Teorie vývoje a měření sebepojetí u dětí

Název: Teorie vývoje a měření sebepojetí u dětí
Variantní název:
  • Developmental theory and measurement of the children's self-concept
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, roč. 54, č. P10, s. [77]-90
Rozsah
[77]-90
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto článku se zabýváme vývojem sebepojetí u dětí a možnostmi jeho měření. Zaměřili jsme se na vývojovou koncepci Susan Harterové a její škály sebepojetí: Obrázkovou škálu vnímaných kompetencí a sociální akceptace pro malé děti, Profil sebepojetí pro děti, Profil sebepojetí pro adolescenty a jejich paralelní formy pro učitele. Tyto metody jsme použili v ročníkových a diplomových pracích a také ve výzkumu rozumově nadaných dětí. Použití obrázkové škály se jeví jako relativně spolehlivé, stejně jako škála chování pro učitele. Na druhé straně reliabilita Profilu sebepojetí pro děti se jeví sporně. Doporučujeme tuto metodu administrovat u školních dětí starších osmi let nebo u dětí do třetích tříd. V současné době tyto metody modifikujeme a připravujeme pilotážní výzkum ověření užitečnosti těchto změn. Rádi bychom tyto škály použili v následujícím výzkumu zaměřeném na rozumově nadané děti s dyslexií.
In this article we consider the development of the children's self-concept and possibilities of its measurement. We focused on the Susan Harter's developmental conception and her self-concept scales: The pictorial scale of perceived competence and social acceptance for young children, Self-perception profile for children, Self-perception profile for adolescents and their parallel rating forms for teachers. We used these methods in bachelor and diploma papers, as well as in the research of intellectually gifted children. The use of pictorial scale seems relatively reliable, as well as the Teacher's rating scale of child's behavior. On the other hand the reliability of the Self-perception profile for children appears questionable. Before next use we recommend a modification of some items and further verification of the reliability. We emphasize administration of this scale in school children older then eight years or in third graders. Currently we modify these methods and we prepare piloting survey for verification of usage these modifications. We would like to use these scales in next research focused on the gifted children with dyslexia.