Ohlasy lidových písní a subjektivní romantismus u Čechů a Slováků

Název: Ohlasy lidových písní a subjektivní romantismus u Čechů a Slováků
Variantní název:
  • The responses of folk songs and subjective romanticism in Czech and Slovak poetry
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. [5]-9
Rozsah
[5]-9
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autorka přítomné studie se zabývá rozdíly v české a slovenské poezii, jež se týkají tzv. subjektivního romantismu a lidové písně nebo folklórní inspirace obecně. Srovnává poezii K. H. Máchy a slovenských romantiků, např. Jánka Kráľe, a dochází k závěru, že jak jazyk, tak poetika českého básníka - na rozdíl od jeho slovenského kolegy - jsou subjektivnější a individualističtější, zatímco poezie a jazyk slovenského romantika více závisí na lidových pramenech. Existuje pro to několik důvodů, včetně snah slovenských evangelíků a jejich specifické kulturní pozice.
The author of the present study deals with the differences in Czech and Slovák poetry concerning the relation between the so-called subjective Romanticism and folk songs or folk inspiration in genereal. Comparing the poetry of K. H. Mácha and Slovak Romantics, e.g. Janko Kráľ, she came to the conclusion that both the language an the poetics of the Czech poet - unlike his Slovak colleague - is more subjective and individualistic while the poetics and the language of the other depends more on their folk sources. There are several reasons for this fact including the efforts of Slovak protestants and their specific cultural position.