosti z Bukovce a Úboče – Romanische Details aus Bukovec und Úboč, ZPP 67, 460–469.

[12] LÍBAL, D., 1995: Církevní architektura Plzeňska. In: Gotika v západních Čechách I (Fajt, J., ed.), 250–365. Praha.

[13] MENCL, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře – Herrschaftsemporen in der romanischen Architektur Böhmens, Umění XIII, 29–62.

[14] MENCL, V.–BENEŠOVSKÁ, K.–SOUKUPOVÁ, H., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách – Vorromanische und romanische Architektur in westböhmen. Plzeň.

[15] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověké architektura v Čechách. Praha.

[16] NOVÁČEK, K., 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura –artefakty – The Kladruby Abbey 1115–1421. Settlement – Architecture – Artefacts. Praha.

[17] SEDLÁČEK, A., 1935: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko. Praha.