Šuša, Ivan

Varianty jmen:

Šuša, Ivan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Kapitola
Šuša, Ivan. Fenomén socializmu v memoároch slovenských židovských autorov. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 201–211.

Kapitola
Šuša, Ivan. K trojuholníku okupácia-revolúcia-integrácia cez prizmu politiky a literatúry. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 237–247.

Článek
Šuša, Ivan. K vybraným postulátom talianskeho post-myslenia v česko-slovenskej recepcii. Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 1, s. 41–51.

Článek
Šuša, Ivan; Prando, Patrizia. Slovenská a talianska industrializovaná literatúra – medzi ideológiou a literatúrou. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 71–82.

Kapitola
Šuša, Ivan. Spoločné a rozdielne ideovotematické východiská v pohľadoch na Štát a Vladára v diele Niccola Machiavelliho a Martina Rakovského. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 233–245.

Článek
Šuša, Ivan. Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničnych lektorátoch. Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 73–83.

Článek
Šuša, Ivan. Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka. Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. 176–177.

Článek
Šuša, Ivan. Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 1, s. 45–46.