Šuša, Ivan

Name variants:

Šuša, Ivan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Chapter
Šuša, Ivan. Fenomén socializmu v memoároch slovenských židovských autorov. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 201–211.

Chapter
Šuša, Ivan. K trojuholníku okupácia-revolúcia-integrácia cez prizmu politiky a literatúry. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 237–247.

Article
Šuša, Ivan. K vybraným postulátom talianskeho post-myslenia v česko-slovenskej recepcii. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. Supplementum 1, pp. 41–51.

Article
Šuša, Ivan; Prando, Patrizia. Slovenská a talianska industrializovaná literatúra – medzi ideológiou a literatúrou. Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 71–82.

Chapter
Šuša, Ivan. Spoločné a rozdielne ideovotematické východiská v pohľadoch na Štát a Vladára v diele Niccola Machiavelliho a Martina Rakovského. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, pp. 233–245.

Article
Šuša, Ivan. Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničnych lektorátoch. Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 73–83.

Article
Šuša, Ivan. Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka. Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 2, pp. 176–177.

Article
Šuša, Ivan. Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 45–46.