Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1984, roč. 33, č. A32

Obrázek
Rok
1984
Rok vydání
1985
ISSN
0068-2705
Stati
Page Title
[7]-12 Vztah zvukové stránky a významu v jazyce Lamprecht, Arnošt | pdficon
[13]-21 Linguistic and pragmatic awareness in the child Pačesová, Jaroslava | pdficon
[23]-35 O sémantických reprezentacích Pala, Karel | pdficon
[37]-51 Lineární organizace časového souvětí v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
[53]-56 K některým otázkám vztahu tzv. autorizace a modality v ruštině Pavlíková, Ludmila | pdficon
[57]-64 Способы обогащения русской лексики прилагательными с интернациональными суффиксальными морфами Jiráček, Jiří | pdficon
[65]-71 Adverbiální určení s významem kvantity v ruštině a v češtině Žaža, Stanislav | pdficon
[73]-76 Роль учета прагматического аспекта в практике перевода с чешского на русский Lízalová, Ljubov | pdficon
[77]-88 Program metodologiczny opisu partykuł Grochowski, Maciej | pdficon
[89]-96 Časové zařazení děje Chloupek, Jan | pdficon
[97]-101 Slovotvorná produktivita - pojem synchronní, nebo diachronní? Šlosar, Dušan | pdficon
Rozhledy
Page Title
[103]-108 Místo interlingvistiky v jazykovědě Barandovská, Věra | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[109]-112 [Vintr, Josef. Einführung in das Studium des Tschechischen: (sprachwissenschaftliche Grundbegriffe)] Čejka, Mirek | pdficon
113-114 [Stankov, Valentin. Glagolnijat vid v bălgarskija knižoven ezik] Čejka, Mirek | pdficon
115-116 [Běličová, Helena. Sémantická struktura věty a kategorie pádu] Stanovská, Milena | pdficon
116-117 [Блажев, Б. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке] Šturala, Jan | pdficon
117-119 [Смольская, Аделаида Константиновна; Митев, Дамян Петков. Русское словообразование: имена] Vacek, Jiří | pdficon
119-120 [Яранцев, Рудольф Иванович. Словарь-справочник по русской фразеологии] Brandner, Aleš | pdficon
120-121 [Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Управление в русском языке: словарь-справочник] Brandner, Aleš | pdficon
121-122 [Ripka, Ivor. Věcný slovník dolnotrenčianskych nárečí] Havlová, Eva | pdficon
122-124 [Kučera, Karel. Jazyk českých spisů J.A. Komenského] Šlosar, Dušan | pdficon
124-125 [Porák, Jaroslav. Humanistická čeština: hláskosloví a pravopis] Šlosar, Dušan | pdficon
125-126 [Fleischer, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache] Uhrová, Eva | pdficon
127-128 [Lindroos, Hilkka Annikki; Čermák, František. Stručná mluvnice finštiny] Pražák, Richard | pdficon
128-130 Desátý mezinárodní kongres fonetických věd Pačesová, Jaroslava | pdficon