Slovenská a talianska industrializovaná literatúra – medzi ideológiou a literatúrou

Název: Slovenská a talianska industrializovaná literatúra – medzi ideológiou a literatúrou
Variantní název:
  • Slovak and Italian industrial literature – between ideology and literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 71-82
Rozsah
71-82
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Nasledujúca štúdia sa zameriava na analogické a diferentné aspekty talianskej a slovenskej industriálnej, resp. industrializovanej literatúry. Príspevok prepája literárne a mimoliterárne faktory, najmä vzťah literatúra a politika (ideológia). Autori štúdie – vzhľadom na ich vedecké zameranie – vychádzajú z ich doterajších výskumov, ako aj z poznatkov ďalších talianskych a slovenských vedcov, hlavne literárnych historikov (Francesco De Nicola, Guido Baldi, Giulio Ferroni, Silvia Giussová, Vilam Marčok, Pavol Koprda a i.). Autori industrializovanú literatúru zaraďujú aj do širšieho literárno-historického kontextu v oboch krajinách, pričom zdôrazňujú aj spoločensko-politickú objednávku na tento druh literatúry. Špeciálnu pozornosť venujú slovenskému prijímaciemu prostrediu, do ktorého sa diela talianskej industriálnej literatúry (napr. Ottiero Ottieri) dostali prostredníctvom prekladov.
The following study is focused on the analogical and different aspects of Italian and Slovak Industrial Literature. It connects Literature with other scientific areas – it's possibile to see mainly relations between literatue and politics (especially with ideology). The authors of this contribution (according to their actual researches) bring a results of their studies and also researches of Italian and Slovak literary historians (for example Francesco De Nicola, Giulio Ferroni, Guido Baldi, Silvia Giusso, Vilam Marčok, Pavol Koprda etc). The authors of this contribution integrate the Industrial Literature into the wider literary-history context in both countries and underline also social-political imputs on this kind of Literature. They give a special attention to the context of Slovak receiving ambient through the translation (for example, Ottiero Ottieri) from Italian to Slovak language.