Vybrané koreláty osobnosti mladistvých, kteří spáchali trestný čin

Variantní název
Chosen personality correlates of juvenile law breakers
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. [81]-91
Rozsah
[81]-91
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Výsledky předkládaného výzkumu považujeme za příspěvek k objasnění vybraných faktorů, které by se mohly podílet na vzniku a rozvoji kriminálního chování dospívajících jedinců. Usilovali jsme se odhalit alespoň některé psychologické zdroje kriminálního jednání, jako například zvýšenou míru psychoticismu, impulzivity, či návykovosti, sníženou úroveň emocionální stability, či užívání neadekvátních strategií zvládání zátěžových situaci atpod., které se v obrazu osobnosti mladistvých delikventů velmi často vzájemně kombinují. Domníváme, že níže uváděné poznatky mohou být využity jako zdroj inspirace a námětů k dalším výzkumům v této oblasti, či při volbě a konstrukci efektivních preventivních i psychokorektivních nástrojů, užívaných v rámci resocializačních procesů těchto jedinců ve speciálních reedukačních zařízeních.
We regard the results of this study to tribute to understanding of the chosen factors which could participate on origin and progress of criminal behaviour among adolescents. We made an effort to find out at least some of the psychological sources of criminal behaviour such as increased level of psychoticism, impetousness or addiction; decreased level of emotional stability, using inadequate strategies to manage stress situations etc. These sources are often combined in personalities of juvenile delinquents. We presume that the findings which are given below could be used as a source of inspiration for further explorations on this subject. We also believe the results could help in process of selection and construction of effective precautionary and psycho-corrective instruments used within the resocialization processes of such individuals in special reeducational facilities.
Document