Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničnych lektorátoch

Název: Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničnych lektorátoch
Autor: Šuša, Ivan
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. [73]-83
Rozsah
[73]-83
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author of the present study discusses the important role of a lector of a foreign language (in this particular case – a lector of Slovak language and literature) mainly focusing on his pedagogical and academic profile. Emphasis is laid not only on linguistic preparation and erudition, but also (actually, primarily) on literary, social, political and cultural qualifications. By providing specific examples, the study demonstrates the importance of areal character of teaching of foreign languages (historical and cultural analogies and differences, relations between social and academic disciplines etc.)
Autor uvedenej štúdie sa zameriava na nezastupiteľnú úlohu lektora cudzieho jazyka (v tomto konkrétnom prípade lektora slovakistiky) s dôrazom na jeho pedagogický a vedecký profil. Zvýrazňuje nielen dôležitosť jazykovej prípravy a erudície, ale aj (a najmä) literárny, spoločensko-politický a kultúrny rozmer jeho pôsobenia smerom k cudzincom. Štúdia na konkrétnych príkladoch demonštruje dôležitosť areálového chápania výučby cudzieho jazyka (dejinná blízkosť, príbuznosť a diferenciácia jednotlivých vedeckých a spoločenských matérií a pod.).
Reference
[1] ADEI.: Voci dalla Shoah. Testimonianze per non dimenticare. Firenze: La Nuova Italia, 1996

[2] ČULENOVÁ, E.: Práca so študentom na začiatku kurzu slovenského jazyka pre cudzincov. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba, 17.–18. októbra 2007. Békešská Čaba, 2008

[3] GYORGY, L.: Slovensko-maďarský bilingvizmus na národnostne zmiešanom území. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008

[4] KERUL'OVÁ, M.: K problému učebníc na lektoráte v Neapole. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: FF UK, MC SAS, 2002

[5] PEKAROVIČOVÁ, J.: Lingvodidaktická koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: FF UK, MC SAS, 2002

[6] POSPÍŠIL, I.: Genologie a proměny literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1988

[7] POSPÍŠIL, I. Labyrint kroniky. Brno: Blok, 1986

[8] POSPÍŠIL, I. Střední Evropa a Slované. Problémy a osobnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2006

[9] POSPÍŠIL, I. Úspešný pokus o směrovou a personalistickou historii moderní ruské literatury. In: Slavica Litteraria, roč. 11. č. 2, Brno: Masarykova univerzita, 2008

[10] PRANDO, P.: Hlavné princípy a teoretické predpoklady federalizmu v kontexte politického myslenia. In: Interpolis '07. Bratislava: Pamiko, 2007

[11] PRANDO, P. Osobnosť Maria Albertiniho v kontexte vývoja európskych federalistických teórií v Taliansku a v Európe. In: GOŇCOVÁ, M a kol.: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno: Masarykova univerzita, 2008

[12] PRANDO, P. European federalist vision and its compatibility with the ideas of the phehomenon of multiculturalism. In: Intercultural dialogue. Prešov: Grafotlač, 2009

[13] ŠUŠA, I. Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre. Brno: Tribun EU/Masarykova univerzita, FF, Ústav slavistiky, 2009

[14] ŠUŠA, I. Slovakistika v zahraničí. In: Svensk Slovak Info. roč. 6, č. 2/2009. Stockholm: Svensk Slovakiska Foreningen, 2009